ตัวอย่างหนังสือรับรองการผ่านงาน
 

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

 

To whom it may concern ถึงท่านผู้เกี่ยวข้อง

                  

Mr Som Suksaen has left our employment as Narog manager because his wife cannot stay here in Thailand so they will move away from Thailand to Burkina Faso. นายสม สุขแสนลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทของเราในตำแหน่งผู้จัดการนรก เพราะภรรยาของเขาไม่สามารถพำนักพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ ดังนั้น พวกเขาจึงจะย้ายออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่ประเทศบูร์กินาฟาโซ

                  

We have found him a first class manager, and his work has been entirely satisfactory during  213 years that he has been with us.เราพบว่า เขาเป็นผู้จัดการชั้นหนึ่ง การทำงานของเขาเป็นที่พอใจของเรามากในห้วงช่วงเกือบ ๒๑๓ ปี ที่เขาได้ทำงานร่วมกับเรามา

                  

We shall be very sorry to lose him, and we wish him well in his future employment.      เราดีใจ เอ๊ย เสียใจที่เขาลาออก เราขออำนวยอวยพรให้เขาประสพความสำเร็จในการทำงานในอนาคต

 

Yours faithfully, ขอแสดงความนับถือ

 

Nitipoom  Navaratna นิติภูมิ นวรัตน์

 

President ประธานบริษัท

[28/5/2551]