ประวัติเพื่อให้พิธีกรอ่านสำหรับหน่วยงานที่เชิญ
ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ ไปบรรยาย
 
  ผู้บรรยายท่านนี้ เกิดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๓ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดตราด
และจังหวัดจันทบุรี บิดาเป็นชาวสวน มารดาเป็นแม่ค้าขายขนมในตลาดสด
เทศบาลตำบลขลุง จังหวัดจันทบุรี
ท่านจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี จากนั้นได้ทุนสโมสรโรตารีจันทบุรี เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม
แห่งเมืองเซ็นต์เออร์นาด รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
  ท่านสำเร็จการศึกษาทางสหกรณ์
ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอกทางประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จากสถาบันเอเชียและ
แอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
  สำเร็จหลักสูตรชั้นสูงสุดของกองทัพบก จากวิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ท่านเป็น ว.ท.บ. รุ่น ๕๑
 

สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการตำรวจ หลักสูตรผู้บังคับการตำรวจ
เป็น บ.ต.ส. รุ่น ๓๑

  สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เป็น บ.ย.ส. รุ่น ๑๑
และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็น ว.ต.ท. รุ่น ๕
  ประวัติการรับราชการ ท่านเคยรับราชการที่กองสหกรณ์นิคม
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• เคยรับราชการในกรมตำรวจและเป็นประธานรุ่นคนแรกของหลักสูตร
นายร้อยตำรวจผู้มีคุณวุฒินิติศาสตร์และรัฐศาสตร์บัณฑิต รุ่น ๑๕
ของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
  ในอดีต ท่านเคยเป็นกรรมการปรับปรุงคุณภาพความพึงพอใจของลูกค้า
ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
 

เคยเป็นกรรมการธนาคาร ธ.ก.ส.

 

เคยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของรัฐมาแล้ว ๒ แห่ง

  ท่านเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ของกรุงเทพมหานคร และเป็นอันดับ ๑
ของประเทศ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๙
  เคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เคยเป็นเลขานุการกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย และไทย-อิหร่าน
เคยเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ฮังการี  
ปัจจุบัน ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่อง ๓ และเป็นคอลัมนิสต์ด้านการต่างประเทศ
ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
• ผู้บรรยายที่กระผม (หรือดิฉัน) กำลังกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้คือ
ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เชิญพบกับท่านได้เลย (ครับ / ค่ะ).


    พิมพ์หน้านี้