มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2557 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 27/86 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(พฤหัสบดี)
๓ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น๑
อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับคนไทยที่ไปทำธุรกิจในประเทศเอธิโอเปีย
(พุธ)
๒ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจ การค้าชายแดนในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๐๘ ชั้น๒ อาคารรัฐสภา๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๑.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๒.รับรองบันทึกการประชุม

๓.พิจารณาเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงดังนี้
๑.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒.ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

๔.เรื่องอื่นๆ

เวลา ๙.๐๐-๑๔.๓๐ น
กำหนดการสัมมนาเรื่อง “รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐสภา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันพระปกเกล้า

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐- ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงาน โดย ดร. ภูวนิดา คุนผลิน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา

เวลา ๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น. พิธีเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดย
ประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของรัฐบาลในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย” โดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. สัมมนาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘” โดย
- นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ดำเนินรายการโดย ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์ สถาบันพระปกเกล้า

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เสวนากลุ่มย่อย และซักถาม โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เวลา ๑๔.๓๐ น. ปิดการสัมมนา
(อังคาร)
๑ พ.ค. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่....) พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์ ที่สโมสรรัฐสภา

เวลา ๑๙.๓๐ น.
Mr. Somsak Kiatsuranont President of the National
Assembly and Speaker of the House of Representatives
of the Kingdom of Thailand requests the pleasure of Your
company at a Dinner inhonour of Delegates attending
the Fourth AIPA Caucus on Tuesday, 1 May 2012 at 19.30 hrs
at the Grand Hall I, plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien
Hotel
(จันทร์)
๓๐ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ปม.) ประจำปี ๒๕๕๔ เลขที่ ๗ แถวที่ ๑
กลางศาลาดุสิดาลัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

กำหนดการ
๑.ไปถึงศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา (เข้า-ออก ประตูด้านถนนราชวิถี)
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. โดยติดบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้า(ส่วนที่๑)
บริเวณหน้าอกเสื้อให้เรียบร้อยก่อนเข้าเขตพระราชฐาน
และมอบบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้า(ส่วนที่๒)ให้เจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งจะคอยรับ ณ ที่นั้น เพื่อลงทะเบียน
เข้าเฝ้ารับพระราชทาน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ลงในช่องบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้าเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการลงทะเบียนแล้ว
(หากไม่มีสติ๊กเกอร์บนช่องติดบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้า จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ผ่านเข้าไปภายในศาลาดุสิดาลัย) ทั้งนี้หากผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทาน
ไปถึงศาลาดุสิดาลัยหลังเวลา ๑๑.๓๐ น.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่สามารถจัดให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานได้

๒.การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว

๓.ขอให้ถือปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติและข้อพึงปฎิบัติในการเข้าเฝ้ารับพระราชทานอย่างเคร่งครัดโดยขอให้ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานตามขั้นตอนปฎิบัติฯ

๔.ผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานจะต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่อยู่ในเขตพระราชฐานและจะต้องอยู่ในพิธีจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จและผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับ

๕.ขอให้ผู้เฝ้ารับพระราชทานทุกท่านงดผู้ติดตาม ทั้งนี้กรมราชองครักษ์และสำนักพระราชวังจะไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวผู้เข้าเฝ้าเข้าไปในเขตพระราชฐาน

๖.ขอให้เดินทางไปกันเป็นหมู่คณะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการคับคั่งของการจราจรและที่จอดรถยนต์ภายในบริเวณสวนจิตรลดา ทั้งนี้ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร
คอมพิวเตอร์พกพา กล้องถ่ายรูป และกระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางเข้าไป
ในบริเวณศาลาดุสิดาลัยทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จะจัดรถรับ-ส่งไปยังศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา โดยรถจะออกจาก สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองในในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.จึงขอความกรุณาให้กรอกแบบตอบรับเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และส่งคืนไปยังกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ อาคารรัฐสภา๑ ชั้น๑
อนึ่งตามพระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช ๒๔๘๔ บัญญัติให้เมื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับพระราชทานชั้นสูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน หากส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนั้นหากท่านยังไม่ได้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน ขอได้โปรดนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังกล่าวมาส่งคืนที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ อาคารรัฐสภา๑ ชั้น๑ ด้วย เพื่อจะได้รวบรวมส่งคืนสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
(อาทิตย์)
๒๙ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
กำหนดการบรรยายเรื่อง"จันทบุรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(เสาร์)
๒๘ เม.ย. 2012
เวลา ๑๒.๔๕ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแม่สอด จังหวัดตาก กลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินนกแอร์เที่ยว DD8117 ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๘.๔๕ - ๑๙.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายบรรจง วิรัชกุลวาณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน จังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง "การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ให้กับคณะผู้ประกอบการรถเครนทั่วประเทศ จำนวน ๒๕๐ คน ณ.โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ
เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร

เวลา ๑๘.๓๐-๑๘.๔๕ น.
ประธานกล่าวเปิดงานโดย คุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

เวลา ๑๘.๔๕-๑๙.๓๐ น.
อภิปรายพิเศษเรื่อง "การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น.
การแสดงบนเวที

เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น.
ปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของกองบังคับการตำรวจทางหลวง"
โดย พ.ต.อ.นิตินันท์ เพชรบรม รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

เวลา ๒๐.๓๐-๒๐.๔๕ น.
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ประกอบการรถเครน

เวลา ๒๐.๔๕-๒๑.๓๐ น.
ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ต้อนรับปีมังกรทอง โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

เวลา ๒๑.๓๐-๒๒.๓๐ น.
การแสดงบนเวที

เวลา ๒๒.๓๐ น.
ประธานกล่าวปิดงาน

เวลา ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการพักค้างคืนที่สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
(ศุกร์)
๒๗ เม.ย. 2012
เวลา ๐๘.๓๐ น.
กำหนดการประชุมอนุกรรมาธิการเกษตร

เวลา ๑๑.๑๐ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบิน DD8116 เพื่อไปบรรยายที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตากตาก
เชิญบรรยายเรื่อง "การเปิดเสรีประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน" ให้กับประชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จำนวน ๒,๐๐๐ คน
ที่สนามกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(พฤหัสบดี)
๒๖ เม.ย. 2012
เวลา ๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ วันพุธ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่....)
พุทธศักราช....ที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ เครื่องหมายการค้า ณ ห้อง๓๔๐๑
ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๕ เม.ย. 2012
เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการงานทำบุญวันเกิด
เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติ ณ.วัดเฉลิมพระเกียรติ
ถนนท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประชุมกลุ่มมิตรภาพฯไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่๒/๕๕
ณ อาคารรัฐสภา๒ ชั้น๒ ห้อง๒๐๘

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการ ร.ต.อ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ จะนำคณะอนุกรรมาธิการด้านการเกษตรฯเข้าพบผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์

เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมงานเลี้ยงวันเกิดที่ร้านอาหารสองฝั่งคลอง โรงแรมบัดดี้
ซอยวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(อังคาร)
๒๔ เม.ย. 2012
เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการงานอุปสมบท พันตำรวจโท สิทธิเมธว์ ศิวคุปต์ ศรีครุฑรานนท์
ที่วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการพบปะเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝึกอบรม หลักสูตรการบินพลเรือน
กองทัพอากาศ ฝูงบิน๖๐๔ รุ่นที่๖๕ ที่ร้านเทอร์เรซ ๖๑ ถนนรามอินทรา
กม. ที่๖๑ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนส์์ ตรงข้าม รพ.นพรัตน์ราชธานี (การแต่งกายตามสบาย)
(จันทร์)
๒๓ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นางใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม
สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บรรยายเรื่อง "ทิศทางและบทบาทของ Emerging Market ในเวทีโลก : ท่าทีของไทย" ให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการอุตสาหกรรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ ๑๓ ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ห้องรองเมือง ชั้น ๔ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางวิไล มะวิญธร ผู้อำนวยการของโรงเรียนทิวไผ่งาม
บรรยายเรื่อง "ทิศทางการศึกษาไทย:กับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทิวไผ่งาม จำนวน ๑๒๐ คน
ณ ห้องประชุมอาคารณรงค์ - อุษา ๒ ชั้น๔ โรงเรียนทิวไผ่งาม
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๒๒ เม.ย. 2012
กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการกับการเผยแพร่สิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม ตามรัฐธรรมนูญ”
ณ.วิทยาลัยบริหาร ธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ถนนเลียบคลองสอง
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ. ห้องประชุมสัมมนาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิด การสัมมนาโดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ กิจการองค์การ ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. “การอภิปรายเรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ” โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายเรื่อง “ประชาชนต้องรู้กฎหมาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประมาณ เรืองวัฒนวานิช ทนาย, พิธีกร, ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. อภิปรายระดมความคิดเห็น “ปัญหา และ อุปสรรค ในการประสานงานการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ร่วมกับภาครัฐ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวรรณา สังข์ทอง นำเสนอตัวอย่างในพื้นที่เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม กันของผู้เข้าสัมมนา

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น(ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กล่าวปิดสัมมนา โดย ส.ส. จิรายุ ห่วงทรัพย์
(ศุกร์)
๒๐ เม.ย. 2012
เวลา ๗.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ อินไซด์อาเซียน แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ วันพุธ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมอนุกรรมาธิการด้านเกษตรฯ
(พฤหัสบดี)
๑๙ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐ .๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
(พุธ)
๑๘ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการนัดทำวีซ่าที่ร้านกาแฟดอยตุง อาคารสินธร
ตรงข้ามสถานฑูตอเมริกา ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๗ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการอบรมการใช้ เว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร
(iQ New script news) ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๕ เม.ย. 2012
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(เสาร์)
๑๔ เม.ย. 2012
กำหนดการเดินทางประเทศกัมพูชา
(ศุกร์)
๑๓ เม.ย. 2012
กำหนดการเดินทางประเทศกัมพูชา

(พฤหัสบดี)
๑๒ เม.ย. 2012
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๐๘.๕๐ น.
กำหนดการไปอาคารรีเจ้นท์ ชั้น๒ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ
เพื่อทำวีซ่าอังกฤษ
(พุธ)
๑๑ เม.ย. 2012
เวลา ๐๙.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการประสมาชิกกลุ่มมิตรภาพไทย - ออสเตเลีย ครั้งที่ ๑/๕๕
ณ อาคารรัฐสภา ๓ ชั้น๗ ห้อง ๓๗๐๑
(อังคาร)
๑๐ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา
ครั้งที่๑๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ๒๑๕-๒๑๖ ชั้น๒
อาคารรัฐสภา๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการประชุมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(จันทร์)
๙ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.ประชุมภาค ผู้อภิปราย รธน.ประชุมห้องภาคเหนือ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(อาทิตย์)
๘ เม.ย. 2012
กำหนดการในช่วงงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครม.มีมติให้แต่งกายไว้ทุกข์
ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ เดือนเมษายน ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง"การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๑๑๕ คน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เวลา ๐๙.๓๐ น.
บรรยายพิเศษเรื่อง "การศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๑.๐๐ น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย ซักถามแนวคิดจากวิทยากรของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เวลา ๑๑.๓๐ น.
พิธีปิดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา

เวลา ๑๖.๐๐ น.
เดินทางกลับจากสนามบินพิษณุโลกโดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบินที่DD8405 ออกเดินทางจากสนามบินพิษณุโลก เวลา ๑๖.๐๐ น.
ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๗.๐๕ น. ใช้เวลาการเดินทาง ๑.๐๕ ชั่วโมง
(เสาร์)
๗ เม.ย. 2012
กำหนดการงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ (เลี้ยงรุ่น) ประจำปี๒๕๕๕ รุ่น ๑๕ ภ.๒ เป็นผู้ดำเนินการ มี พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นหัวหน้าทีม ณ โรงแรม The Zign Hotel ริมชายหาดพัทยา
- การเข้าพักใน ๗ เม.ย. ๕๕ ณ โรงแรม The Zign Hotel
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
- เวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมหารือ
- เวลา ๑๘.๐๐ น. งานเลี้ยงบริเวณชายหาดบรรยากาศ เมษา HAWAII ประกอบด้วย
การแสดงดนตรีระบำ On The Floor แหล่บุญโทน มายากลรองแชมป์
ประเทศไทยและการแสดงอื่นๆอาหารบุฟเฟ่ต์ จาก The Zign Hotel
และซุ้มอาหารเครื่องดื่มจาก ภ.จว. ต่างๆใน ภาค๒
ค่าห้องพัก+อาหาร+การแสดง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ต่อห้อง

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองไปจังหวัดพิษณุโลกโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8412 ถึงสนามบินจังหวัดพิษณุโลก เวลา ๑๘.๐๕ น. และเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปพักที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
(พฤหัสบดี)
๕ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๙ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(พุธ)
๔ เม.ย. 2012
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ สมัยสามัญนิติบัญญัติ ครั้งที่๒๘ ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๓ เม.ย. 2012
เวลา ๑๒.๓๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ เวลา ๑๓.๓๐น.ประชุมภาค เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมพรรค ที่ชั้น๒ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๒ เม.ย. 2012
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘" ให้กับข้าราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และผู้นำองค์กรชุมชน/ท้องถิ่น จำนวน ๕๐๐ คน ที่ห้องจุลมณี ๑ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐ น. - กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้มาบรรยาย โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘" โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๕.๐๐ น. - ปิดการประชุม
(อาทิตย์)
๑ เม.ย. 2012
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการบันทึกเทปรายการ เปิดเลนส์ส่องโลก แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์ ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ