[ แสดงทั้งหมด ]   [ 2539 ] [ 2541 ] [ 2544 ] [ 2545 ] [ 2547 ] [ 2550 ] [ 2551 ] [ 2552 ]นายร้อยศิษย์บาลานซ์ที่สอบนายร้อยตำรวจได้ในปีพุทธศักราช 2547
จำนวน 656 คน

1. (1000034) ส.ต.ต.หญิง ทัศนีย์ ดงมะหิงส์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
2. (1000349) ส.ต.ต.หญิง สุเนตร หนูแดง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
3. (1000777) ส.ต.อ.หญิง นฤมล กาญจนจินดาพล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
4. (1001147) ส.ต.อ.หญิง ปานชีวา พรมคุณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
5. (1003033) ส.ต.อ.หญิง สุคนทิพย์ เกียรติอมรเวช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
6. (1003967) ส.ต.อ. หญิง ศิริพร บุญส่ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
7. (1007685) ส.ต.ท.ชูเกียรติ พินิจมนตรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
8. (1007852) น.ส.ขนิษฐา ศุกระศร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
9. (1012441) น.ส.สิริลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
10. (1015224) น.ส.มยุรา พัดเย็นฉ่ำ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
11. (1018611) ส.ต.อ.หญิง อัมพวา บัวเย็น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
12. (4001160) ส.ต.อ.สุเมธ พยุหะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
13. (4001965) น.ส.สุรีย์พร มาตย์ภูธร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
14. (1000007) ส.ต.ต.หญิง ภัทธิภรณ์ คำภิวัน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
15. (1000008) ส.ต.ต.หญิง สุธิสา พลอยบุตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
16. (1000014) ส.ต.ต.หญิง ปาริชาติ ไทยดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
17. (1000015) ส.ต.ท.สุชาติ ห่านทองดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
18. (1000020) ส.ต.ท.หญิง ศิริพร สัมพันธ์ศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
19. (1000025) พลฯหญิง สุจีรา เกิดโต / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
20. (1000030) ส.ต.ต.หญิง ทัศนีย์ จิวรรจนะโรดม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
21. (1000032) ส.ต.ต.พิสิฎฐ์ เทพรักษาฤาชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
22. (1000033) ส.ต.ต.หญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
23. (1000042) ส.ต.ต.หญิง ณัฐณิชา สุริยะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
24. (1000064) ส.ต.ต.หญิง นวพร เชิดฉาย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
25. (1000096) ส.ต.ต.หญิง จันทรพร ทองเที่ยง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
26. (1000108) ส.ต.ต.หญิง ทัศนา พัศระ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
27. (1000117) ส.ต.ท.หญิง วิมลรัตน์ เพ็งหอม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
28. (1000120) ส.ต.ท.หญิง จินตนา นามบุญลือ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
29. (1000137) ส.ต.ต.หญิง สุพัตรา บัวแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
30. (1000186) นายนิเทศก์ แก้วทัศน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
31. (1000189) ส.ต.ท.ปรีชา สินชัยยา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
32. (1000266) ส.ต.ท.หญิง วรางคณา รสหอม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
33. (1000299) ส.ต.ท.หญิง น้อมจิตร เตโชฬาร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
34. (1000312) ส.ต.อ.หญิง ธัญญรัตน์ พุ้ยน้อย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
35. (1000331) ส.ต.ต.หญิง ผุสดี กำจร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
36. (1000415) ส.ต.ต.หญิง พนิดา เชาวเลิศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
37. (1000425) ส.ต.อ.หญิง ทองทิพวรรณ สวัสดิกูล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
38. (1000437) น.ส.รัฐกานต์ ทุนมาก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
39. (1000447) ส.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เปรมจิตร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
40. (1000475) น.ส.ทักษอร ศุภสิทธิกุลชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
41. (1000534) ส.ต.อ.หญิง นัฎชนก แก่นร้านหญ้า / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
42. (1000564) ส.ต.ต.หญิง สุนิสา ธรรมโชติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
43. (1000584) จ.ส.ต.หญิง ระเบียบ แสงสุวรรณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
44. (1000596) ส.ต.ต.หญิง นววรรณ โตชนกธรรม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
45. (1000620) น.ส.ทิพย์วารี มุกดารา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
46. (1000627) น.ส.สุจิตรา สุขกลัด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
47. (1000637) ส.ต.อ.หญิง อัมพร ไทยนา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
48. (1000640) ส.ต.อ.หญิง เกษร กลิ่นด้วง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
49. (1000643) ส.ต.ท.หญิง สุธารัตน์ สุวรรณศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
50. (1000719) จ.ส.ต.สุรศักดิ์ ยิ่งประเสริฐสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
51. (1000741) ส.ต.ต.พูลศักดิ์ พระวิวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
52. (1000825) นายสราวุธ บุศเนตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
53. (1000862) ส.ต.ต.หญิง นาฎยา พัฒน์ชู / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
54. (1000867) ส.ต.อ.ธีระ สุชีวะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
55. (1000905) ส.ต.ต.หญิง นพรัตน์ แต้มคม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
56. (1000939) ส.ต.อ.หญิง อังคณา ครุฑนอก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
57. (1000996) ส.ต.ท.เฉลิมชัย ฉ่ำแสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
58. (1001172) ส.ต.อ.หญิง จีรนันท์ พิมพา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
59. (1001255) ส.ต.ต.หญิง วิยะดา พิณทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
60. (1001279) ส.ต.ต.หญิง มายุลี พิลาออน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
61. (1001599) ส.ต.ต.สมชาย หมดยวง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
62. (1001895) ส.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ อินต๊ะแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
63. (1002066) ส.ต.อ.หญิง สุกัญญา ตั้งธงชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
64. (1002128) น.ส.อุดมลักษณ์ หลงจันทึก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
65. (1002172) ส.ต.ต.หญิง จันทิพย์ ไชยศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
66. (1002485) ส.ต.ต.หญิง ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
67. (1002491) น.ส.ทัศนีย์ ใจแสวง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
68. (1002516) ส.ต.ต.หญิง ศิริพร คำกองแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
69. (1002531) ส.ต.ท.หญิง จินตนา แสงทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
70. (1002540) ส.ต.ต.หญิง อรุณรัตน์ ทายสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
71. (1002951) ส.ต.อ.หญิง นันก์นภัส ยาชะรัด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
72. (1003115) ส.ต.อ.หญิง จารุณี มีแสวง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
73. (1003157) ส.ต.ต.หญิง อุไรรัตน์ ชูแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
74. (1003182) ส.ต.อ.หญิง รักอารีย์ สิมลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
75. (1003297) นางระวิพรรณ ประดับผล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
76. (1003588) ส.ต.อ.หญิง ณัฐธยาญ์ หอมสมบัติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
77. (1003741) ส.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ใจวงษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
78. (1003764) ส.ต.อ.หญิง แจ่มนภา พุ่มแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
79. (1003794) ส.ต.อ.อธิป อธิบาย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
80. (1003857) น.ส.จุฑาพร ราตรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
81. (1003858) ส.ต.อ.สุระพล วงศ์วันดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
82. (1003962) ส.ต.ต.หญิง สุภาพร ตันติบรรพกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
83. (1004001) ส.ต.อ.หญิง ศรีทอง เหง่าทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
84. (1004011) น.ส.อรวรรณ วานิชาชีวะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
85. (1004031) ส.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ ผาลใจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
86. (1004386) ส.ต.ท.นิติศักดิ์ สุริยะศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
87. (1004951) ส.ต.ต.หญิง พนารัตน์ อยู่เย็น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
88. (1004618) ส.ต.อ.หญิง มนธีรา สนเลม็ด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
89. (1004861) นายศราวุธ หนูสว่าง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
90. (1004912) ส.ต.ท.หญิง นภัสสร สิงหกันต์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
91. (1004954) ส.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
92. (1005190) ส.ต.อ.หญิง วรรณา พารอาภากุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
93. (1005298) ส.ต.ท.หญิง อรรชนาพร บรรลือทรัพย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
94. (1005371) ส.ต.ท.หญิง พรลภัส ทองป้อง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
95. (1005374) น.ส.ยุพยงค์ จุลบุษรา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
96. (1005397) ส.ต.ท.หญิง ปาณิศา วิลัยรักษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
97. (1005600) ส.ต.อ.หญิง เยาวเรศ เอี่ยววิบูลธนกิจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
98. (1005620) ส.ต.อ.หญิง นันท์นลิน สุภวัตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
99. (1005629) ส.ต.ท.หญิง วิมาลี คล้อยดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
100. (1005772) ส.ต.ต.หญิง ปรารถนา สวัสดิ์แจ้ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
101. (1005785) จ.ส.ต.หญิง บุญราศรี อัมพาศุภโชค / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
102. (1006104) ส.ต.อ.หญิง ชนิสรา สินธุ์ลืองาม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
103. (1006720) น.ส.กนกวรรณ ศิริคช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
104. (1006733) น.ส.จารุนันท์ ชัยชะนะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
105. (1006943) นายอัศม์เดชน์ สุทธิกุลการณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
106. (1007399) จ.ส.ต.ดำเนิน คำแสน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
107. (1007873) น.ส.สุทิศา ทองบ่อ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
108. (1007972) ส.ต.อ.หญิง รุ่งนภา ใยแจ่ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
109. (1008105) ส.ต.ต.กิตติศักดิ์ อุตรอินทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
110. (1008233) ส.ต.อ.พลวัฒน์ ชอบผล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
111. (1008606) ส.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ รอดจอหอ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
112. (1009041) น.ส.ศศินันท์ ลำดับพงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
113. (1009242) นายธีรวุฒิ ปัญญาเที่ยง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
114. (1009299) นายศุภชัย จิโนเขียว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
115. (1010326) น.ส.วะฬา บุญคีรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
116. (1012423) น.ส.สุภลักษณ์ ศรีโสมาศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
117. (1012579) น.ส.พันธุ์ทิพย์ ปิ่นแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
118. (1012639) น.ส.ชมลดา จันทรสาขา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
119. (1013375) น.ส.วรัชยา นากสุก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
120. (1013732) จ.ส.ต.ธีราวุธ นำพา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
121. (1015334) ส.ต.อ.หญิง ไพรินทร์ สีพะนาดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
122. (1018086) นายณัฐรุจ เกียรติคีรีรัตน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
123. (1018238) ส.ต.อ.หญิง วิไล สุคนธสังข์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
124. (1019043) น.ส.สุริษา สุดใจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
125. (1019826) น.ส.ทวาดี ลักษมีสถาพร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
126. (1020751) นายชัยวัฒน์ มีมุ่งธรรม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
127. (1021319) ส.ต.ท.หญิง อรทัย จำเริญกิจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
128. (1023128) ส.ต.ท.สุนทร บุตรเสนา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
129. (1024699) น.ส.สุตินันท์ นันเรียม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
130. (1025684) น.ส.สันธนี แผนดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
131. (1026800) ส.ต.อ.หญิง ขวัญใจ บวรสุคนธชาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
132. (1030146) น.ส.บุปผชาติ พงศ์ธีรศานต์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
133. (3000394) ส.ต.อ.ปุลากง ศรีมารักษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
134. (3000875) น.ส.ปาริตา คำหวาน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
135. (3001973) ส.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ ภูมลี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
136. (4000048) น.ส.จันทร์จิรา กล่อมเกลี้ยง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
137. (4000243) ส.ต.ท.หญิง อาภรณ์ นิตยวัน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
138. (4000957) ส.ต.ท.อุทัย ทุมสิทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
139. (6000040) ส.ต.อ.หญิง อัจฉรา เรือนเย็น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
140. (6000745) ส.ต.อ.หญิง ภัสนา ทาสกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
141. (9000458) น.ส.วันนิสา ตุลยนิษก์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
142. (9001295) ส.ต.อ.หญิง โสพิศ พิศพรรณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
143. (9002240) ส.ต.อ.หญิง ลาวรรณ์ ช่วยจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
144. (9002950) ส.ต.อ.หญิง สุกัญญา เณรบางแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
145. (1101136) ส.ต.ต.หญิง สมร ดีแสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
146. (1104077) น.ส.เสาวณีย์ จงผดุงเกียรติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
147. (1110482) ส.ต.อ.หญิง จงใจ เขินอำนวย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
148. (9201879) น.ส.ลักษณา รักปาน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สาย ตม.
149. (1300497) ส.ต.ท.เสถียร พันธริยเสถียร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
150. (1300603) ส.ต.ท.ธวัชชัย จิตตรีธาตุ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
151. (1300772) ส.ต.ท.สยาม เพลินจิตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
152. (1300887) ส.ต.อ.สมบัติ มีล้อม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
153. (1301233) นายสุธี ตันสกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
154. (1301618) ส.ต.ต.สถาพร สอนเต็ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
155. (1302107) ส.ต.อ.อนุรักษ์ รามสูตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
156. (1303239) นายมาโนช ฤทธิพูน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
157. (1304019) ส.ต.ท.ทัศนะ อุดมพร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
158. (1304265) ส.ต.ต.สุรศักดิ์ จินตนา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
159. (1305797) ส.ต.อ.เชิดศักดิ์ รักทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
160. (1306156) ส.ต.อ.ประยุทธ ดานะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
161. (1306811) ส.ต.ท.ภัคพล อินดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
162. (1308583) พลฯ วิรัตน์ แท่นทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
163. (1312796) ส.ต.อ.วิทยา สังสิมมา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
164. (1315560) ส.ต.ท.สุพจน์ ผมหอม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
165. (1317219) ส.ต.ต.รักพงษ์ แสนอินทรอำนาจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
166. (1319229) ส.ต.อ.มนูญ กู้เมือง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
167. (1319231) ส.ต.อ.สามารถ เปาจีน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
168. (1319254) จ.ส.ต.ทวีศักดิ์ ขุนหาญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
169. (1320615) นายรัชชาติ สุขสวัสดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
170. (1322798) นายธนพล ลิมปิยนันท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
171. (1324082) จ.ส.ต.ไชยฤทธิ์ จุริตทะโย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
172. (1325310) จ.ส.ต.มนเทียน ปิ่นทัศน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
173. (3305317) จ.ส.ต.เดชา เดชไทย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
174. (4300262) ส.ต.อ.นรินทร์ นามบ้านค้อ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
175. (4301233) จ.ส.ต.สมอาจ แคนเภาว์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
176. (4301628) ส.ต.ท.นิวัตร กุลศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
177. (4301654) ส.ต.ท.ธงชัย นนยะโส / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
178. (6300291) ส.ต.ท.ทิณกร คำประวิตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
179. (6300328) ส.ต.อ.วีระพล สำราญใจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
180. (6300718) ส.ต.ท.สุทัศน์ ม่วงสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
181. (9300273) จ.ส.ต.ศุภชัย ศรีสมโภชน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
182. (9300278) นายสมพร ดีดวง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
183. (9300471) ส.ต.อ.ธนากร สับประสาน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
184. (9301068) ส.ต.อ.เกล้า พลนุ้ย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
185. (9301404) ส.ต.อ.ประสิทธิ์ ภักดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
186. (9301869) นายสมศักดิ์ ฤทธิศักดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
187. (9302584) ส.ต.อ.สถาพร โพธิ์แก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
188. (9304829) ส.ต.ท.เชียรชัย ดวงสุวรรณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
189. (1300199) นายสุทธิพงษ์ คำนาน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
190. (1300253) ส.ต.อ.สุนทราพร จาตูม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
191. (1300389) ส.ต.อ.ประยุทธ คำบอนพิทักษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
192. (1300509) ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ ธนาอนวัช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
193. (1300652) ส.ต.อ.เอกชัย มูลลี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
194. (1301132) ส.ต.อ.จักรี ชนะงาม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
195. (1301213) ส.ต.ท.พิทักษ์ เนินแสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
196. (1301379) นายสีหนาท จันทร์เหลือง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
197. (1301814) นายฉัตรชัย พรชวลิตหิรัญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
198. (1301823) ส.ต.อ.ฉลาด หอมเงิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
199. (1301991) จ.ส.ต.ปรีชา ศุภมิตรพิบูลย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
200. (1302058) ส.ต.อ.สุระ วราพร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
201. (1302245) ส.ต.ท.ศิริชัย โสมอินทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
202. (1303520) ส.ต.อ.เรวัฒ พิศโสระ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
203. (1303755) ส.ต.อ.วิทยา เซ็นบัว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
204. (1304213) ส.ต.อ.วินัย สรสิทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
205. (1304937) นายกรานต์ชัย สายเชื้อ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
206. (1305645) ส.ต.อ.ประสงค์ อินเสมียน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
207. (1305817) จ.ส.ต.อดิศักดิ์ เหล่าดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
208. (1306380) นายธนบดี วิจิตรจริยา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
209. (1306481) ส.ต.อ.อนันต์ ปราบพลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
210. (1307019) ส.ต.อ.ทรงศักดิ์ จันทภูมิ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
211. (1307642) พลฯ เอกชนะ ดีไข่ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
212. (1308101) นายจักรเดช ครุฑชัยอนันต์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
213. (1308212) ส.ต.อ.เสถียร สงพราหมณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
214. (1309393) จ.ส.ต.เรวัต ทองประกอบ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
215. (1309562) นายประเสริฐ จันทร์อักษร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
216. (1309934) ส.ต.อ.สนทยา จ่าภา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
217. (1310105) ส.ต.อ.อภิศักดิ์ ฟักประไพ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
218. (1311273) ส.ต.อ.นนทสิทธิ์ พลนวนศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
219. (1311507) ส.ต.ท.ไพโรจน์ พิจิตรบรรจง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
220. (1312025) ส.ต.ท.วสันต์ เพชรสังข์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
221. (1312116) นายธนัท แทนศิริ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
222. (1312501) ส.ต.ต.อัศวพงศ์ นรลักษณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
223. (1312663) ส.ต.อ.ธนาเดช หนูเอียด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
224. (1312805) นายบัญชา รัตนกันทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
225. (1317042) นายไอยรา อากาศวิภาศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
226. (1317082) ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ ชัยบำรุง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
227. (1317207) ส.ต.อ.ชลวรรษ กลั่นบุศย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
228. (1317350) ส.ต.อ.พิเชษฐ์ มาช่วย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
229. (1318081) ส.ต.อ.เทอด หาญณรงค์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
230. (1319774) ส.ต.ท.ประจักษ์ ทองมาก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
231. (1321114) ส.ต.ต.ชาตรี ซื่อตรง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
232. (1322284) ส.ต.ต.สุเมศ คงเขียว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
233. (3300023) จ.ส.ต.พรภิรมย์ ล้อมกระโทก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
234. (3300092) ส.ต.อ.สถิตย์ นิตยวัน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
235. (3300154) ส.ต.อ.ประภัสศร สังฆะมณี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
236. (3300241) ส.ต.อ.ธานี ทรพีสิงห์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
237. (3300276) จ.ส.ต.วศิน กล้าวิกรณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
238. (3300651) ส.ต.ท.ภุมเรศ อินทร์คง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
239. (3300655) ส.ต.ท.ศิริธรรม นาควรรณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
240. (3300756) ส.ต.ท.พิชิต เฉียบแหลม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
241. (3300800) ส.ต.ท.โสภณ ประดา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
242. (3302278) ส.ต.อ.กฤษ สุขภิรมย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
243. (3302490) ส.ต.อ.เจตรินทร์ ผันจะโปะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
244. (3302541) จ.ส.ต.กิตติพงษ์ ยันตรพันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
245. (3302681) ส.ต.อ.เอกวัฒน์ นามราช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
246. (3302827) ส.ต.ท.สุวิทย์ สีทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
247. (3303261) นายชูเกียรติ แก้วอาจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
248. (3304430) ส.ต.อ.ศุภเชษฐ นวจินดาพงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
249. (3304962) ส.ต.อ.สมนึก สิริจอมพล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
250. (3306416) ส.ต.ท.มลเทียน แจ่มทองหลาง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
251. (4300328) จ.ส.ต.ชาญชัย นนท์ชนะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
252. (4301785) จ.ส.ต.ประสิทธิ์ พรมมา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
253. (4302772) จ.ส.ต.เกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
254. (6300096) ส.ต.อ.มาโนช เยี่ยมเจริญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
255. (6300298) จ.ส.ต.มนตรี แดงดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
256. (6302137) จ.ส.ต.ประสงค์ วิชัยยา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
257. (6303515) ส.ต.อ.อนุชา เนตรจินดา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
258. (6304024) จ.ส.ต.ธนพล เทพมณี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
259. (6305663) จ.ส.ต.สิงห์คาล ทะนันชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
260. (6306230) ส.ต.อ.อุดร ญาณะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
261. (9300546) จ.ส.ต.ศิริพงษ์ จะรา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
262. (9300599) ส.ต.อ.เดโช คงสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
263. (9300673) จ.ส.ต.ชัยฤทธิ์ ชูเสือหึง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
264. (9301073) ส.ต.อ.สุภัทร เหมจินดา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
265. (9301492) ส.ต.อ.สาคร บุญประเสริฐ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
266. (9302764) ส.ต.ท.ประพันธ์ หนูชัยแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
267. (9304439) จ.ส.ต.ศุภกิจ ประยูรบุตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
268. (9304742) ส.ต.ท.สเอก หูเขียว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
269. (9304771) ส.ต.อ.นิติคม ขุนรอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
270. (9305122) จ.ส.ต.สมชัย รักษ์ศรีทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายสอบสวน
271. (1401696) ส.ต.ต.ลิขิต ตะริดโน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
272. (1402415) ส.ต.อ.ภิรมย์ จันทร์พรหม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
273. (1402807) ส.ต.ต.สุบิน สีเหลือง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
274. (1403415) ส.ต.ต.สุสิริวงษ์ ยอดวงษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
275. (1403788) ส.ต.ต.มานิตย์ คงดำ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
276. (1403818) ส.ต.ต.นพรัตน์ แก้วใจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
277. (1404049) ส.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มัชฌิมะบุระ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
278. (1404621) จ.ส.ต.ณัฐพงศ์ ชูชื่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
279. (1406724) จ.ส.ต.อิทธิฤทธิ์ สิงห์เปี้ย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
280. (1407136) จ.ส.ต.สุคนธ์ แสงโสดา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
281. (1407767) ส.ต.ท.กัมปนาท เมืองทองอ่อน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
282. (1408267) ส.ต.อ.สุขสันต์ กษิดิกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
283. (1411878) ส.ต.อ.ทวิช ถึงจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
284. (1412153) นายหาญชัย สิทธิธนังกูร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
285. (1412500) ส.ต.ท.วิชากร บุญศิริ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
286. (1415693) นายพีระศักดิ์ หลอดแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
287. (1419201) ส.ต.อ.คำตัน ทำดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
288. (1421518) นายกฤษฏา ผาน้ำคำ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
289. (1422545) จ.ส.ต.พัลลภ มั่นใจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
290. (3400710) ส.ต.อ.บดิน โคตรมุงคุณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
291. (3402736) ส.ต.อ.ทรัพย์สยาม ทุมพงษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
292. (3403492) จ.ส.ต.สำเริง ฤกษ์ชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
293. (3406650) ส.ต.ท.ทิมากร กตะศิลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
294. (4400165) ส.ต.ท.สมบูรณ์ อุทัยแสน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
295. (6401740) จ.ส.ต.พิเชษฐ์ อินทร์ต๊ะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
296. (6404697) ส.ต.อ.ณรงค์ พูลถม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
297. (1400223) จ.อ.สามารถ โตดีลัง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
298. (1400611) ส.ต.ท.สุเทพ เดชอุ่ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
299. (1400734) ส.ต.อ.ทวัศักดิ์ ยองเข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
300. (1400836) นายสุรชัย ศรีวิเชียรอำไพ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
301. (1401293) ส.ต.ท.ทวี เหลาเคน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
302. (1401476) ส.ต.ท.นรินทร์ แปะเที่ยว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
303. (1402025) ส.ต.อ.บุญเอก แสงพันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
304. (1402158) ส.ต.อ.มานิตย์ คำฟู / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
305. (1402223) ส.ต.ท.อำพล พูลเพิ่ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
306. (1402236) ส.ต.อ.วีรภัทร ใจงาม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
307. (1402255) ส.ต.ต.ธนกฤต อินภู่ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
308. (1402299) ส.ต.อ.อดิศักดิ์ แก้ววงษา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
309. (1402852) ส.ต.ต.สุทัศน์ เศรษฐนันท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
310. (1403200) ส.ต.ต.เดชา จริงจิตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
311. (1403254) ส.ต.ต.สันติ ปุณริบูรณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
312. (1403274) ส.ต.ท.สมยศ ทรัพย์จรัสแสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
313. (1403319) ส.ต.ท.อำนาจ ฝาดสูงเนิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
314. (1403326) จ.ส.ต.สุบรรณ กองขุนชาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
315. (1403515) ส.ต.ท.กิตติธร นาคเกลี้ยง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
316. (1404266) ส.อ.เชาววัฒน์ สาระรัมย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
317. (1404297) ส.ต.ท.วศิษฐ์พล สุพรรณดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
318. (1404994) ส.ต.ต.อินทุกานต์ ขาวน้อย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
319. (1405212) ส.ต.อ.ประมิน วงศ์แข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
320. (1405232) จ.ส.ต.เสนาะ อยู่ฉิม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
321. (1405387) ส.ต.อ.ศรภพ นาคเอก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
322. (1405747) ส.ต.อ.บรรจง แสงขุรัง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
323. (1406011) ส.ต.ท.โสภณ พรามณี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
324. (1406141) ส.ต.อ.สิงห์ชัย ทองคำ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
325. (1406164) ส.ต.ต.เทพนม จันทร์หอม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
326. (1406460) ส.ต.ท.บุญญฤทธิ์ แก้วนวล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
327. (1406762) ส.ต.อ.ศุภชัย จันทรา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
328. (1407110) ส.ต.ท.ไพบูลย์ พูนมะณี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
329. (1407272) นายสมมาตร ศรีสมยศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
330. (1407727) ส.ต.ท.ภูวเรศ ช่างวาด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
331. (1408256) ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ศรีวรรณหลอด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
332. (1408284) จ.ส.ต.กฤษดากร กุติการ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
333. (1409087) จ.ส.ต.มงคล พรหมเมศร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
334. (1409330) ส.ต.ท.วิโรจน์ นิระภัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
335. (1409956) จ.ส.ต.ประมุข สนิทนวน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
336. (1410340) ส.ต.ต.สุทิน พัฒนา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
337. (1410669) ส.ต.อ.สุพรรณ พัดไธสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
338. (1410919) ส.ต.ท.ราวี ลุนสะแกวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
339. (1411172) นายเดชา วิบูลกิจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
340. (1412103) จ.ส.ต.อนุรัก คุ้มครอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
341. (1414621) นายวัจนะ จิตรกล้า / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
342. (1414664) ส.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ สุดแป้น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
343. (1414699) ส.ต.อ.สรรเพชร พุทธชาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
344. (1416592) ส.ต.ต.ณัฐพจน์ คำชมภู / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
345. (1417786) ส.ต.อ.เทพรัตน์ ลึกทะเล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
346. (1418483) นายยุธยา นันทนาเนตร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
347. (1419747) จ.ส.ต.พนม รุ่งแจ้ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
348. (1421631) ส.ต.ท.สมภพ อภิชาชาญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
349. (1422009) ส.ต.ต.ชัชวาล จำเริญโชค / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
350. (1422771) ส.ต.อ.สมชาย เสรีรัฐ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
351. (1423349) ส.ต.อ.ไพโรจน์ รุกขพันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
352. (1424428) ส.ต.อ.ทัตเทพ โชติเดโชชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
353. (1425685) ส.ต.ต.พงศ์พิพัฒน์ ศรีชุม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
354. (1426373) นายเทพธวัช รุจิราภา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
355. (1427275) ส.ต.ท.เตชทัต เนตรวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
356. (1428544) ส.ต.อ.อดุลย์ สังข์เงิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
357. (1429200) ส.ต.อ.ศิริ ศิริมี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
358. (3401230) จ.ส.ต.วีรพล สีดาจิตร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
359. (3401887) จ.ส.ต.ประวิน พับขุนทด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
360. (3402052) นายเดชณรงค์ เอี่ยมอิสรา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
361. (3402678) ส.ต.ท.พัฒนพงศ์ พันธ์ใหญ่ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
362. (3402742) ส.ต.อ.ชัชวัสส์ บุตรอินทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
363. (3405151) ส.ต.อ.สมพงษ์ ศรีสนาย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
364. (4401371) จ.ส.ต.ชยกร สอนอาจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
365. (4402828) จ.ส.ต.วุฒิชัย ประเสริฐสังข์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
366. (6400002) ส.ต.อ.ทนันชัย พอพิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
367. (6401173) ส.ต.อ.ธนาวัฒน์ อุทุมพร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
368. (6402127) ส.ต.อ.ทศพล ทุเสนะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
369. (6402398) ส.ต.ท.ปณิธาน ยศวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
370. (6403958) นายวิทวัส วงษา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
371. (6405345) จ.ส.ต.พงศ์พิสิษฐ์ ปัญญา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
372. (6406437) ส.ต.ต.กนกศักดิ์ เรียนแพง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
373. (6408307) จ.ส.ต.วีรศักดิ์ หอมตา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
374. (6408419) ส.ต.ท.อธิวัฒน์ อินนันชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
375. (9400557) ส.ต.อ.กิตติพล จุลศักดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
376. (9401134) ส.ต.อ.ธิคำพร ห่อหุ้ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
377. (9408590) พลฯ โสพิศ องอาจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายนอก สายปราบปราม
378. (1500286) ส.ต.อ.ฉลอง คลังทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
379. (1500357) ส.ต.อ.วุฒิชัย สังวาลทรัพย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
380. (1500384) จ.ส.ต.เปรม จันทโชติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
381. (1500935) ด.ต.สนธยา พิชญวิญญูสกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
382. (1501168) จ.ส.ต.พิชิตชัย พิมสาร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
383. (1501486) จ.ส.ต.สำเนียง โสธร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
384. (1501766) จ.ส.ต.สุคนธ์ สงสกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
385. (1502343) จ.ส.ต.เจนชาย พันธุ์สวัสดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
386. (1502678) จ.ส.ต.แสงมล แสนพระวัง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
387. (1502854) จ.ส.ต.ธเนศพล แสงโชติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
388. (1503879) ส.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมอ่อน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
389. (1504211) ส.ต.ต.วีระพันธ์ อินรัศมี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
390. (1504502) ส.ต.อ.พุฒินันท์ ตรุณจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
391. (1504922) ส.ต.ต.มานะ สำราญวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
392. (1505939) ส.ต.อ.อนุรักษ์ จันทาพูน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
393. (1506190) จ.ส.ต.ฉัตรชัย สอนทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
394. (1506396) จ.ส.ต.ชัยยศ พลเดช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
395. (1506483) ส.ต.อ.เสรี ประเสริฐลาภ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
396. (1506717) ส.ต.ท.กาจกฤษ วันมา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
397. (1506734) ส.ต.อ.มนตรี พุทธขันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
398. (1507405) ด.ต.สำเริง แนวอินทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
399. (1510337) ส.ต.อ.นิคม จุลลศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
400. (1512627) ด.ต.อำนาจ ศรีสมบูรณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
401. (1513956) ส.ต.ท.รพีพรรณ์ รักษามั่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
402. (1516189) ส.ต.อ.สุขสันต์ จันทร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
403. (1517047) ส.ต.ท.เจษฏา แอบเอี่ยม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
404. (1517377) ด.ต.วิชัย ยี่รงค์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
405. (1518664) ด.ต.ภาณุพงศ์ ภาวะบุตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
406. (3500018) จ.ส.ต.ทวี สาดแล่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
407. (3500183) จ.ส.ต.สายันต์ ภูพรรณา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
408. (3500272) จ.ส.ต.นพดล รักษาวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
409. (3500852) จ.ส.ต.สมบูรณ์ ขอบโคกกรวด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
410. (3501194) จ.ส.ต.สุพจน์ ฉิมหาชาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
411. (3501396) ด.ต.ขจรศักดิ์ ตระการไทย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
412. (3501478) จ.ส.ต.ชยพล ดีหลี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
413. (3502436) ส.ต.อ.ภิรมย์ ยศอาลัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
414. (3505916) จ.ส.ต.แสงเพชร อาจสุโพธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
415. (4500102) จ.ส.ต.อ่อนสี สีดามาตย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
416. (4500142) จ.ส.ต.บุญจันทร์ เวียงนนท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
417. (4502423) ส.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ สุวะศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
418. (4504805) จ.ส.ต.ชัยวิชิต มาตย์เหลือง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
419. (4505351) จ.ส.ต.เพื่อน พรมดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
420. (6500159) ส.ต.อ.ลำพูน เคลือบวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
421. (6500177) ส.ต.ต.วชิระ สิงห์แก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
422. (6500312) จ.ส.ต.กรวิก สุปะทัศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
423. (6500516) ด.ต.สำราญ วงศ์ไชยา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
424. (6500762) ส.ต.ท.วิชาญ ศรีบรรเทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
425. (6500843) ด.ต.สิทธิพงษ์ อัคชาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
426. (6501458) จ.ส.ต.นิมิตร ฮวบน้อย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
427. (6501559) ส.ต.อ.เดือน วัฒนสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
428. (6501683) จ.ส.ต.พานทอง ถิ่นสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
429. (6505036) จ.ส.ต.ศุภณัฐ โพธิ์พึ่ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
430. (6506399) ส.ต.ท.จิระโชติ กันทะเนตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
431. (9500228) ด.ต.อรรถวิท เรืองโภควิทย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
432. (9500978) ด.ต.ฉลอง ขุนภักดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
433. (9501032) ส.ต.อ.ธีระเดช รัตนวิจิตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
434. (9501040) ส.ต.ท.ธาดา โสดารักษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
435. (9506353) ส.ต.ท.มงคล มากขนอน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
436. (1500068) จ.ส.ต.สุชาติ กลางหมู่ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
437. (1500455) จ.ส.ต.เอกภพ แก้วโมลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
438. (1500488) จ.ส.ต.สุทัศน์ พรมขัดดุก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
439. (1500823) ส.ต.ท.คมกริช วงษ์ชารี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
440. (1500839) ส.ต.อ.นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
441. (1501128) ด.ต.ดุสิต ลาวัลย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
442. (1501171) จ.ส.ต.ธนสิทธิ์ แก่นลืม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
443. (1501201) จ.ส.ต.ลภณ ดลโสภณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
444. (1501312) จ.ส.ต.จุง วงศ์จันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
445. (1502041) จ.ส.ต.บุญเรือง พันธนู / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
446. (1502087) ส.ต.อ.วชรพล ถึงทรัพย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
447. (1502713) ส.ต.ต.วีระพงษ์ สุวรรณเกษาวงษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
448. (1503368) ส.ต.อ.สมพงษ์ อัปมะให / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
449. (1503428) ส.ต.ท.จักรี ศรีนะวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
450. (1503450) ส.ต.อ.วิชิต จันทร์หอม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
451. (1503686) จ.ส.ต.เกษม พิพิธกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
452. (1504231) ส.ต.อ.สมจิตร อินต๊ะคำ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
453. (1504391) ด.ต.วิญญู แสนโท / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
454. (1504559) จ.ส.ต.สุดเขตต์ พิมพากุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
455. (1504698) ส.ต.อ.ศานติพล ศรีนาค / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
456. (1505026) จ.ส.ต.กิตติ วัฒนเบญจโสภา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
457. (1505856) ด.ต.สราวุธ ชุติกิจกำจร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
458. (1505882) ส.ต.อ.อำพันธ์ แสนสีจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
459. (1505950) จ.ส.ต.จีระศักดิ์ เทพปรียากุลกาล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
460. (1506326) จ.ส.ต.คมกริช เสาร์ห้า / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
461. (1506991) ส.ต.อ.นิพรรณ์ สุขวิสิฎฐ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
462. (1507718) ด.ต.สุวัฒน์ ถุระพัฒน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
463. (1507726) ส.ต.ท.ประเสริฐ มะโนเลิศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
464. (1508416) จ.ส.ต.สมมารถ มีแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
465. (1508629) ส.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขมั่งดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
466. (1508662) จ.ส.ต.นิกร เฮ้าบุญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
467. (1509739) จ.ส.ต.ปราโมทย์ ผาสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
468. (1510580) จ.ส.ต.ปรีชา จิตหมั่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
469. (1511041) จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ ขูขุนทด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
470. (1511225) ส.ต.ท.สิทธิชัย ใจมั่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
471. (1511558) ด.ต.วิวัฒน์ เพชรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
472. (1511743) ส.ต.อ.อิศรัฐ ตันสุ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
473. (1512649) ส.ต.อ.ไพรัตน์ สิงห์พรม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
474. (1512830) ส.ต.อ.วินัย คำสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
475. (1513074) ส.ต.ท.ไพบูรณ์ สุวรรณคุณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
476. (1513745) ส.ต.อ.ฉัตรเพชร ศิลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
477. (1514258) ส.ต.อ.ศุภชัย ช้างกลาง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
478. (1516588) จ.ส.ต.เชษฐศักย์ จันทรโชติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
479. (1517165) จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ ยิ้มการบุญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
480. (1517257) ด.ต.จินดา แขกปัญญา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
481. (1517647) จ.ส.ต.สมศักดิ์ เปี่ยมรอด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
482. (1518768) ส.ต.อ.สมปอง พรมรักษา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
483. (1518903) จ.ส.ต.ธนกร จันรอด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
484. (1518952) จ.ส.ต.มังกร พรหมศักดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
485. (1519474) ส.ต.อ.อิทธิชัย สุขสุศักดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
486. (1519927) ด.ต.ชัจจ์ชัย เฉลี่ยสมบูรณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
487. (1520508) ด.ต.สุทิน คำฟู / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
488. (1520544) ด.ต.ชัยชาญ นกขุนทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
489. (1528058) จ.ส.ต.รัฐเขต กระโพธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
490. (3501842) จ.ส.ต.บุระ ทิพย์อักษร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
491. (3501993) จ.ส.ต.สหพล งามวิลัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
492. (3502086) จ.ส.ต.ยงยุทธ สิมมะลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
493. (3502202) ด.ต.โกวิทย์ มาศิริ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
494. (3504435) ด.ต.ไพรัตน์ คุ้มแวง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
495. (3504518) จ.ส.ต.อุเทน เผื่อนสูงเนิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
496. (4500020) จ.ส.ต.อดิศักดิ์ ละม่อม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
497. (4500794) จ.ส.ต.นพลาด จันปาน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
498. (4501008) จ.ส.ต.สถิตย์ ชัยธานี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
499. (4501069) ด.ต.ชัยณรงค์ แดงนกขุ้ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
500. (4501482) ส.ต.อ.วิญญู พื้นหินลาด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
501. (4502005) จ.ส.ต.เสถียร โสดาวัน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
502. (4502011) ด.ต.ชัยยศ ศรีสุดตา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
503. (4503525) จ.ส.ต.ทรงสิทธิ์ สินธิทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
504. (4504627) จ.ส.ต.พิชัยยุทธ บุตรทุมพันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
505. (4506784) ส.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ สายสมบัติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
506. (6500072) ส.ต.ท.สิทธิเดช หาญจริง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
507. (6500106) จ.ส.ต.เชาว์ พิมพะกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
508. (6500233) ด.ต.วิทยา สุขธยารักษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
509. (6500348) ด.ต.วงศธร วสุพลนฤนาท / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
510. (6500508) ด.ต.จีระศักดิ์ แอบแฝง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
511. (6500510) ส.ต.อ.สมพล บุญทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
512. (6500847) จ.ส.ต.นิรันดร อินถา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
513. (6501115) ส.ต.อ.วรเดช บุญศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
514. (6501126) ด.ต.ธนพล พวงบุตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
515. (6501146) ส.ต.อ.ถนอม กันธิยะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
516. (6501196) จ.ส.ต.ไชโย ไชยช่อฟ้า / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
517. (6501273) จ.ส.ต.มนูญ ม่วงมิตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
518. (6501599) ส.ต.ท.สงกรานต์ ปินตาคง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
519. (6501602) จ.ส.ต.อิสระ ประเทือง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
520. (6501906) ด.ต.ปวริศ ไชยวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
521. (6502042) จ.ส.ต.อนันต์ เกียรติยศ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
522. (6502115) ด.ต.ภาษิต อินทรรุจิกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
523. (6502144) จ.ส.ต.เอกรัตน์ ดวงปัญญา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
524. (6503228) จ.ส.ต.วรยุทธ กันทสอน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
525. (6503993) ส.ต.ท.ฐากูร มหามิตร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
526. (6505044) จ.ส.ต.วิทูรย์ เกษรสิทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
527. (6505259) ส.ต.ท.โกวิท ผิวผ่อง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
528. (6505802) จ.ส.ต.สมนึก วิลัยรัตน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
529. (6508146) จ.ส.ต.จักราวุฒิ คณาวชิรานนท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
530. (9500029) จ.ส.ต.ธรรมชาติ ยอดตระกูลชัย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
531. (9500175) จ.ส.ต.ธนากร พันธ์ชู / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
532. (9500474) จ.ส.ต.วสันต์ หมื่นเดช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
533. (9500544) ส.ต.อ.นุกูล แก้วปลอด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
534. (9500992) จ.ส.ต.นุกูล ไชยโย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
535. (9501046) ส.ต.อ.ทนงศักดิ์ สวัสดิ์โกมล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
536. (9501053) ส.ต.อ.โอภาศ ไชยบุญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
537. (9501114) จ.ส.ต.ณรงค์ สุวรรณพงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
538. (9501148) จ.ส.ต.วิมล ด้วงนิล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
539. (9501372) จ.ส.ต.จารึก ชูแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
540. (9501855) ส.ต.อ.วุธ วรรณะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
541. (9503048) ด.ต.โสภณ รักเถาว์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
542. (9504425) ส.ต.อ.พัสกร หมานสกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
543. (9504769) จ.ส.ต.วินัย บุญประเสริฐ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
544. (9505043) ด.ต.มณเฑียร ขำตั้ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
545. (9507183) ด.ต.จตุรภัทร นาคพันธุ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายสอบสวน
546. (1600679) จ.ส.ต.จำเนียร เศษฤทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
547. (1603361) จ.ส.ต.อาคม สยามนันทกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
548. (1606522) จ.ส.ต.สวัสดิ์ ชนะวงค์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
549. (1613718) จ.ส.ต.ศุภชัย มูลผลา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
550. (4609040) ด.ต.กิตติโชติ กุลกิจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
551. (6600363) ด.ต.ธีระชัย บุญเสริม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
552. (6601553) ส.ต.อ.สุริยะ มิสา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
553. (1600580) ส.ต.อ.ฉลวย ตุ้มปิ่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
554. (1600671) ส.ต.อ.มิตรชัย พรมจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
555. (1600792) ส.ต.อ.มนตรี มีภาษี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
556. (1602277) จ.ส.ต.เดโช เชี่ยวชาญ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
557. (1602786) ส.ต.อ.คำปัน มะโนรมย์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
558. (1602935) ส.ต.อ.ธาม ลอยสะเทื้อน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
559. (1603226) จ.ส.ต.จำลอง สมานญาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
560. (1604332) จ.ส.ต.ประโยชน์ สายเงิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
561. (1604355) ส.ต.ท.สุพจน์ ธัญญานนท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
562. (1604466) จ.ส.ต.ชนินทร์ เพชรคำ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
563. (1604667) ส.ต.ท.ฤทธิรณ ฝักฝ่าย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
564. (1604779) ส.ต.อ.อุกฤษฎ์ รักชาติ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
565. (1605266) จ.ส.ต.สถิตย์ อินทร์ถา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
566. (1605804) ส.ต.ต.ทรงพล มานพ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
567. (1605811) ส.ต.อ.คนงค์ พุดสีเสน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
568. (1605861) จ.ส.ต.ชำนิ ชัยสิทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
569. (1605990) ส.ต.อ.วารินทร์ อินทร์ไตรรัตน์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
570. (1606736) จ.ส.ต.พนัส แก้วจินดา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
571. (1607425) ด.ต.สมศักดิ์ อินสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
572. (1608251) ส.ต.อ.ประนม ทองแผ่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
573. (1609233) จ.ส.ต.สมบูรณ์ พุ่มขจร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
574. (1609555) ส.ต.อ.สรยุทธ แก้ววิเชียร / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
575. (1609949) ส.ต.อ.สมพร ศักโกระ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
576. (1610002) ส.ต.อ.จิรวัฒน์ อ่องสา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
577. (1611263) จ.ส.ต.พูลสิญจน์ ดาวแจ้ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
578. (1611634) จ.ส.ต.ธนากร ตรานกแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
579. (1612833) จ.ส.ต.ฤาชัย ทะวะ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
580. (1613798) จ.ส.ต.ทรงยศ ลอยเมฆ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
581. (1614443) จ.ส.ต.ประวิทย์ ภูเงินงาม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
582. (1619915) จ.ส.ต.โรจน์ศักดิ์ สะตะพันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
583. (1620165) จ.ส.ต.อำนาจ พวงสวัสดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
584. (1623210) จ.ส.ต.ณรงค์ ทองยอดเกรื่อง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
585. (1626615) จ.ส.ต.โยธิน พีระภานนท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
586. (1629981) จ.ส.ต.สวัสดิ์ ม่วงไหมทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
587. (3600191) จ.ส.ต.ทวี บัวผัน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
588. (3600238) จ.ส.ต.โกศล ยะฮาด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
589. (3600291) จ.ส.ต.กรุณา ปะบุญเรือง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
590. (3601525) ด.ต.อนันตเดช พลอยพันธ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
591. (3602319) ส.ต.อ.สุนทร ชอบนา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
592. (3603591) ด.ต.คำพู พลอยผักแว่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
593. (3604140) จ.ส.ต.กิติกรณ์ กาศลังกา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
594. (3604175) ส.ต.ท.ประพัฒน์ ชูพลกรัง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
595. (4601702) ส.ต.อ.พันธ์ชัย สุวรรณศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
596. (6601097) จ.ส.ต.บุญภพ บุญอนันต์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
597. (6604547) จ.ส.ต.จิรภาส ศักดิ์สูง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
598. (9600089) ด.ต.วิสูตร นุ้ยนุ่น / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
599. (9600337) ส.ต.อ.สุภาพ พุ่มแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
600. (9600564) ส.ต.อ.บัณฑิต บัวซัง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
601. (9600572) จ.ส.ต.สินธุ์ อัมรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
602. (9601141) ส.ต.อ.อนุรักษ์ สุริวงศ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
603. (9601367) จ.ส.ต.ชำนาญ อินทานนท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
604. (9601426) จ.ส.ต.ยศพล แก้วฤทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
605. (4708723) ด.ต.ผงเพชร ทาซ้าย / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
606. (1710100) ด.ต.อัครเจตต์ ภาษิต / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
607. (1801408) จ.ส.ต.ทักษิณ เงินทอง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
608. (1802109) จ.ส.ต.วิชยุตม์ โมกไธสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
609. (1805628) ด.ต.สมหมาย เดี่ยวรัตนกุล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
610. (9800370) จ.ส.ต.สมการณ์ สมาพงค์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
611. (9800457) ด.ต.จุติพร ใจรอด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
612. (9800608) จ.ส.ต.เสรี ชูจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
613. (1801015) ด.ต.อุกฤษฎ์ ไชยคุณ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
614. (1801677) ด.ต.บุญฤทธิ์ สมุทรคีรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
615. (1802180) จ.ส.ต.นภดล ลับเหลี่ยม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
616. (1802194) ด.ต.ปรีชา บุญมาก / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
617. (1802976) ด.ต.ประดิษฐ์ ประเสริฐสังข์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
618. (1803412) จ.ส.ต.พรโชค ดาปิน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
619. (1804467) ด.ต.พานิช วาระสิทธิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
620. (1804554) ด.ต.เกษมสิทธิ์ สิริศิลานันท์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
621. (1805180) ด.ต.ชาติ แสนทวีสุข / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
622. (1805609) ด.ต.สัมพันธ์ แย้มพวง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
623. (1806730) จ.ส.ต.ไพฑูรย์ ใจแสน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
624. (1806834) จ.ส.ต.อาภากร แก้วจรัส / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
625. (1807487) จ.ส.ต.วินัย ลายละเอียด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
626. (1808201) จ.ส.ต.ณัฐนัย แข็งธัญกิจ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
627. (1808461) ด.ต.อินสม อินทะรังษี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
628. (1809701) จ.ส.ต.ปิยะราช มะลิแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
629. (1809743) จ.ส.ต.ประพันธ์ จุลละศรีสวัสดิ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
630. (1809962) ด.ต.โสภา วิลัยวัน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
631. (1810948) ด.ต.พิชญ์พงศ์ ศรีทา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
632. (1811480) จ.ส.ต.สำเริง สามัคคี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
633. (1811808) ด.ต.ฐานันดร บุญเพ็ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
634. (1813138) จ.ส.ต.สุชาติ รวงผึ้ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
635. (1817414) ด.ต.รัฐพล สกุลแววแสง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
636. (1817641) ด.ต.วัชระ พุมมา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
637. (1818766) ด.ต.นิติพัฒน์ นำผล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
638. (1819661) ด.ต.เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
639. (1821934) ด.ต.นิวัฒน์ พรมวงษ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
640. (1824473) ด.ต.กำพล สามงามนิ่ม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
641. (1825781) ด.ต.อมร เจียรักสุวรรณ์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
642. (1826689) ด.ต.ณรงค์ ไชยมงคล / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
643. (3800224) จ.ส.ต.บุญร่วม หลวงนา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
644. (3800480) ด.ต.ศราวุธ เพียงตา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
645. (4801477) ด.ต.นิรันดร์ ปัสสาโท / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
646. (4803913) จ.ส.ต.ฤทธิกร ทองนุช / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
647. (4808157) จ.ส.ต.บุญถิ่น ผกาหวน / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
648. (4809665) จ.ส.ต.ณรงค์ สุภา / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
649. (6802959) ด.ต.ศักรินทร์ ขันแก้ว / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
650. (6803907) จ.ส.ต.ฉลอง ศรีอุ่นดี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
651. (6804853) ด.ต.ประดิษฐ์ พลเยี่ยม / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
652. (9800547) ด.ต.วิชาญ สว่างศรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
653. (9800555) จ.ส.ต.ทวีศิลป์ ลักษณะแพ่ง / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
654. (9800621) จ.ส.ต.วิเชียร นวลจันทร์ / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
655. (9801075) จ.ส.ต.อดล เพชรคีรี / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม
656. (9801675) ด.ต.วิชาญ ยาอุด / นายร้อยตำรวจบุคคลภายใน สายปราบปราม