เทคนิคการสะกด (3)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

     เมื่อวาน นิติภูมิรับใช้สิ้นสุดที่หลักการเดิม s ให้กับคำนาม และเดิมให้กับกริยาที่ลงท้ายด้วย -y ว่า ต้องเปลี่ยน -y เป็น -i เสียก่อนแล้วถึงค่อยเติม -es อย่างเช่น story เป็น stories, spy เป็น spies หรือ hurry เป็น hurries

     ที่อยากเพิ่มเติมวันนี้ก็คือ ศัพท์บางคำที่เราสามารถใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง คือ ทั้ง เปลี่ยน -y เป็น -i และทั้ง ไม่ต้องเปลี่ยน โดยเฉพาะพวกคำที่มาจาก adjective เช่น dry เป็น dryer หรือ drier ใช้ได้ทั้งสองอย่าง

     หรือเมื่อเป็น adverb เราจะใช้ dryly หรือ drily ก็ได้ เมื่อจะทำเป็นคำนาม ก็สามารถใช้ dryness และ driness ก็ได้

     มีอยู่บางคำครับ ลงท้ายด้วย -y ก็จริง เมื่อเราจะเติม -ing, -ism, -ish, -ise เราไม่ต้องเปลี่ยน -y เป็น -i ดอกครับ คำที่ว่านี้ก็อย่างกริยา try เมื่อทำเป็น trying ไม่ต้องเปลี่ยน -y เป็น -i

     หรืออย่าง tory เมื่อเติม -ism เป็น toryism ก็ไม่ต้องเปลี่ยน -y เป็น -i ลองดูอีกคำหนึ่งก็ได้คือ baby เมื่อทำเป็น babyish ก็เติม -ish ได้เลย

     และถ้าเมื่อใดก็ตาม y อยู่หลังสระ ก็ไม่ต้องเปลี่ยน เช่น buy เป็น buying, enjoy เป็น enjoying, play เป็น played และ gray เป็น grayish ยกเว้น ก็แต่เพียง say เป็น said, pay เป็น paid และ lay เป็น laid

     แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม ท่านต้องการเติม -ing แต่ก่อนเติมเจอ -ie ก็ต้องเปลี่ยน -ie เป็น -y เสียก่อน เช่น die เป็น dying, lie เป็น lying.

  • นิติภูมิ  นวรัตน์
[21/7/2548]