มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2560 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/86 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(อาทิตย์)
๓ ส.ค. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
และชมการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยศิลปินแห่งชาติ
" ในสวนฝัน"ผสานใจภักดิ์แด่ อัคราภิรักษศิลปิน
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑ ส.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้นักศึกษาหลักสูตรการ พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ (พตส.๕) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒
เพื่อปรับแก้ไขร่างเอกสารฯ บทที่ ๑ - ๒
ณ ห้องประชุม ๗๐๕ และ ๗๐๖ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓๑ ก.ค. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นางนภัสสร จิระพาณิชย์เจริญ
และนายชัชชัย - นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา เพื่อเป็นเกียรติ
และร่วมในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวธนิยา อำมฤตโชติ และ นายจักรพงศ์ สุเมธโชติเมธา
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์(ชั้น ๓ แอทธินี ทาวเวอร์)
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
(พุธ)
๓๐ ก.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายเจริญศักดิ์ งานไว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม บรรยายเรื่อง
๑ "การปรับเปลี่ยนตนเองและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ภาคเช้า)
๒" เรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม สู่ความสำเร็จในชีวิต" (ภาคบ่าย)
ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน ๑,๒๕๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. นักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ พร้อมกันที่หอประชุม
เวลา ๐๘.๒๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม ประธานในพิธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
นายสุเทพ พงษ์ใหม่ / ประธานดำเนินโครงการกล่าวรายงาน
(รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นายเจริญศักดิ์ งานไว)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ดังนี้
๑.เรื่อง "การรู้เท่าทันเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสังคมโลกในปัจจุบัน
รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญา เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนตนเอง
ตามทิศทางและผลกระทบของการศึกษาในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘"
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รับฟังการบรรยาย
๒. เรื่อง "การส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมที่ตนนับถือ
ไปประพฤติปฏิบัติและแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งรู้รักสามัคคี มีความเคารพเทิดทูน
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๐ น.รับฟังการบรรยาย
๓.เรื่อง"ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม รวมทั้ง มีความ กตัญญูกตเวที ห่างไกลจากยาเสพติด"
เวลา ๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสร็จสิ้นการอบรม
(อังคาร)
๒๙ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุมบริษัท

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อบรรยายในวันพุธ
ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
พักที่โรงแรมเศรษฐีเรสซิเด้นท์ อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น

18.30 hours
On the Occasion of the 193 Anniversary of the
Independence of Peru The Ambassador of the
Republic of Peru Mr.Felix Denegri and Mrs.
Maria Vargas de Denegri request the honour of the
commpany of Pol.Capt.Nitipoom Navaratna
at a Reception on Tuesday 29 July 2014,at 18.30
hours at the Grande Ballroom,Sheraton Grande
Sukhumvit
(จันทร์)
๒๘ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายทรงเดช โคตรสิน
รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรยายเรื่อง โอกาสและความท้าทายของงาน กศน.
สู่อาเซียน ให้กับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด
ผู้บริหาร กศน อำเภอ ข้าราชการครู ครู กศน.
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องทับทิมสยาม ๔ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล
จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๔.๕๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบิน DD9317 ลงที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เวลา ๑๕.๕๕ น.

16.00 hrs
Festival of India in Thailand 2015
H.E.Mr.Harsh Vardhan Shringla Ambassador of India
to the Kingom of Thailand requests the pleasure of
your company for Curtain Raiser for Festival of India
in Thailand 2015 An interactive Session with Mr.
Sanjoy K.Roy, MD Teamwork Productions on
Monday 28 July 2014 at 1430 hrs followed by hight
tea at 16.00 hrs at Indian Cultural Centre
23rd floor lake Rajada 193/101 Rajadapisek Rajadisek
Road,Klongtoey,Bangkok 10110
(อาทิตย์)
๒๗ ก.ค. 2014
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปรา การ โดยสายการบินไทย
เที่ยวบิน TG 2020 ลงที่สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๐๘.๓๕ น.
(เสาร์)
๒๖ ก.ค. 2014
กำหนดการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
การแต่งกาย - เสื้อยืดสีขาว พตส.๕
(ศุกร์)
๒๕ ก.ค. 2014
กำหนดการเรียนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
ชี้แจงการการดำเนินการตามหลักสูตร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
สัมมนาของกลุ่มผูกมิตรสมานฉันท์ กลุ่มที่ ๓ เรื่อง
"แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น" โดยมีวิทยากรดังนี้
๑.- ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา พูดหัวข้อ "สาเหตุของการคอร์รัปชั่น"
๒.- นางกัลยกร กันตะสุวรรณ พูดหัวข้อ "รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
๓.- นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว พูดหัวข้อ "ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น"
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
บรรยายเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เดินทางไปศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศุกร์ที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ )
ณ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงเย็นวันที่ศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีงานเลี้ยงสังสรรค์
การแต่งกาย - แต่งเป็นแบบมนต์รักลูกทุ่ง เสื้อลายดอกสีสันสดใส
(พฤหัสบดี)
๒๔ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการไปสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย
ชั้น ๒๓ อาคารแสงทองธานี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๓ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการขอเชิญผู้ที่จะเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ พตส.๕
กลุ่ม ๑,๓ สายสวีเดน เดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมกับบริษัททัวร์
ณ ห้องประชุม ๗๐๖ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ประกอบด้วย
๑.บริษัท วี. ดี. โกลบ้อล จำกัด
๒. บริษัท วันเดอร์ฟูลเวิลด์ไวด์ จำกัดื
๓. บริษัท โกลเบิลยูเนี่ยน เอ็กซ์เพรส (เชียงใหม่) จำกัด
๔. บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์
๕. บริษัท เอส เจ ฮอลิเดย์
6 บริษัท โปรแกรม ฮอลิเดย์
(จันทร์)
๒๑ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๙ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
นำผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำนวน ๑ ไตร ไปมอบให้นางอัจฉรา ห่อสมบัติ
ผู้อำนวยการเขตประเวศ เพื่ออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประดิษฐานไวัที่เขตประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๘๑
แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปทอดถวาย
ณ อุโบสถ วัดคุณแม่จันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ) เวลา ๐๙.๐๙ น.
จึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน
ข ออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงดลบันดาล
ให้ผู้บริจาคทรัพย์ จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
(เสาร์)
๑๙ ก.ค. 2014
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และแสดงความยินดีกับ
พลตำรวจตรี จำนงค์ รัตนกุล ที่บุตรชายสำเร็จปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ที่บ้านพักจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๕.๔๕ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ไปร่วมงานที่วัดธรรมามูล ตำบลธรรมามูล
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
(ศุกร์)
๑๘ ก.ค. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
นัดสนทนากับ ผู้อำนวยการเขตประเวศ
ณ เฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๗๓ แขวงประเวศ
เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ

กำหนดการส่งร่างเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์
(บทที่ ๑ - ๒)
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
ชี้แจงการดำเนินการตามหลักสูตร
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
"มาตรฐานจริยธรรมกับการสร้างจิตสำนึก สาธารณะ"
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
บรรยาย/อภิปรายประเด็นร่วมสมัย ครั้งที่ ๑
(กำหนดประเด็นและวิทยากรโดยนักศึกษากลุ่มผูกมิตรสมานฉันท์)

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ ๒๕๕๕ หมู่สิงโตและหมู่เหยี่ยว จัดงานเลี้ยงรุ่น
ธีม "วปอ. ม่วนชื่นคืนความสุขหื้อชาวนา"
คอนเซป ; สนุกๆ ลูกทุ่งๆ แบบชาวบ้านนอกคอกนา พี่บ่าว พี่สาว
กำนัน เสี่ยรถไถ นักเลง สาวลุยลาย จิ๊กโก๋ลูกทุ่ง
การแต่งกาย
(ชาย) ลูกทุ่ง เสื้อดอก ยีนส์ขาก๊วย ผ้าใบ รองเท้าแตะ
(หญิง) ทองกวาว กระโปรงบาน โปงลางสะออน
ชุดเซิ้งหญิงลี ใส่งอบ ทัดดอกไม้
สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ เซนทารา ศูนย์ราชการ
ผ้าขาวม้า หมวกฟาง
(พุธ)
๑๖ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวา จิตต์สงวน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง
“กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรในตลาด CLMV
(Cambodia-Loa-Myanmar-Vietnam)”
ให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๐ คน
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ จัดงานพบปะสังสรรค์
โดยลงเรือเจ้าพระยาปรินเซส ล่องเรือประวัติศาสตร์
ขึ้นเรือที่ River city ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๑๔ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนาย รัฐพงศ์ ธนะพฒน์
กรรมการผู้จัดการ บรัษัท เคเอสแซทเทลไลท์ จำกัด
บรรยายเรื่อง “การค้าขายในยุค AEC ดีอย่างไร ”
ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการเกี่ยวกับดาวเทียม
และทีวีดิจิตอล จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์
ชั้น ๗ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนนครอินทร์ (ก่อนถึงโลตัส) ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา รับของที่ระลึก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ดิจิตอลทีวีใครได้ประโยชน์ แล้วจะดูอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไร
วิทยากร ดร.รัฐการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แจกรางวัล/พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.
ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไรในการเปลี่ยนผ่านระบบจากอนาล็อก
เป็นดิจิตอลทว
(โดย คุณสุพิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.)
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน/ ชมงานมหรกรรมดิจิตอลทีวี
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. “การค้าขายในยุค AEC ดีอย่างไร ”
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง /แจกรางวัล
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ทำไมต้องจดใบอนุญาต จัดอย่างไร ส่วนกองงาน ปส. ๒ วิทยากร กสทช.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
จับรางวัลใหญ่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและมอบใบผ่านการสัมมนา
โดยนาย เคลลี่ ธนะพัฒน์ มอบของที่ระลึก
ให้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดงาน ถ่ายรูปร่วมกัน
(ศุกร์)
๑๑ ก.ค. 2014
งดเรียน หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๐ ก.ค. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการไปประชุมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
(พุธ)
๙ ก.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
กรรมการปฏฺิรูปกฎหมาย ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทา งธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
ให้เข้าร่วมการเสวนาในหั วข้อเรื่อง
"กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็ง
ทางเ ศรษฐกิจจริงหรือ ? "
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

โครงการและกำหนดการ
ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฎิรูปกฎห มาย พ.ศ.๒๕๕๓
กำหนดให้คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายมีอำนาจหน้าที่
ศึกษาแล ะวิเคราะห์ทางวิชาการรวมตลอดทั้งการวิจัย
เพื่อประโยชน์ในการวางเป้าห มาย นโยบายและจัดทำแผน
โครงการและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศรวมทั้งปรับปรุงกฎหม าย
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์ความรู้ทางวิชากา รและโดยที่
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิ จารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
ให้มีอำนาจหน ้าที่ในการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทางกฎหมายว่าด้วยหลักประก ันทางธุรกิจ
ให้เป็นธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงิน ทุน
ของผู้ประกอบการ
คณะกรรมการฯได้รับฟังความคิดเห็นในภาคส่วนต่ างๆ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ เวทีและได้มีการพิจารณาปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันฯในประเ ด็นต่างๆหลายประเด็น
มาตามลำดับ ในโอกาสนี้คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไ ด้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ"กฎหมายห ลักประกันทางธุรกิจ
จะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ ? "
และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่าง
กฎหมายหลักประกันทา งธุรกิจ ในภาคเช้าและภาคบ่าย
ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
(อังคาร)
๘ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายประยงค์ ใสโต
นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๒,๐๐๐ คน ณ โรงแรม โกลเดน ซิตี้ ระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
(จันทร์)
๗ ก.ค. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการมีพิธีเปิดร้านอินเทส ของคุณคีย์โน้ต
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๖ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
ฝ่ายฆราวาสเนื่องในพิธีมิสซาสมรส ระหว่าง
นางสาวภควพร ภูริสินสิทธิ์ และ นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์กูล
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส
ขอประทานกราบทูล ทูล กราบเรียน เรียนเชิญร่วมในพิธี
มิสซาสมรส ณ วัดดอนบอสโก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เตรียมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จถึง
เวลา ๑๓.๓๕ น.พิธีมิสซาสมรส

เวลา ๑๘.๓๐ น.
เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วย พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่าง
นางสาวภควพร ภูริสินสิทธิ์ บุตรี รศ.กฤช - รศ.อำนวยเพ็ญ
ภูริสินสิทธิ์ และ นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล บุตร
ดร.สมศักดิ์ - คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้สมรส
ขอประทานกราบทูล ทูล กราบเรียน เรียนเชิญ
ร่วมในพิธีมิสซาสมรสและเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน
ในวัน อาทิตย์ที่ ๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.พิธีมิสซาสมรส ณ วัดดอนบอสโก
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลา ๑๘.๓๐ น.พิธีเลี้ยงฉลอง
สมรสพระราชทาน (ค็อกเทล) ณ ห้องอโนมา บอลรูม
โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๕ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการ มีพิธีทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน ๕ รูป เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันเกิดของ
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ณ โบสถ์วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม บางลำภู
กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๔ ก.ค. 2014
กำหนดการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของคณะนักศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง
รุ่นที่ ๕ (พตส .๕ ) ระหว่างวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ชุดสุภาพ)
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานเดินทางไปยัง
เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ครัวครูไทย อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๒๐.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เสื้อยืด พตส.๕ สีม่วง)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า ณ เรือนเขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
- นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การมาศึกษาดูงาน
และแนะนำคณะที่มาศึกษาดูงาน
- รับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของเขื่อนวชิราลงกรณ
และโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ สธ.-กฟผ) ณ ห้องบรรยายประชาสัมพันธ์
เขื่อนวชิราลงกรณ
- นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น
- นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานรุ่น พตส.๕ กล่าวขอบคุณ
- นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง มอบโล่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
-นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานรุ่น พตส.๕ มอบของที่ระลึก
- เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริฯ
- เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและชมทัศนียภาพ
บนสันเขื่อนวชิราลงกรณ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงรันตี
เขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและชมทัศนียภาพ
บนสันเขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงรันตีเขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ ล่องเรือเยี่ยมชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
กิจกรรมที่ ๒ กีฬานันทนาการ (กอล์ฟ)
กิจกรรมที่ ๓ ไหว้พระ(หลวงพ่ออุตตมะ)
วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.
งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว พตส ๕
ณ ห้องจัดเลี้ยงรันตี เขื่อนวชิราลงกรณ โดยกลุ่ม ๓
ผูกมิตรสมานฉันท์
เวลา ๒๒.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เสื้อยืด พตส. ๕ สีขาว)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเรือนเขาแหลม
เขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ไหว้พระและฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมใต้ฐานพระใหญ่
วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ไหว้พระวัดถ้ำพุหว้า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Loft Restaurant&Bar
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ออกเดินทางเพื่อกลับกรุงเทพฯและแวะซื้อของที่ระลึก
เวลา ๑๖.๓๐ น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล จากทั่วประเทศ
จำนวน ๒,๐๐๐ คน ณ อาคารอิมเเพคฟอรั่ม ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ม.ป.ช
ม.ว.ม. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ เมรุหน้าศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร
บางเขน กรุงเทพฯ
กำหนดการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญโกศแห่เวียนเมรุ
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ

กำหนดการ วันที่ ๓ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
งานแข่งเรือพายยาวใหญ่ - กลาง ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท
(เสาร์)
๒๘ มิ.ย. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากนายพยุง ช่วยรักษา (ปู่)
นายสมภพ ช่วยรักษา (ต้อ)นางสาวสุปัญณา ช่วยรักษา (ติ๊ด)
ให้ไปร่วมงานอุปสมบท นายอัถพร ช่วยรักษา (โปเต้)
ณ พัทธสีมาวัดแสนสุข แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ

กำหนดการงานอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ปลงผมนาค
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองไตร
เวลา ๑๔.๓๐ น. - ทำขวัญนาค ณ บ้านเลขที่ ๒/๒ ถนนสามวา
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารที่โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ(โต๊ะ จีน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๐๘.๐๐ น. - นำนาคเข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดแสนสุข
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นการฉลอง
พระบวชใหม่(ที่บ้าน)
(ศุกร์)
๒๗ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช
เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมงคลสมรสของบุตรชาย
ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๕ มิ.ย. 2014
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ นางเพ่ง เกียรติสุรนนท์
มารดา ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร (สิริอายุ ๘๔ ปี)
ณ วัดประสิทธิ์ไพศาล บ้านโนนแหลมทอง
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.
พระสงฆ์สวดอภิธรรมทุกคืน
วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. บรรจุศพ
(จันทร์)
๒๓ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม เขต ๒ บรรยายเรื่อง
“ทิศทางและผลกระทบของการศึกษาในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2558” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๐๐ คน
ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
- รับรายงานตัว/ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
- ประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยาย
โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและผลกระทบของการศึกษา
ในการก้าวสู่อาเซียน ๒๕๕๘" โดย ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
- บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและผลกระทบของการศึกษา
ในการก้าวสู่อาเซียน ๒๕๕๘ "(ต่อ) โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
- อภิปรายทิศทาง และผลกระทบของการศึกษา
ในการก้าวสู่อาเซียน ๒๕๕๘ เพื่อนำสู่การปฏิบัติจริง
โดย ผู้แทนเครือข่าย ๕ องค์คณะบุคคล
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
- สรุปผลการประชุมสัมมนา
- พิธีปิด

เวลา ๒๑.๓๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดสกลนคร
โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9411 กลับกรุงเทพฯ
ลงที่สนามบินดอนเมือง เวลา ๒๒.๓๕ น.
(อาทิตย์)
๒๒ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๐.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9514
ลงที่สนามบินจังหวัดนครพนม เวลา ๑๑.๓๐ น.
เพื่อบรรยายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.