มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2547 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 27/85 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(จันทร์)
๒๓ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นางใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม
สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บรรยายเรื่อง "ทิศทางและบทบาทของ Emerging Market ในเวทีโลก : ท่าทีของไทย" ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ ๑๓ ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ห้องรองเมือง ชั้น ๔ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางวิไล มะวิญธร ผู้อำนวยการของโรงเรียนทิวไผ่งาม
บรรยายเรื่อง "ทิศทางการศึกษาไทย:กับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทิวไผ่งาม จำนวน ๑๒๐ คน
ณ ห้องประชุมอาคารณรงค์ - อุษา ๒ ชั้น๔ โรงเรียนทิวไผ่งาม
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๒๒ เม.ย. 2012
กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการกับการเผยแพร่สิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม ตามรัฐธรรมนูญ”
ณ.วิทยาลัยบริหาร ธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ถนนเลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ. ห้องประชุมสัมมนาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิด การสัมมนาโดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ กิจการองค์การ ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. “การอภิปรายเรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ” โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายเรื่อง “ประชาชนต้องรู้กฎหมาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประมาณ เรืองวัฒนวานิช ทนาย, พิธีกร, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. อภิปรายระดมความคิดเห็น “ปัญหา และ อุปสรรค ในการประสานงานการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ร่วมกับภาครัฐ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรรณา สังข์ทอง นำเสนอตัวอย่างในพื้นที่เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม กันของผู้เข้าสัมมนา

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น(ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กล่าวปิดสัมมนา โดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์
(ศุกร์)
๒๐ เม.ย. 2012
เวลา ๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ วันพุธ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมอนุกรรมาธิการด้านเกษตรฯ
(พฤหัสบดี)
๑๙ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐ .๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
(พุธ)
๑๘ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการนัดทำวีซ่าที่ร้านกาแฟดอยตุง อาคารสินธร
ตรงข้ามสถานฑูตอเมริกา ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๗ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการอบรมการใช้ เว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร
(iQ New script news) ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๕ เม.ย. 2012
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(เสาร์)
๑๔ เม.ย. 2012
กำหนดการเดินทางประเทศกัมพูชา
(ศุกร์)
๑๓ เม.ย. 2012
กำหนดการเดินทางประเทศกัมพูชา

(พฤหัสบดี)
๑๒ เม.ย. 2012
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๐๘.๕๐ น.
กำหนดการไปอาคารรีเจ้นท์ ชั้น๒ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ
เพื่อทำวีซ่าอังกฤษ
(พุธ)
๑๑ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประสมาชิกกลุ่มมิตรภาพไทย - ออสเตเลีย ครั้งที่ ๑/๕๕
ณ อาคารรัฐสภา ๓ ชั้น๗ ห้อง ๓๗๐๑
(อังคาร)
๑๐ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
ครั้งที่๑๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๒๑๕-๒๑๖ ชั้น๒
อาคารรัฐสภา๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการประชุมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(จันทร์)
๙ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประชุมภาค ผู้อภิปราย รธน.ประชุมห้องภาคเหนือ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(อาทิตย์)
๘ เม.ย. 2012
กำหนดการในช่วงงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครม.มีมติให้แต่งกายไว้ทุกข์
ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง"การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๑๑๕ คน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เวลา ๐๙.๓๐ น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๑.๐๐ น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ซักถามแนวคิดจากวิทยากรของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เวลา ๑๑.๓๐ น.
พิธีปิดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา

เวลา ๑๖.๐๐ น.
เดินทางกลับจากสนามบินพิษณุโลกโดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบินที่DD8405 ออกเดินทางจากสนามบินพิษณุโลก เวลา ๑๖.๐๐ น.
ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๗.๐๕ น. ใช้เวลาการเดินทาง ๑.๐๕ ชั่วโมง
(เสาร์)
๗ เม.ย. 2012
กำหนดการงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ (เลี้ยงรุ่น) ประจำปี๒๕๕๕ รุ่น ๑๕ ภ.๒ เป็นผู้ดำเนินการ มี พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นหัวหน้าทีม ณ โรงแรม The Zign Hotel ริมชายหาดพัทยา
- การเข้าพักใน ๗ เม.ย. ๕๕ ณ โรงแรม The Zign Hotel
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
- เวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมหารือ
- เวลา ๑๘.๐๐ น. งานเลี้ยงบริเวณชายหาดบรรยากาศ เมษา HAWAII ประกอบด้วย
การแสดงดนตรีระบำ On The Floor แหล่บุญโทน มายากลรองแชมป์
ประเทศไทยและการแสดงอื่นๆอาหารบุฟเฟ่ต์ จาก The Zign Hotel
และซุ้มอาหารเครื่องดื่มจาก ภ.จว. ต่างๆใน ภาค๒
ค่าห้องพัก+อาหาร+การแสดง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ต่อห้อง

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองไปจังหวัดพิษณุโลกโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8412 ถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลก เวลา ๑๘.๐๕ น. และเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปพักที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
(พฤหัสบดี)
๕ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๙ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พุธ)
๔ เม.ย. 2012
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๘ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๓ เม.ย. 2012
เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๓๐น.ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๒ เม.ย. 2012
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘" ให้กับข้าราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และผู้นำองค์กรชุมชน/ท้องถิ่น จำนวน ๕๐๐ คน ที่ห้องจุลมณี ๑ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้มาบรรยาย โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘" โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ปิดการประชุม
(อาทิตย์)
๑ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๓๑ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการเข้าพื้นที่การฝึกบิน ที่ฝูงบิน๖๐๔ กองบิน๖ กองพลบินที่๑
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายวรภัทร(สิริ) ภู่ประเสริฐ บ.ม.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล มาติกา-บังสุกุล

เวลา ๑๕.๐๐ น. - เคลื่อนหีบศพเวียนรอบเมรุ และเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

เวลา ๑๗.๐๐ น. - พระราชทานเพลิงศพ
(ศุกร์)
๓๐ มี.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ บยส.รุ่น๑๑ ที่ชั้น๘ ตึก บยส

เวลา ๑๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายจิตตพันธ์ กับ นางวลีรัตน์ ชลิตอาภรณ์ และ นายสุทธิธรรม กับ นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างนางสาววรจรรย์ ชลิตอาภรณ์ กับ ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
(ค็อกเทล) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๙ มี.ค. 2012
เวลา ๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ วันพุธ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น๑
อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๗ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า(ฉบับที่.....)พ.ศ....สภาผู้แทนราษฎร
ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น๔ อาคารรัฐสภา๓
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ เสวนาวิชาการ “จีน - พม่า : ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน ?”
ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย โครงการจีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - เสวนาวิชาการ “จีน - พม่า : ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน ?” โดย
- ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ศิริไกรกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กรรมการโครงการจีนศึกษา
- อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ
- อาจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีกร โดย ชยาภัทร วารีนิล นักวิจัยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พุธ)
๒๘ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ
การค้าชายแดน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๒. รับรองบันทึกการประชุม
๓. เรื่องที่พิจารณา
"แผนการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน"
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๘ ชั้น๒ อาคารรัฐสภา ๒

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๖ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

The People' Government of Yunnan Province
requests the honor of your presence at
Yunnan (China)-Thailand Business Cooperation
Meeting to discuss two-way trade and investment,and renew
our friendly relationship
Time:16.00-18.00 and reception from 18.00-19.30
Venue:Cystal Hall (3rd Floor),Plaza Athenee,Bangkok
Address:61WIRELESS ROAD (WITTHAYU),BANGKOK THAILAND
(อังคาร)
๒๗ มี.ค. 2012
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายปรีชา แดงขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดบัวแก้ว บรรยายเรื่อง"การศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน"
ให้กับข้าราชการครูจำนวน ๒๐๐ คน ที่โรงเรียนวัดบัวแก้ว ซอยนิมิตใหม่๑๙
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่าด้วยระเบียบวาระเพิ่มเติม ครั้งที่๒
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่๕ - ๖ และหมายเลข(๕)
ณ ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐น.
กำหนดการประชุมกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ที่ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น๓ อาคารรัฐสภา๓
(จันทร์)
๒๖ มี.ค. 2012
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการสัมมนาสัญจร
เรื่อง “รักป่า อนุรักษ์ป่า”จัดโดย คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “รักป่า อนุรักษ์ป่า”
เปิดการสัมมนาโดยร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐น. - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืนในจังหวัดสมุทรปราการ” โดยนายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐น. - รับฟังการบรรยาย (ต่อ) พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า” โดยร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. - รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๔๕ น - รับฟังการบรรยาย (ต่อ) พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. - สรุปการสัมมนาและพิธีปิดการสัมมนาโดยร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ที่ชั้น๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมภาค เวลา๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒
ที่พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๘.๓๐ น.

On the occasion of the 41st Anniversary of
The Independence and National Day of Bangladesh
The Ambassador Har Kasei Imtiaz Hossain
Mrs Rabab Fatima
request the pleasure of your company
at a Reception
on Monday 26 March 2012 from 18.30 hrs to 20:30 hrs
at the Grand Ballroom
Grand Hyatt Erawan Bangkok
(อาทิตย์)
๒๕ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการเข้าพื้นที่การฝึกบิน ที่ฝูงบิน๖๐๔ กองบิน๖ กองพลบินที่๑
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์
ที่ อาคารเดอะสีลมแกลลอเรีย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก พลตำรวจเอกสวัสดิ์ และ คุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์
เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่างนางสาวปิ่นสุดา สอนตระกูล บุตรี พลตำรวจตรีปิยะ สอนตระกูล และ ดร.สุนีย์ สอนตระกูล กับ นายชัยยุทธ เจริญชัยกรณ์ บุตร นายวิชัย เจริญชัยกรณ์ และ นางสมบูรณ์ เจริญชัยกรณ์ ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๒๔ มี.ค. 2012
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
และผู้สนใจ จำนวน ๕๐ คน ที่ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ (อโศก) กรุงเทพฯ

กำหนดการบรรยาย
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น. - บรรยายเรื่อง"บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. - ตอบข้อซักถามจากผู้รับฟัง
(ศุกร์)
๒๓ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
ณ ห้อง ๓๕๐๒ ชั้น๕ อาคารรัฐสภา๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๒ มี.ค. 2012
เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๖ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

ข้าพเจ้ามีนัดทานข้าวกับ ผบก.นนทบุรี ที่ สุทธิสาร กรุงเทพฯ(ตอนเย็น)

เวลา ๑๗.๓๐ น.
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางโนรี กระแสแสน มารดาของ
พลตำรวจตรี สายัณห์ กระแสแสน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ เป็นสามีของพันเอก(พิเศษ)หญิง สมศิริ กระแสแสน (จุ๋ม)
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก. หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๕๑.รุ่นเดียวกับข้าพเจ้า
ที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ