มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2546 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/85 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(พุธ)
๑๖ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวา จิตต์สงวน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง
“กลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรในตลาด CLMV
(Cambodia-Loa-Myanmar-Vietnam)”
ให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑๐ คน
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ จัดงานพบปะสังสรรค์
โดยลงเรือเจ้าพระยาปรินเซส ล่องเรือประวัติศาสตร์
ขึ้นเรือที่ River city ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๑๔ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนาย รัฐพงศ์ ธนะพฒน์
กรรมการผู้จัดการ บรัษัท เคเอสแซทเทลไลท์ จำกัด
บรรยายเรื่อง “การค้าขายในยุค AEC ดีอย่างไร ”
ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการเกี่ยวกับดาวเทียม
และทีวีดิจิตอล จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์
ชั้น ๗ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนนครอินทร์ (ก่อนถึงโลตัส) ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา รับของที่ระลึก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ดิจิตอลทีวีใครได้ประโยชน์ แล้วจะดูอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไร
วิทยากร ดร.รัฐการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. แจกรางวัล/พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.
ผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไรในการเปลี่ยนผ่านระบบจากอนาล็อก
เป็นดิจิตอลทว
(โดย คุณสุพิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.)
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน/ ชมงานมหรกรรมดิจิตอลทีวี
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. “การค้าขายในยุค AEC ดีอย่างไร ”
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง /แจกรางวัล
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ทำไมต้องจดใบอนุญาต จัดอย่างไร ส่วนกองงาน ปส. ๒ วิทยากร กสทช.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
จับรางวัลใหญ่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและมอบใบผ่านการสัมมนา
โดยนาย เคลลี่ ธนะพัฒน์ มอบของที่ระลึก
ให้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดงาน ถ่ายรูปร่วมกัน
(ศุกร์)
๑๑ ก.ค. 2014
งดเรียน หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๐ ก.ค. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการไปประชุมโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
(พุธ)
๙ ก.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
กรรมการปฏฺิรูปกฎหมาย ประธานคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทา งธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
ให้เข้าร่วมการเสวนาในหั วข้อเรื่อง
"กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทยเข้มแข็ง
ทางเ ศรษฐกิจจริงหรือ ? "
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๒

โครงการและกำหนดการ
ด้วยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฎิรูปกฎห มาย พ.ศ.๒๕๕๓
กำหนดให้คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายมีอำนาจหน้าที่
ศึกษาแล ะวิเคราะห์ทางวิชาการรวมตลอดทั้งการวิจัย
เพื่อประโยชน์ในการวางเป้าห มาย นโยบายและจัดทำแผน
โครงการและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศรวมทั้งปรับปรุงกฎหม าย
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์ความรู้ทางวิชากา รและโดยที่
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมายได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิ จารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
ให้มีอำนาจหน ้าที่ในการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทางกฎหมายว่าด้วยหลักประก ันทางธุรกิจ
ให้เป็นธรรมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงิน ทุน
ของผู้ประกอบการ
คณะกรรมการฯได้รับฟังความคิดเห็นในภาคส่วนต่ างๆ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ เวทีและได้มีการพิจารณาปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันฯในประเ ด็นต่างๆหลายประเด็น
มาตามลำดับ ในโอกาสนี้คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไ ด้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ"กฎหมายห ลักประกันทางธุรกิจ
จะช่วยให้ไทยเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ ? "
และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่าง
กฎหมายหลักประกันทา งธุรกิจ ในภาคเช้าและภาคบ่าย
ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
(อังคาร)
๘ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายประยงค์ ใสโต
นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๒,๐๐๐ คน ณ โรงแรม โกลเดน ซิตี้ ระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
(จันทร์)
๗ ก.ค. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการมีพิธีเปิดร้านอินเทส ของคุณคีย์โน้ต
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๖ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
ฝ่ายฆราวาสเนื่องในพิธีมิสซาสมรส ระหว่าง
นางสาวภควพร ภูริสินสิทธิ์ และ นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์กูล
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส
ขอประทานกราบทูล ทูล กราบเรียน เรียนเชิญร่วมในพิธี
มิสซาสมรส ณ วัดดอนบอสโก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เตรียมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จถึง
เวลา ๑๓.๓๕ น.พิธีมิสซาสมรส

เวลา ๑๘.๓๐ น.
เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วย พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่าง
นางสาวภควพร ภูริสินสิทธิ์ บุตรี รศ.กฤช - รศ.อำนวยเพ็ญ
ภูริสินสิทธิ์ และ นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล บุตร
ดร.สมศักดิ์ - คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้สมรส
ขอประทานกราบทูล ทูล กราบเรียน เรียนเชิญ
ร่วมในพิธีมิสซาสมรสและเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน
ในวัน อาทิตย์ที่ ๖ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.พิธีมิสซาสมรส ณ วัดดอนบอสโก
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เวลา ๑๘.๓๐ น.พิธีเลี้ยงฉลอง
สมรสพระราชทาน (ค็อกเทล) ณ ห้องอโนมา บอลรูม
โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๕ ก.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการ มีพิธีทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน ๕ รูป เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันเกิดของ
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ณ โบสถ์วัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม บางลำภู
กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๔ ก.ค. 2014
กำหนดการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของคณะนักศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง
รุ่นที่ ๕ (พตส .๕ ) ระหว่างวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ชุดสุภาพ)
เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะนักศึกษา พตส.๕ และคณะทำงานเดินทางไปยัง
เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ครัวครูไทย อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๒๐.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เสื้อยืด พตส.๕ สีม่วง)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า ณ เรือนเขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
- นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การมาศึกษาดูงาน
และแนะนำคณะที่มาศึกษาดูงาน
- รับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของเขื่อนวชิราลงกรณ
และโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ สธ.-กฟผ) ณ ห้องบรรยายประชาสัมพันธ์
เขื่อนวชิราลงกรณ
- นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น
- นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานรุ่น พตส.๕ กล่าวขอบคุณ
- นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง มอบโล่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
-นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานรุ่น พตส.๕ มอบของที่ระลึก
- เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริฯ
- เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและชมทัศนียภาพ
บนสันเขื่อนวชิราลงกรณ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงรันตี
เขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและชมทัศนียภาพ
บนสันเขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงรันตีเขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ ล่องเรือเยี่ยมชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
กิจกรรมที่ ๒ กีฬานันทนาการ (กอล์ฟ)
กิจกรรมที่ ๓ ไหว้พระ(หลวงพ่ออุตตมะ)
วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.
งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว พตส ๕
ณ ห้องจัดเลี้ยงรันตี เขื่อนวชิราลงกรณ โดยกลุ่ม ๓
ผูกมิตรสมานฉันท์
เวลา ๒๒.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เสื้อยืด พตส. ๕ สีขาว)
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเรือนเขาแหลม
เขื่อนวชิราลงกรณ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ไหว้พระและฟังบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมใต้ฐานพระใหญ่
วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ไหว้พระวัดถ้ำพุหว้า ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Loft Restaurant&Bar
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ออกเดินทางเพื่อกลับกรุงเทพฯและแวะซื้อของที่ระลึก
เวลา ๑๖.๓๐ น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๓ ก.ค. 2014
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล จากทั่วประเทศ
จำนวน ๒,๐๐๐ คน ณ อาคารอิมเเพคฟอรั่ม ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ม.ป.ช
ม.ว.ม. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ เมรุหน้าศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุราชวรวิหาร
บางเขน กรุงเทพฯ
กำหนดการ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญโกศแห่เวียนเมรุ
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ

กำหนดการ วันที่ ๓ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
งานแข่งเรือพายยาวใหญ่ - กลาง ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยนาท
(เสาร์)
๒๘ มิ.ย. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจากนายพยุง ช่วยรักษา (ปู่)
นายสมภพ ช่วยรักษา (ต้อ)นางสาวสุปัญณา ช่วยรักษา (ติ๊ด)
ให้ไปร่วมงานอุปสมบท นายอัถพร ช่วยรักษา (โปเต้)
ณ พัทธสีมาวัดแสนสุข แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ

กำหนดการงานอุปสมบท ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ปลงผมนาค
เวลา ๑๔.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองไตร
เวลา ๑๔.๓๐ น. - ทำขวัญนาค ณ บ้านเลขที่ ๒/๒ ถนนสามวา
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารที่โรงเรียน
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ(โต๊ะ จีน)

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘)
เวลา ๐๘.๐๐ น. - นำนาคเข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดแสนสุข
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นการฉลอง
พระบวชใหม่(ที่บ้าน)
(ศุกร์)
๒๗ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช
เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมงคลสมรสของบุตรชาย
ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๕ มิ.ย. 2014
กำหนดการบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพ นางเพ่ง เกียรติสุรนนท์
มารดา ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร (สิริอายุ ๘๔ ปี)
ณ วัดประสิทธิ์ไพศาล บ้านโนนแหลมทอง
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น.
พระสงฆ์สวดอภิธรรมทุกคืน
วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. บรรจุศพ
(จันทร์)
๒๓ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม เขต ๒ บรรยายเรื่อง
“ทิศทางและผลกระทบของการศึกษาในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 2558” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๐๐ คน
ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
- รับรายงานตัว/ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
- ประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยาย
โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและผลกระทบของการศึกษา
ในการก้าวสู่อาเซียน ๒๕๕๘" โดย ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
- บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและผลกระทบของการศึกษา
ในการก้าวสู่อาเซียน ๒๕๕๘ "(ต่อ) โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
- อภิปรายทิศทาง และผลกระทบของการศึกษา
ในการก้าวสู่อาเซียน ๒๕๕๘ เพื่อนำสู่การปฏิบัติจริง
โดย ผู้แทนเครือข่าย ๕ องค์คณะบุคคล
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
- สรุปผลการประชุมสัมมนา
- พิธีปิด

เวลา ๒๑.๓๐ น.
กำหนดการขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดสกลนคร
โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9411 กลับกรุงเทพฯ
ลงที่สนามบินดอนเมือง เวลา ๒๒.๓๕ น.
(อาทิตย์)
๒๒ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๐.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9514
ลงที่สนามบินจังหวัดนครพนม เวลา ๑๑.๓๐ น.
เพื่อบรรยายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
(ศุกร์)
๒๐ มิ.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร บรรยายเรื่อง "รัฐธรรมนูญ : มุมมอง
ด้านรัฐศาสตร์ " ให้กับนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ -
นิติกรระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๘๑ คน
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ มูลนิธิชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
(พฤหัสบดี)
๑๙ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
รักษาการนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย(SMEs)ให้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและประธานจังหวัดเครือข่าย
(นัดพิเศษกรณีเร่งด่วน) ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ

วาระการประชุม มีดังนี้
วาระที่ ๑ ระดมสมองเพื่อนำเสนอมาตรการในการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
วาระที่ ๒ การจัดตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วาระที่ ๓ การปรับปรุงหลักสูตร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ( คพอ.)
(อังคาร)
๑๗ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นางสมสาย สวัสดิโชติ
มารดาภรรยาของ พล.ร.อ. สุรพล จันทน์แดง
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ศาลา ๘ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
(เก็บบรรจุศพไว้ เวลา ๑๐๐ วัน)
(จันทร์)
๑๖ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
มารดาของ คุณจี๊ด (วปอ.๒๕๕๕) ณ ศาลา ๙ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(อาทิตย์)
๑๕ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
นางทองใบ เจียรสำราญ ณ เมรุวัดปริวาส ซอยพระราม ๓ ๓๐
ถนนพระราม ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๑ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการนัดพบแพทย์ รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
(คลีนิคนอกเวลา) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น ๒ ตึก ภปร.
ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๗ มิ.ย. 2014
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก อัลมัรฮูมฮัจยีตอฮา อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์โต๊ะ
จูมัย เซะวิเศษ อัลมัรฮูมฮัจยีลาฮัย อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์โต๊ะวังเฟ๊าะห์
เผือกน้อย ฮัจยีมะมูด ฮัจยะห์สุนีย์ เซะวิเศษ เพื่อร่วมเป็นเกียรติ
เนื่องในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่าง นายมูฮัมหมัดมูนีด (รังสรรค์)
เซะวิเศษ กับ นางสาวมาเรียม(สุกัญญา) วงษ์สมัน
ณ บ้านเลขที่ ๑๔๑ ถนนราษฎร์พัฒนา ๓๐ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗)
วันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗)
งานมีตลอดวัน
(ศุกร์)
๖ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่างร้อยเอกหญิงศุภวดี มีเพียร
บุตรี พลเอกธีรเดช มีเพียร - นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กับ พันเอกภาคภูมิ ดอกไม้ บุตร พลตรีเวชชัย - นางอรพินท์ ดอกไม้
ในการนี้ข้าพเจ้า ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑ มิ.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ไปร่วมงานอุปสมบท เณรวัฒน์ (เณรสิริวัฒน์ มูลศรี)
ณ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ธวัชชัย นาควานิช
บิดา พล.ท.ธีรชัย นาควานิช กับ พ.อ.ปิยวัฒน์ (อาท)
รอง ผบ.ขกท. พระราชทานน้ำอาบศพในวันที่ ๓๐
พค.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ
ระหว่างวันที่ ๓๐ พค - ๕ มิย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๓๑ พ.ค. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจาก
อัลมัรฮุมเว๊าะแปลก - อัลมัรฮูมมะหโต๊ะรวย ยะรังวงษ์
ฮัจยีอับดุลเลาะห์ พุ่มพวง - นางฮาวอ เซ๊ะวิเศษ
นายบุญเสริม (มูบีน) ยะรังวงษ์ - นางฟาตีม๊ะ (ตุ่ม) พุ่มพวง
เพื่อเป็นเกียรติในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่าง
นายวันชัย ยะรังวงษ์ กับ นางสาวมณีรัตนา โสนมิตร
ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๑ ถนนราษฎร์พัฒนา ๒๖ ซอยวังหนับอุทิศ
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป)
วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ (๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป)
(เสาร์)
๒๔ พ.ค. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก อัลมัรฮุมฮัจยีมุฮ้าหมัดมูซา - ฮัจยะห์สอิ้ง พวงมณี
นายฮัสบุญเลาะห์ มนัสทรง - นางฮามีดะห์ พวงมณี
เพื่อร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานฉลองมงคลสมรส
ระหว่าง นายนิฟตะ มนัสทรง กับนางสาวอารอฟะห์ พวงมณี
ณ บ้านเลขที่ ๗ ซอยราษฎร์พัฒนา ๑๕ แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ )

กำหนดการได้รับเชิญจากอัลมัรฮุนฮัจฮีมาน - อัลมัรฮุมะห์รอปิอะห์
วงษ์เดลรี ฮัจยีมูซา - ฮัจยะห์ลัดดา เซะวิเศษ
ฮัจยีซิดดิ๊ก (ประดิษฐ์ ) - ฮัจยะห์พีซะห์ (ขาว) วงษ์เดอรี
เพื่อร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวาลีมะห์ ระหว่าง
นางสาวรอซีดะห์(นุชจิรา) วงษ์เดอรี กับ นายริตวาลย์ สุขเขียว
ณ บ้านเลขที่ ๓๐ ซอยรามคำแหง ๑๓๓ ถนนรามคำแหง
แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖)
กำหนดการงานตลอดวัน
(ศุกร์)
๒๓ พ.ค. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายกรพจน์ - นางอัญชนา อัศวินวิจิตร
และนายสุรชัย - นางปรียารมณ์ ชูพงศ์วัฒนา เพื่อเป็นเกียรติ
ในงานเลี้ยงรับรองพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวไกรสุภา อัศวินวิจิตร(อ้น) กับนายทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา (เว้ง)
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ถนนราชดำริ, กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๒ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๒๕ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน PATNA
โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 410
ลงที่สนามบินเมืองเดลี เวลา ๑๑.๔๐ น.
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ออกเดินทางจากสนามบินบินเดลี กลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 332
ลงที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๙.๓๕ น.
(อาทิตย์)
๑๘ พ.ค. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนการสวดพระอภิธรรมศพนายชวน วิศรุตพิชญ์
บิดาของ พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ์ (วปอ.๒๕๕๕)
ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และกำหนดการพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระประสพ อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี