มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2521 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 27/85 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(อาทิตย์)
๒๕ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการเข้าพื้นที่การฝึกบิน ที่ฝูงบิน๖๐๔ กองบิน๖ กองพลบินที่๑
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์
ที่ อาคารเดอะสีลมแกลลอเรีย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก พลตำรวจเอกสวัสดิ์ และ คุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์
เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่างนางสาวปิ่นสุดา สอนตระกูล บุตรี พลตำรวจตรีปิยะ สอนตระกูล และ ดร.สุนีย์ สอนตระกูล กับ นายชัยยุทธ เจริญชัยกรณ์ บุตร นายวิชัย เจริญชัยกรณ์ และ นางสมบูรณ์ เจริญชัยกรณ์ ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๒๔ มี.ค. 2012
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
และผู้สนใจ จำนวน ๕๐ คน ที่ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ (อโศก) กรุงเทพฯ

กำหนดการบรรยาย
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น. - บรรยายเรื่อง"บทบาทของผู้บริหารและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. - ตอบข้อซักถามจากผู้รับฟัง
(ศุกร์)
๒๓ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
ณ ห้อง ๓๕๐๒ ชั้น๕ อาคารรัฐสภา๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๒ มี.ค. 2012
เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๖ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

ข้าพเจ้ามีนัดทานข้าวกับ ผบก.นนทบุรี ที่ สุทธิสาร กรุงเทพฯ(ตอนเย็น)

เวลา ๑๗.๓๐ น.
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางโนรี กระแสแสน มารดาของ
พลตำรวจตรี สายัณห์ กระแสแสน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ เป็นสามีของพันเอก(พิเศษ)หญิง สมศิริ กระแสแสน (จุ๋ม)
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก. หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๕๑.รุ่นเดียวกับข้าพเจ้า
ที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๑ มี.ค. 2012
เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการสอบข้อเขียนใบอนุญาตนักบิน ที่กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ (เข้าทางถนนนางลิ้นจี่ ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ(เก่า))

เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจการค้าชายแดน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๕ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

(อังคาร)
๒๐ มี.ค. 2012
เวลา ๐๘.๐๐ น.
มีนัดสนทนาที่รามอินทรา

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ ที่ชั้น๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชั้น๗ พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ พร้อมรับใบประกาศและเสื้อ คณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ การศึกษา มิตรภาพจีน - อาเซียน ณ ห้องเอเวอร์กรีน
ชั้น๓ โรงแรมเอเวอร์กรีน ถนนสาทร กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๑๙ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากพันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) บรรยายเรื่อง"การทบทวนบทบาทภารกิจ ของสำนักงาน ป.ป.ท.ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘" ให้กับคณะผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมบังคับคดี สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๑๒๐ คน ที่โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น๒
อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๘ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
บรรยายเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘”
ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๐๐ คน ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กำหนดการ
การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต (วันท้องถิ่นไทย)
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน / รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๙ - ๐๙.๒๐ น - พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เวลา ๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - บรรยายเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การเสวนา เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ กับหลักสูตรท้องถิ่น" โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุนทรบุญประกาศ
(เคลื่อน ปุญญผโลพลเพชร) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดปลักปอม
ที่วัดปลักปอม ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

กำหนดการ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๙ น.- เชิญศพขึ้นสู่เมรู
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น.- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๙.๐๐ น.- แสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรม
เวลา ๒๐.๓๐ น.- ชมหนังตะลุงไข่นุ้ยและหนังตะลุงบัณฑิตย์จากนครศรีธรรมราช

กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๙.๐๐ น.- แสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรม
เวลา ๒๐.๓๐ น.- ชมมโนราห์สายทิพย์ เสน่ห์ศิลป์

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น.- แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สวดมาติกา
เวลา ๑๔.๐๐ น.- พิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา ๑๕.๐๐ น.- ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

เวลา ๒๐.๑๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยว TG 238
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๒๑.๔๐ น.
ใช้เวลา ๑.๒๕ ชั่วโมง
(เสาร์)
๑๗ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
บรรยายเรื่อง "อนาคตท้องถิ่นไทยในการพัฒนาประเทศ" ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน ๘๙ แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จำนวน ๕๐๐ คน ที่โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

กำหนดการตอนเย็นกลับมาพักที่โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท
ซอยเลื่อนอนุสรณ์ ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๖.๐๐ น.วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปบรรยายที่จังหวัดพัทลุง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ศุกร์)
๑๖ มี.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๕ น.
กำหนดการเดินทางไปหาดใหญ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG237
ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา ๑๙.๑๕ น.และเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปพักที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรยายที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

กำหนดการงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิม ใกล้ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม -๒๕๕๕ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น.มีพิธีไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิม ช่วงกลางคืน เวลา ๒๐.๐๐ น. มีพิธีประมูลของอาม้า(เจ้าแม่ทับทิม)เพื่อนำไปใช้หรือรับประทานให้เกิดมงคลแก่ครอบครัวและตนเอง)
(พฤหัสบดี)
๑๕ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๔ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น๒
อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๔ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจการค้าชายแดน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการต้อนรับนาย มิโล ยูคาโนวิช อดีตนายกรัฐมนตรี
ประเทศมอนเตเนโกร ชั้น๘ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๓ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก นายกสมาคมชาวจันทบุรี ร่วมงานพิธีเปิดป้ายของสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่๗ ณ เรือนเขียว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๓ มี.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุม๖๐๔ ชั้น๒ อาคารรัฐสภา๒ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๓๐น.ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๑๒ มี.ค. 2012
เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์ และรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ วันพุธ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

On the occasion of the 94th Independence Day of the Republic of Estonia Dr.Virachai Techavijit Consul General a.h.of the Republic of Estonia requests the pleasure of your company at a Reception
on Monday,March 12,2012 from 1830 to 2030 hrs
at the Auditorium, The Regent's School Bangkok-Meng Jai Campus 592 Pracha-Uthit Road, Opposite Na-thong restaurant garden, Huai Khwang, Bangkok 10310

Programme

18.30 Arrival of HonouredGuests
Background music performed by the Regent's School, Bangkok String Ensemble

19.00 Address:
Dr. Virachai Techavijit
Honorary Consul General of the Republic of Estonia for Thailand,Chairman, The Regent's Schools, Thailand and UK
The Regent's School, Bangkok's Orchestra and Estonian singers
-Estonian National Anthem-Toast
-Ning's Anthem-Toast

19.30 Performance by The Regent's School Global Connect Students-Estonian folksongs-Bangkok & Pattaya Campuses

19.40 Musical Interlude
-Vivaldi-Double Concerto in a minor,first movement-Areg and Nai with The Regent's School Bangkok String Ensemble
-Mozart-Piano Concerto No.21 in C, slow movement-Nina-Silver Medalist Settrade 2009 with The Regent's School Bangkok Orchestra
-Spohr-Violin Concerto,first movement-May-Gold Medalist Settrade 2010 & 2011
-Mussorgsky-The Great Gate of Kiev- The Regent's School Bangkok Orchestra

20.15 Justin Paul Rumm,advisor to The Regent's School, Estonian/Australian master violinist,guest performance

20.30 Background music performed by The Regent's School,Bangkok,Chamber Music Ensemble
(เสาร์)
๑๐ มี.ค. 2012
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอำเภอน้ำหนาว
บรรยายเรื่อง "เตรียมความพร้อมชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหารและเลขานุการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม จำนวน ๕๐๐ คน
ที่ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐
ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เวลา ๑๘.๐๕ น.
เดินทางกลับจากสนามบินพิษณุโลกโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่DD8475
ออกเดินทางจากสนามบินพิษณุโลก เวลา ๑๘.๐๕ น.
ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๘.๕๕ น. ใช้เวลาการเดินทาง ๕๐ นาที
(ศุกร์)
๙ มี.ค. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๔๕ น.
กำหนดการออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่DD 8474 ถึงสนามบินพิษณุโลก เวลา ๑๗.๓๕ น. ใช้เวลาการเดินทาง ๑.๑๐ ชั่วโมง
(พฤหัสบดี)
๘ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๑ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

กำหนดการบินบังคับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
เวลา ๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้าที่ร้านเกียวกี่

เวลา ๐๘.๐๐ น.
ออกบินเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ถึงสนามบินกองบิน ๖ ดอนเมือง รับประทานอาหารซุ้มที่จัดไว้คอยที่ฝูงฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น๒
อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(พุธ)
๗ มี.ค. 2012
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๑ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

กำหนดการบินบังคับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
เวลา ๐๖.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้าที่ร้านเกียวกี่

เวลา ๐๗.๐๐ น.
เดินทางไปด่านช่องเม็ก

เวลา ๐๘.๓๐ น.
ดำเนินการวิธีการผ่านแดน และเดินทางสู่เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าอินโดจีน ณ ตลาดดาวเรือง

เวลา ๑๐.๓๐ น.
เดินทางสู่น้ำตกตาดเยื้อง(เมืองปากเซ-น้ำตกเยื้อง ระยะทาง ๔๑ กม.)

เวลา ๑๑.๓๐ น.
เดินทางสู่น้ำตกตาดฟาน

เวลา๑๒.๐๐ น.
เดินทางสู่น้ำตกผาส้วม

เวลา ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกผาส้วม

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เที่ยวชมความงามของน้ำตกผาส้วมและหมู่บ้านชนเผ่า

เวลา ๑๕.๓๐ น.
เดินทางไปด่านช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าปลอดภาษี ณ บริเวณด่านช่องเม็ก

เวลา ๑๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแพอารยา แม่น้ำโขง

เวลา ๑๘.๓๐ น.
เดินทางกลับที่พัก

เวลา ๒๐.๑๒ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน
FD3323 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๒๑.๒๐ น.
(อังคาร)
๖ มี.ค. 2012
เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(สัปดาห์นี้งดประชุมภาค และประชุมพรรค สำหรับวาระประชุมสภาวันพฤหัสเหมือนเดิมที่แจ้งไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว)

กำหนดการบินบังคับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
เวลา ๐๗.๐๐ น.
พร้อมกันที่ฝูง มีข้าวต้มบริการ

เวลา ๐๗.๑๐ น.
BRIEF การเดินทาง

เวลา ๐๗.๔๐ น.
ขึ้นบินตามตารางจัดบิน

เวลา ๐๘.๐๐ น.
เครื่องบิน C-130 ออกเดินทางบินตรงสู่กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
เครื่องบิน CESSNA และ DIMOND ลงจอดสนามบินกองบิน๑ โคราช เติมน้ำมัน และสลับนักบิน

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ขึ้นบินจากสนามบินกองบิน๑ โคราช

เวลา ๑๑.๓๐ น.
ถึงสนามบินกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านกกขาม

เวลา ๑๓.๓๐ น.
เดินทางไปทำบุญที่วัดป่าพง ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชา กราบนมัสการอัฐธาตุเจย์ดีหลวงปู่ชา

เวลา ๑๒.๓๐ น.
เดินทางไปไหว้หลวงพ่อเงิน อายุ ๗๐๐ ปี วัดปากน้ำ

เวลา ๑๕.๓๐ น.
เข้าที่พัก

เวลา ๑๗.๓๐ น.
รับประทานอาหารและงานเลี้ยงรับรองที่ร้านพรภัตคาร
(จันทร์)
๕ มี.ค. 2012
เวลา ๑๐.๓๐ น.
ข้าพเจ้ามีนัดสนทนากับนาย ภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ สอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) ณ อาคารไออีซี ชั้น๕ ซอยรามคำแหง ๓๐ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการบรรยายที่ บจก.บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู )อาคารไออีซี ชั้น๕ ซอยรามคำแหง ๓๐ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ จำนวนผู้ฟัง ๔๐๐ คน

เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญร่ามงานสมาคมนักข่าวนักสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น ๖ โรงแรมมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ
กำหนดการ

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ดนตรีวง อี๊ดฟุตบาทและครอบครัว

เวลา ๑๘.๓๕ น.
วีดีทัศน์ประวัติ ผลงานของสาคมฯ

เวลา ๑๘.๔๐ น.
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
-กล่าววัตถุประสงค์การจัด งาน
-ความสำคัญของวันนักข่าวและรางวัลอิศรา อมันตกุล

เวลา ๑๘.๕๐ น.
พิธีมอบรางวัลผลการประกาศข่าว
๑.ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
๒.ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
๓.ประเภทข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

เวลา ๑๙.๑๐ น.
ปาฐกถาพิเศษ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตอบโจทย์ประเทศไทย" โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร*

เวลา ๑๙.๓๐ น.
อภิปราย "รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตอบโจทย์ประเทศไทย"
วิทยากร กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประมณฑ์ สุธีวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย*
ผู้ดำเนินรายการ วีระ ธีรภัทรานนท์ สือมวลชนอสระ

เวลา ๒๐.๓๐ น.
ปิดงาน/ดนตรีวง อี๊ดฟุตบาทและครอบครัว
(อาทิตย์)
๔ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG104
ถึงสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๐.๔๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การเตรียมรับมือกับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘”
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน, ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก นายกสมาคมชาวจันทบุรี ร่างงานสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่๗ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอิสเทอร์น จังหวัดจันทบุรี
เพื่อพิจารณาต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานกิจกรรมของสมาคมฯปี๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานงบการเงินประจำปี๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา
- ๑.โครงการอาคารร้านอาหารและการใช้พื้นที่ของสมาคม
- ๒. เลือกตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG113
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ฐานะที่ได้รับเชิญจากนายวิชัย - นางสมบัติ มีสมพรและนางวรรณา นะที
ให้เป็นประธานร่วมในงานมงคลสมรส ระหว่างนางสาววิมล มีสมพร
กับนายวัฒนชัย นะที ข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ กำหนดการมีดังนี้
เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๙ น.พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหาร

ให้เป็นประธานร่วมกำหนดการงานทอดผ้าป่าสามัคคี ที่จังหวัดพิษณุโลก

เวลา ๑๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ฯพณฯ ศาสตร์จารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร(องคมนตรี)
เพื่อเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรองเเนื่องในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง
นางสาวณัฐมน ศาสตรสาธิต บุตร นายก่อพงษ์-นางพรทิพย์ ศาสตรสวธิต และ ดร.รัฐภมูิ ตู้จินดา บุตร พลตำรวจโท ทวีศักดิ์-นางวีนัส ตู้จินดา
ณ ห้องบอลรูม1 และ2 โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ (ค็อกเทล)
(เสาร์)
๓ มี.ค. 2012
วันคล้ายวันเกิดนางสาวเมธาวี นวรัตน์

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการทีมงาน บริษัท บาลานซ์อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็กชั่น จำกัด
ถ่ายทำสารคดี สถานที่คุ้มขันโตก สถานที่สวนเสือ งานพืชสวนโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่
(ศุกร์)
๒ มี.ค. 2012
เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการ ทีมงานบริษัท บาลานซ์อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็กชั่น จำกัด เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการลงเรือที่ท่าเรือ "River City" ไปทางโรงแรม Royal Orchid Sheraton สี่พระยา ถนนเจริญกรุง ซอย ๓๐ กรุงเทพฯ (สรุปงาน)

เวลา ๑๘.๓๙ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร.วงศ์ศักดิ์-คุณวิไลพร สวัสดิ์พาณิชย์ และ คุณเตียง-คุณไพลิน จุลเสนีย์ชร เพื่อเป็นเกียรติและร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง นายเบญจพล สวัสดิ์พาณิชย์ และ นางสาวกุลพิมพ์ จุลเสนีย์ชร ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ (ชั้น๓ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์) โรงแรมพล่าซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
(พฤหัสบดี)
๑ มี.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๐ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๘ ชั้น๒ อาคารรัฐสภา ๒
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการทำบุญบ้านนางทุเรียน น้องสาวข้าพเจ้า และเลี้ยงพระเพลเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดจันทบุรี
(พุธ)
๒๙ ก.พ. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๑๙ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๒๘ ก.พ. 2012
เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๒๗ ก.พ. 2012
เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารัฐสภา ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๒๖ ก.พ. 2012
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายอุทิศ ทับทิมฉาย รองประธานชมรมสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ปี๒๕๕๘"
ให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๐๐ คน
ณ.ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กำหนดการ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ร่วมฉลอง๗๕๐ปีเมืองเชียงราย

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมเพียงกันที่ห้องประชุมสหกรณ์ฯ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่ม พระบิดาสหกรณ์ไทยตามลำดับดังนี้
๑.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๒.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
๓.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๔.ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร
๕.ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
๖.ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
๗.ผู้แทนสหกรณ์ประมง
๘.ผู้แทนสหกรณ์บริการ
๙.ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน”วันสหกรณ์แห่งชาติ ๒๖ กุมภาพันธ์ ร่วมฉลอง ๗๕๐ปีเมืองเชียงราย “และพบปะ สหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ปี 2558 “
โดย ร.ต.อ..ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ต่อ)การบรรยายหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ปี ๒๕๕๘“โดย ร.ต.อ..ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๒๐.๒๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG141 CHIANG RAI SUVARNABHUMI INTL ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๒๑.๔๕ น.
(เสาร์)
๒๕ ก.พ. 2012
เวลา ๐๘.๑๕ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดเชียงรายโดยการบินไทยเที่ยวบิน TG 130 SUVARNABHUMI I CHIANG RAI ถึงจังหวัดเชียงราย เวลา ๐๙.๓๕น.

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายมนัส เกษรสิทธิ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ บรรยายเรื่อง "หลักการเจรจาต่อรองและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี๒๕๕๘" ให้กับพนักงานและผู้ช่วยพนักงานในสังกัดของธนาคาร ที่เดือนฉายรีสอร์ท ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง"หลักการเจรจาต่อรองและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี๒๕๕๘" โดย ร.ต.อ.ดร นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๐.๓๐ ๑๑.๐๐ น. พักเบรก
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.บรรยายเรื่อง นโยบายธนาคาร โดย ผอจ.กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.สัมมนาโค้งสุดท้ายปีบัญชี ๒๕๕๔ โดย ผจข.สาขาศูนย์ราชการ

เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.
กำหนดการบรรยายที่ บจก.บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู )อาคารไออีซี ชั้น๕ ซอยรามคำแหง ๓๐ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ จำนวนผู้ฟัง ๖๐๐ คน

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สำเนียง จันทราปัตย์ (เป็นกรณีพิเศษ)
ณ วัดเมรุวัดกลางบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ศุกร์)
๒๔ ก.พ. 2012
เวลา ๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่....)
พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดประชุมทางวิชาการ DTN’s Annual Symposium 2012:AEC 2015 and Beyond
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ที่โรงแรม พลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ(งด)

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
ณ ห้องประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ (งด)

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ศ.เกษม(องคมนตรี) - คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย
เพื่อเป็นเกียรติและร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวเอกอนงค์ บูรพชัยศรี บุตรีนายเอกชัย บูรพชัยศรี
และนายชูเดช เตชะไพบูลย์ บุตรนายวิเชียร - นางเสาวนีย์ เตชะไพบูลย์
ณ ห้องแกรนฮอลล์ (ชั้น๒) โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ(ค็อกเทล)

กำหนดการพิธีเปิดงาน Chanthaburi Game & Jewelry fair 2nd
"ต้นน้ำสายธาร อัญมณี" ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทสบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาถึง
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- พิธีกร คุณอาร์ท ศุภวัฒน์ และคุณส้ม สิชา กล่าวต้อนรับและเชิญชมวีดีทัศน์
- การแสดงต้อนรับชุด "ต้นน้ำ สายธาร อัญมณี"
- พิธีกรนำเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
- พิธีกรเชิญ นายเกษมศักดิ์ ขันติมงคล นายกสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรี และประธานจัดงาน Chanthaburi Game & Jewelry fair
ครั้งที่ ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
-พิธีกรเชิญ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กล่าวเปิดงาน
- พิธีกรเชิญ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้สนับสนุนในการจัดงาน
๑.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (นายธนภณ กิจกาญจน์)
๒.นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี (นายจักรเพชร จิตงามสุจริต)
๓.นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต (นายสุกิจ สฤษดิชัยนันทา)
๔.นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (นายสมชาย พรจินดารักษ์)
๕.สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) คุณภาค เสถียรพัฒน์
๖.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
-ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ อัญมณี ๑๒ ราศี และชุดอัญมณี
-พิธีกรกล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติออกไปลานด้านนอกเพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
-นายกทั้ง ๘ สมาคม ร่วมกันแตะลูกแก้ว เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
-ชมการแสดงพลุ ๑๒ ราศี น้ำพลุดนตรี

เวลา ๒๐.๓๐ น.
ชมการแสดงจากศิลปิน วง K-OTIC

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปเดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบรรยายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕