มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2530 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 3/85 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(ศุกร์)
๒๐ มิ.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร บรรยายเรื่อง "รัฐธรรมนูญ : มุมมอง
ด้านรัฐศาสตร์ " ให้กับนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ -
นิติกรระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๘๑ คน
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ มูลนิธิชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
(พฤหัสบดี)
๑๙ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด
รักษาการนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย(SMEs)ให้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและประธานจังหวัดเครือข่าย
(นัดพิเศษกรณีเร่งด่วน) ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ

วาระการประชุม มีดังนี้
วาระที่ ๑ ระดมสมองเพื่อนำเสนอมาตรการในการสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
วาระที่ ๒ การจัดตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วาระที่ ๓ การปรับปรุงหลักสูตร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ( คพอ.)
(อังคาร)
๑๗ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นางสมสาย สวัสดิโชติ
มารดาภรรยาของ พล.ร.อ. สุรพล จันทน์แดง
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ศาลา ๘ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
(เก็บบรรจุศพไว้ เวลา ๑๐๐ วัน)
(จันทร์)
๑๖ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
มารดาของ คุณจี๊ด (วปอ.๒๕๕๕) ณ ศาลา ๙ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(อาทิตย์)
๑๕ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
นางทองใบ เจียรสำราญ ณ เมรุวัดปริวาส ซอยพระราม ๓ ๓๐
ถนนพระราม ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๑ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการนัดพบแพทย์ รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
(คลีนิคนอกเวลา) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น ๒ ตึก ภปร.
ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๗ มิ.ย. 2014
กำหนดการร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก อัลมัรฮูมฮัจยีตอฮา อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์โต๊ะ
จูมัย เซะวิเศษ อัลมัรฮูมฮัจยีลาฮัย อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์โต๊ะวังเฟ๊าะห์
เผือกน้อย ฮัจยีมะมูด ฮัจยะห์สุนีย์ เซะวิเศษ เพื่อร่วมเป็นเกียรติ
เนื่องในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่าง นายมูฮัมหมัดมูนีด (รังสรรค์)
เซะวิเศษ กับ นางสาวมาเรียม(สุกัญญา) วงษ์สมัน
ณ บ้านเลขที่ ๑๔๑ ถนนราษฎร์พัฒนา ๓๐ เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗)
วันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗)
งานมีตลอดวัน
(ศุกร์)
๖ มิ.ย. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่างร้อยเอกหญิงศุภวดี มีเพียร
บุตรี พลเอกธีรเดช มีเพียร - นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กับ พันเอกภาคภูมิ ดอกไม้ บุตร พลตรีเวชชัย - นางอรพินท์ ดอกไม้
ในการนี้ข้าพเจ้า ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑ มิ.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ไปร่วมงานอุปสมบท เณรวัฒน์ (เณรสิริวัฒน์ มูลศรี)
ณ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ธวัชชัย นาควานิช
บิดา พล.ท.ธีรชัย นาควานิช กับ พ.อ.ปิยวัฒน์ (อาท)
รอง ผบ.ขกท. พระราชทานน้ำอาบศพในวันที่ ๓๐
พค.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ
ระหว่างวันที่ ๓๐ พค - ๕ มิย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๓๑ พ.ค. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญจาก
อัลมัรฮุมเว๊าะแปลก - อัลมัรฮูมมะหโต๊ะรวย ยะรังวงษ์
ฮัจยีอับดุลเลาะห์ พุ่มพวง - นางฮาวอ เซ๊ะวิเศษ
นายบุญเสริม (มูบีน) ยะรังวงษ์ - นางฟาตีม๊ะ (ตุ่ม) พุ่มพวง
เพื่อเป็นเกียรติในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่าง
นายวันชัย ยะรังวงษ์ กับ นางสาวมณีรัตนา โสนมิตร
ณ บ้านเลขที่ ๘๓/๑ ถนนราษฎร์พัฒนา ๒๖ ซอยวังหนับอุทิศ
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป)
วันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ (๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป)
(เสาร์)
๒๔ พ.ค. 2014
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก อัลมัรฮุมฮัจยีมุฮ้าหมัดมูซา - ฮัจยะห์สอิ้ง พวงมณี
นายฮัสบุญเลาะห์ มนัสทรง - นางฮามีดะห์ พวงมณี
เพื่อร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานฉลองมงคลสมรส
ระหว่าง นายนิฟตะ มนัสทรง กับนางสาวอารอฟะห์ พวงมณี
ณ บ้านเลขที่ ๗ ซอยราษฎร์พัฒนา ๑๕ แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ )

กำหนดการได้รับเชิญจากอัลมัรฮุนฮัจฮีมาน - อัลมัรฮุมะห์รอปิอะห์
วงษ์เดลรี ฮัจยีมูซา - ฮัจยะห์ลัดดา เซะวิเศษ
ฮัจยีซิดดิ๊ก (ประดิษฐ์ ) - ฮัจยะห์พีซะห์ (ขาว) วงษ์เดอรี
เพื่อร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวาลีมะห์ ระหว่าง
นางสาวรอซีดะห์(นุชจิรา) วงษ์เดอรี กับ นายริตวาลย์ สุขเขียว
ณ บ้านเลขที่ ๓๐ ซอยรามคำแหง ๑๓๓ ถนนรามคำแหง
แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖)
กำหนดการงานตลอดวัน
(ศุกร์)
๒๓ พ.ค. 2014
เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้รับเชิญจาก นายกรพจน์ - นางอัญชนา อัศวินวิจิตร
และนายสุรชัย - นางปรียารมณ์ ชูพงศ์วัฒนา เพื่อเป็นเกียรติ
ในงานเลี้ยงรับรองพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวไกรสุภา อัศวินวิจิตร(อ้น) กับนายทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา (เว้ง)
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ถนนราชดำริ, กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๒๒ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๒๕ น.
กำหนดการเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน PATNA
โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 410
ลงที่สนามบินเมืองเดลี เวลา ๑๑.๔๐ น.
เวลา ๑๓.๔๐ น.
ออกเดินทางจากสนามบินบินเดลี กลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 332
ลงที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๙.๓๕ น.
(อาทิตย์)
๑๘ พ.ค. 2014
เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนการสวดพระอภิธรรมศพนายชวน วิศรุตพิชญ์
บิดาของ พันเอก วรพล วิศรุตพิชญ์ (วปอ.๒๕๕๕)
ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และกำหนดการพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ วัดพระประสพ อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
(ศุกร์)
๑๖ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการพิธีเปิดศาลท้าวยะสังกะอสูร สถานที่ วปอ.
เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการจัดคอนเสิร์ตการกุศลวงคาราบาว หารายได้เข้ารุ่น
จัดที่มอนติคาโล

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อำนวยการ สพพ. เนื่องด้วยสำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์กรมหาชน)
(สพพ.) จะจัดพิธี "ทำบุญครบรอบ ๙ ปี NEDA
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา NEDA ครบรอบปีที่ ๙
ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ๑๐ ชั้น๑๔ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจคุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ได้นมัสการเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ ๙ รูป
เจริญพุทธมนต์
กำหนดการ
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
คณะผู้บริหารและบุคลากร สพพ.ทำพิธีสักการะ
ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าอาคารซันทาวเวอร์ส
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติ
ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๑๑.๐๐ น.
พระสงฆ์ ๙ รูป อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา
และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี
เวลา ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหาร เสร็จพิธี
(พฤหัสบดี)
๑๕ พ.ค. 2014
กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีสงฆ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. - เลี้ยงภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๓๐ น. - สวดพระอภิธรรมศพ
เวลา ๑๙.๓๐ น. - พิธีบรรจุศพ

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๖ หมู่สิงโต จัดงานเลี้ยงขอบคุณ วปอ.๒๕๕๖
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ใกล้ทางลงทางด่วนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๑ พ.ค. 2014
กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๑- วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการคณะรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทย เป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

หมายเหตุ ทางวัดงดสวดพระอภิธรรมศพในวันอังคารที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา
(เสาร์)
๑๐ พ.ค. 2014
เวลา ๐๘.๕๕ น.
กำหนดการ..เดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ (ต้องถึงสนามบินก่อน ๒ ชั่วโมง)
โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 333
ลงที่สนามบินเดลี เวลา ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๓๕ น.
- เดินทางออกจากสนามบินเดลี โดยสายการบิน แอร์อินเดีย
เที่ยวบิน AI/YSTM8 ไปลงที่สนามบินเมือง PATNA เวลา ๒๐.๐๕ น.
-ออกเดินทางโดยรถยนต์ไปที่เมืองคยา (ใช้เวลา ๒ ชั่วโมงครึ่ง)

(เมือง PATNA ปัฏนา (อังกฤษ: Paṭnā ฮินดี: पटना )
(ชื่ออื่น: ปาตลีบุตร, ปาฏลีบุตร, ปัตนะ, มคธ) เป็นเมืองหลวง
ของรัฐพิหาร รัฐหนึ่งในประเทศอินเดีย ปัฏนาเป็นเมืองเก่าแก่
ที่ยังมีผู้อาศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยเมื่อ ๒ ปีก่อน ในสมัยพุทธกาล เมืองแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ
ในแคว้นมคธ ที่ตั้งโดยพระเจ้าอชาตศัตรู เพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน
สำหรับการเตรียมทำสงครามกับแคว้นวัชชี หลังจากพุทธกาล
เมืองนี้มีความสำคัญ เพราะได้กลายเป็นเมืองหลวง
ของแคว้นมคธและมีพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่ง
พระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย
คือพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์เมารยะ
ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงอุปถัมภ์
การทำตติยสังคายนา ณ อโศการาม โดยให้เมืองปัฏนา
(หรือปาตลีบุตร ตามที่เรียกกันในสมัยนั้น) เป็นศูนย์กลาง
ในการส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ไปยังดินแดนอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสุวรรณภูมิ
หรือดินแดนที่ตั้งประเทศไทยในปัจจุบันด้วย)

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญ พันตำรวจโท บรรยิน - นางวราภรณ์
ตั้งภากรณ์ และนายสมปอง จิตประพันธ์ - นางเสาวคนธ์
ศิริตันตานนท์ เพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ระหว่าง นางสาวบุษญา ตั้งภากรณ์ กับ นายปริญญา จิตประพันธ์
ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
(ค็อกเทล)
(พฤหัสบดี)
๘ พ.ค. 2014
กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ - วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๓๐ น.- พระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
(อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์)
หมายเหตุ ทางวัดงดสวดพระอภิธรรมศพในวันศุกร์ที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันพืชมงคล
(พุธ)
๗ พ.ค. 2014
เวลา ๐๗.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
กราบนมัสการ พระมหากรุงรัตนะ ดอนธงขวา วัดบวรนิเวศวิหาร 
เพื่อขอคำแนะนำและซักซ้อมในการเตรียมความพร้อม
พิธีอุปสมบทในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๖.๓๐ น.ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(แต่งชุดสูทเพื่อทำพิธีขอพรจากสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พุรหุมคุตุโต)

เวลา ๑๓.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เข้าร่วมงาน
เซ็น สัญญาบอลโลก ที่ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ๙
สำนักงานไทยรัฐ เลขที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : การแต่งกายสูทไทยรัฐ ,สูทสากล

เวลา ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
เข้าพิธีอุปสมบท.โดยมีสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พุรหุมคุตุโต
ป.ธ. ๙) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาชย์ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

(การบวชนาค กล่าวคำขอบรรพชาต่อ พระอุปัชฌาชย์
แล้วออกมาครองผ้า แล้วเข้าไปขอศีลกับพระอาจารย์เป็นอันได้บวช
เป็นสามเณรแล้ว ต่อจากนั้นอุ้มบาตรเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์กล่าวคำขอนิสัย
เมื่อท่านเอาบาตรคล้องคอแล้วมอบบาตรจีวรให้ ให้ออกไปยืนข้างนอก
ตอนนี้พระอาจารย์คู่สวดจะสมมุติตนเป็นผู้สอนและซักซ้อมนาค
แล้วออกไปซักถามนาค พอถามแล้วก็เรียกนาคเข้ามาถามต่อหน้าสงฆ์
พระอุปัชฌาย์ทำหน้าที่บอกเล่าสงฆ์ แล้วอาจารย์สวดเป็นผู้ถามพอถามเสร็จ
ก็สวดญัติ ๑ ครั้ง และอนุสาวนา ๓ ครั้ง เรียก ญัตติจตุตถกรรมวาจา
เป็นอันว่านาคนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้ว
การบอกอนุศาสน์ เมื่อบวชแล้ว พระอุปัชฌาย์จะบอกอนุศาสน์ คือ
บอกกิจที่พระควรทำและไม่ควรทำ)

กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีสงฆ์ ทำบุญครบรอบ ๗ วัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - เลี้ยงภัตตาหารเพล
เวลา ๑๘.๓๐ น. - พระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
(อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์)
(อังคาร)
๖ พ.ค. 2014
กำหนดการพิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ., วสท., วทบ., วทร., วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
อยู่บริเวณด้านข้างลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
กำหนดการ นัดพบกันที่สโมสรทหารบก
เวลา ๐๙.๐๐ น. -รายงานตัว ตรวจเครื่องแบบ ตรวจไข้ ที่สโมสรทหารบก
เวลา ๑๐.๐๐ น.- รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา ๑๑.๐๐ น.- ออกเดินทางพร้อมกันโดยรถบัสไปสวนอัมพร
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย มีชากาแฟจากสถานที่
เวลา ๑๒.๓๐ น. - เดินทางเข้าอาคารสวนอัมพรตามลำดับ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จ
เวลา ๑๗.๓๐ น. - เสร็จพิธี เดินทางกลับพร้อมกันมาที่สโมสรทหารบก
เวลา ๑๘.๓๐ น. - กำหนดการงานเลี้ยงฉลองที่ห้องเทวกรรม
สโมสรทหารบก จัดโดยรุ่น
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดขาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน: ชุดขาว/ผู้หญิง กระโปรง
- เอกชน:สูทเบรเซอร์ วปอ.เชิ๊ตขาว ไทสีฟ้า วปอ./ผู้หญิง กระโปรง
ข้อควรปฎิบัติ;
๑. วันซ้อมและวันจริง ห้ามนำรถไปที่สวนอัมพร ให้มาขึ้นรถตามกำหนด
ที่ได้แจ้งไว้ตอนต้น
๒. ห้ามนำกระเป๋าถือ โทรศัพท์ไอแพคติดตัวไปเพราะไม่มีที่ฝากของ
๓. สุภาพสตรีรวบผมให้เรียบร้อย รองเท้าคัดชู มีส้น ห้ามส้นเข็มแหลม
๔. สุภาพบุรุษ รองเท้าเรียบร้อยไม่มีโลหะ ทำให้เกิดเสียงรบกวน
(ทาง วปอ. ขอความร่วมมือให้มาซ้อมและรายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน)

กำหนดการปฏิบัติ ในพิธีพระราชทำนปริญญาบัตรฯ
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

เวลา ๑๐.๐๐ น. - จัดตั้งกองอำนวยการร่วม
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติงาน)
(ลงทะเบียน/แจกบัตร รปภ./ประสานการดาเนินงานต่างๆ)
- สถาบันการศึกษารับบัตร รปภ. สาหรับ จนท.
(บัตร รปภ. ผู้สาเร็จการศึกษาส่งมอบให้สถาบันการศึกษา
ก่อนวันประกอบพิธีฯ)
- สถาบันการศึกษาขนย้ายปริญญาบัตรฯ
เข้าประจำที่บริเวณด้านหลังเวที
- ชุดทูลเกล้าฯ ชุดลำเลียงปริญญาบัตรฯ ตรวจสอบปริญญาบัตรฯ
กับการลงทะเบียน
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ผู้สาเร็จการศึกษาเดินทางถึงบริเวณอาคารใหม่
สวนอัมพร
- ทภ.๑ ดูแลการควบคุมการจราจร
(รถเข้า-ออก/การหมุนเวียนรถเข้ารับ-ส่งนักศึกษา)
- สถาบันการศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
บริเวณเต็นท์พักคอย
(แต่ละสถาบันลงทะเบียนมาแล้วจากสถาบัน)
แจ้งจำนวนให้ฝ่ายเลขาฯ
- สนพ.ทหาร ตรวจวัดไข้ผู้สำเร็จการศึกษา
- ยบ.ทหาร บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง
สถาบันการศึกษาส่งผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณตำบลจ่าย
- ช่างภาพ การบันทึกภาพ และการตรวจอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ
(ตารวจสันติบาล, กร.ทหาร, สส.ทหาร, ททบ.๕)
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ผู้สาเร็จการศึกษาเดินแถวเข้าภายในอาคารใหม่
สวนอัมพร
- ศรภ. ประสานตำรวจสันติบาล ตรวจ รปภ.บุคคล (ประตู ๓)
- สถาบันการศึกษาจัดผสำเร็จการศึกษาเข้าประจำที่นั่ง
ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร(แจ้งจำนวนให้ฝ่ายเลขาฯ)
เวลา ๑๓.๓๐ น. - นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกร่วมพิธี และผู้ทรงคุณวุฒิ
เดินทางถึงอาคารใหม่ สวนอัมพร
- ลงทะเบียนรับบัตร รปภาพ. ณ เต้นท์ VIP
- สนพ.ทหาร ตรวจวัดไข้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกร่วมพิธี
และผู้ทรงคุณวุฒิ
- ยบ.ทหาร บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่
แขกร่วมพิธี และผู้ทรงคุณวุฒิ
- จัดที่นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับเสด็จ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่บนเวที
- จัดที่นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ (แถวแรกด้านซ้ายหน้าเวที)
- เจ้าหน้าที่ สบ.ทหาร และ ขว.ทหาร จัดที่นั่งผู้รับเชิญ ๒ แถว
ด้านขวาหน้าเวที
เวลา ๑๔.๐๐ น.
- ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมประจำที่ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๔.๕๐ น. - นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้า ฯ รับเสด็จฯ
บริเวณด้านหน้าอาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- เสด็จ ฯ ถึงอาคารใหม่ สวนอัมพร
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สสก.ทหาร)
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)
- รมว.กห., รมช.กห., ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร.,
ผบ.ทอ., เสธ.ทหาร และข้าราชการ
เฝ้าฯ รับเสด็จ
- เสด็จ ฯ เข้าสู่ภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร ตามลาดพระบาท
(กลางห้อง) ไปยังห้องรับรองที่ประทับ
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สน.พระราชวัง)
- เสด็จ ฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ (ประต ๑)
- ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย
- ผู้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เข้าประจำที่
- เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าสู่ภายในอาคารใหม่
สวนอัมพร (ประตู ๑) ไปยังที่ประทับบนเวที
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
- ทรงกราบ
- ประทับพระราชอาสน์
- ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก
- รมว.กห. กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
และขอพระราชทาน พระราชานุญาตเบิก
หัวหน้าสถาบันการศึกษาหรือผู้แทนกราบบังคมทูล
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท
- ผบ.สปท. กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตรประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะกิตติมศักดิ์
ตามลาดับ
- พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเข็มวิทยฐานะกิตตมศักดิ์ ตามลาดับ
- หัวหน้าสถาบันการศึกษาหรือผู้แทน กราบบังคมทูล
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ตามลำดับสถาบันการศึกษา
- พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเข็มวิทยฐานะ ตามลาดับสถาบันการศึกษา
- พระราชทานพระราโชวาท
(เมื่อพระราโชวาทจบ / ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
(สน.พระราชวัง)
- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบทหน้าเครื่องนมัสการ
- เสด็จ ฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ (ประตู ๑)
- ผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ออกประตู ๔
เฝ้า ฯ ส่งเสด็จฯ บริเวณด้านหน้าอาคารใหม่ สวนอัมพร
- เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ อาคารใหม่
สวนอัมพร เข้าสภายในอาคารใหม่ สวนอัมพร (ประต ๑)
ตามลาดพระบาท (กลางห้อง) ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สน.พระราชวัง)
(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา)
- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากอาคารใหม่ สวนอัมพร
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (สสก.ทหาร)
- นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกร่วมพิธี ออกทางประตู ๔
- ผู้เข้าเฝ้าฯ ออกทางประตู ๒, ๓ เดินเท้าไปขึ้นรถ ณ จุดนัดหมาย
- ทภ.๑ อานวยการควบคุมการจราจร
---------เสร็จสิ้นพิธีฯ----------

การแต่งกาย : นายทหารชนสัญญาบัตร - เครื่องแบบปกติขาว
คาดกระบี่ ถุงมือ (ทุกนาย)
นายทหารประทวน - เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ
(ทอ.อินทรธนูแข็ง)

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมรวมโซน (ภาค)
เวลา ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น ๒ ณ พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๕ พ.ค. 2014
กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ.,วสท.,วทบ.,วทร.,วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
ณ อาคารสวนอัมพร
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- รายงานตัวที่ วปอ.
เวลา ๑๑.๐๐ น.- กำหนดการออกเดินทางจาก วปอ.โดยรถบัสไป
ที่สวนอัมพร
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดแขนยาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน :ชุดกากี แขนยาว/ผู้หญิง ใส่กระโปรง
- เอกชน : สูทเข้ม เชิ๊ตขาว ผูกไทสีฟ้า วปอ. / ผู้หญิง ใส่กระโปรง

เวลา ๑๘.๓๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก. พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี (ประธาน)
นายวรวุฒิ - นางสุมิตรา จงเฉลิมชัย และ พลตรี นายแพทย์
โสภณ - พันเอกหญิง ชลธิชา สงวนวงษ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติ
ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่าง แพทย์หญิง
วศินี จงเฉลิมชัย กับ ร้อยโทนายแพทย์ ปิยนันท์ สงวนวงษ์
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์. สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๔ พ.ค. 2014
เวลา ๐๗.๐๐ น.
กำหนดการไปวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ได้รับเชิญให้มาร่วมงาน
ฉลองมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวรัชนก สะอิ
(หลานสาวคุณดุสิต-คุณนิสา) กับ นายจักรพงษ์ พุฒเพ็ง
โดยเจ้าบ่าวทำงานที่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
เจ้าสาวทำงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง ๒
เขตคลองตัน กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๓ พ.ค. 2014
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ เผือกนำผล
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
บรรยายเรื่อง" ชาวประมงชายฝั่งภาคตะวันออกต้องเตรียมตัวอย่างไร
เพื่อให้มีศักยภาพในการรับมือการเปิดประชาคมอาเซียน"
ให้กับชาวประมง และนักศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน
ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
พิธีเปิดงานเสวนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพภาคี
เครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี
กล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ปาฐกถาพิเเศษเรื่อง "ชาวประมงชายฝั่งภาคตะวันออกต้องเตรียมตัว
อย่างไร" โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการโดยตัวแทนส่วนราชการตัวแทนภาคประชาชน
และตัวแทนภาคีเครือข่ายร่วมวงเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออก
สู่ประชาคมอาเซียน
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
จัดแบ่งกลุ่มชาวประมงชายฝั่ง ๓ จังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรม
ในภาคบ่ายพร้อมวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมระดมปัญหาและสร้างทางเลือกของกลุ่มประมงชายฝั่ง
แต่ละจังหวัด
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ตัวแทนกลุ่มประมงชายฝั่งแต่ละจังหวัดในแต่ละกลุ่มนำเสนอ
ปัญหาของแต่ละพื้นที่และการค้นพบประเด็นทางเลือก/สรุปปัญหา
และแนวทางแก้ไข
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ปิดงาน

กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข) ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ ๓ - วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๓๐ น.
พระราชทานพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
(อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์)
หมายเหตุ ทางวัดงดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันฉัตรมงคล
(ศุกร์)
๒ พ.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการ เรียนหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ ๕ ณ อาคารรวมหน่วยราชการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ.,วสท.,วทบ.,วทร.,วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ มีอาหารว่างและอาหารกลางวันเลี้ยงหลังพิธีซ้อม
ที่ห้องกาแฟใหญ่)
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดแขนยาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน :ชุดกากี แขนยาว/ผู้หญิง ใส่กระโปรง
- เอกชน : สูทเข้ม เชิ๊ตขาว ผูกไทสีฟ้า วปอ. / ผู้หญิง ใส่กระโปรง

เวลา ๑๕.๐๐ น.
- กำหนดการพิธีรดน้ำศพ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ถึงแก่อสัญกรรม
เวลา ๑๗.๐๐ น.
- กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

กำหนดการพระราชทานพิธีธรรม สวดอภิธรรมศพ
- ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา ๗ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาทักษิณานุประดิษฐ์ (ศาลาใหญ่)
วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน
วันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันอังคารที่ ๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ (บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าภาพ)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันพุธที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภ่คม ๒๕๕๗ (พิธีบรรจุศพ) เวลา ๑๙.๓๐ น.

ประวัติ โดยสังเขป
- นายพีรพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๓
จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคเพื่อไทย
เกิดวันที่ ๑๐ มิ.ย ๒๔๘๙ รวมอายุ ๖๗ ปี
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๒๘ เคยสังกัดพรรคชาติไทย
ประชาธิปัตย์ ความหวังใหม่ พลังประชาชนและเพื่อไทย
รับตำแหน่ง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ใน ครม.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๖
จนกระทั่งยุบสภา

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการอัลมัรฮูมฮัจยีซอและห์ - อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์ฮับเซาะห์ สาสกุล
ตวนฮัจยีมุฮัมมัด - อัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์เด๊ะสมร พุ่มหิรัญ
ฮัจยีมุฮัมมัดอามีน - ฮัจยะห์อาอีซะห์ พุ่มหิรัญ
เรียนเชิญข้าพเจ้าเพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหาร
เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวฟะตอนะห์ พุ่มหิรัญ (ชนิกานต์)
กับนายอัฟด้อล วงษ์สันต์ (นรากร) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ซอยราษฎร์พัฒนา ๒๖
ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
กำหนดการมีดังนี้
วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (งานตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป)
วันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (งานตลอดทั้งวัน)

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี พักที่โรงแรมริมกรีน
ในนาม รปศ.และบรรยายในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.ที่หอประชุมรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
(พฤหัสบดี)
๑ พ.ค. 2014
เวลา ๐๘.๓๐ น.
กำหนดการ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
ได้ไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ณ บ้านในซอยวัดลาดปลาเค้า
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”
ให้กับนักบริหารการศึกษา จำนวน ๗๐ คน
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรกรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”
ให้กับนักบริหารการศึกษา จำนวน ๗๐ คน
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก นายณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ประธานจัดงาน)
บรรยายเรื่อง"มุสลิมกับอาเซียนและข่าวสุดฮิต
เกิดอะไรขึ้นกับ MH370 เครื่องบินมาเลเซีย"
ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐๐ คน
ณ มัสยิดคลองกันยาเราะห์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
(พุธ)
๓๐ เม.ย. 2014
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจาก พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
บรรยายเรื่อง "การสร้างความมั่นคง และการเตรียมความพร้อม
รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับคณะกรรมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย(ตำรวจ)และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎฺิบัติงาน
ด้านความมั่นคง(ทหาร)ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานหอการค้า ข้าราชการ ภาคเอกชน จำนวน ๑๒๐ คน
ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานเข็มฯ และ ปริญญาบัตร
วปอ.,วสท.,วทบ.,วทร.,วทอ., และ รร.สธ.ทบ./ทร./ทอ.
ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ มีอาหารว่างเลี้ยงหลังพิธีซ้อมที่ห้องกาแฟใหญ่
วันนี้ไม่มีเลี้ยงอาหารกลางวันเพราะมีเรียนอยู่ สถานที่ไม่สะดวกรับรอง)
การแต่งกาย
- ทหาร:ชุดแขนยาว กระบี่ ถุงมือ
- ข้าราชการ พลเรือน :ชุดกากี แขนยาว/ผู้หญิง ใส่กระโปรง
- เอกชน : สูทเข้ม เชิ๊ตขาว ผูกไทสีฟ้า วปอ. / ผู้หญิง ใส่กระโปรง
(อังคาร)
๒๙ เม.ย. 2014
เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับนายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
ที่บริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม ๔
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. นด
กำหนดการได้รับเชิญจากนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น บรรยายเรื่อง
"การเตรียมความพร้อมประชาคมในบทบาทอาเซียน"
ให้กับ นักบริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จำนวน
๓๐๐ คน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร ๒ (คัชมาตย์)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(จันทร์)
๒๘ เม.ย. 2014
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการได้รับเชิญจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี บรรยายเรื่อง
"ลู่ทางและโอกาสของสระบุรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้จัดการธนาคาร สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ จำนวน ๒๐๐ คน
ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเกียวอัน อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมรวมโซน(ภาค)
เวลา ๑๔.๓๐ น.
ประชุมพรรค ชั้น ๒ ณ พรรคเพื่อไทย
(อาทิตย์)
๒๗ เม.ย. 2014
เวลา ๐๘.๓๐น.
กำหนดการ.ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ และทีมงาน
ไปร่วมงานอุปสมบทนายอนันต์ บูชา ประธานชุมชนโรงถ่าน
แขวงประเวศ ที่วัดลานบุญ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการงานทำบุญครบ ๑๐๐ วัน สามีของป้าไม้
เลี้ยงพระเพล ณ บ้านป้าไม้ ซอยอ่อนนุช ๖๖ กรุงเทพฯ
(หมายเหตุ ตรงไปในซอย ๖๖ เรื่อยๆ จนถึงแยก ๑๓ ซ้ายมือ
เข้าแยก ๑๓ ตรงไป)

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการแข่งขันนกกรงหัวจุกการกุศลเพื่อหารายได้มอบให้มัสยิดคลองกันยาเราะห์หมัด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ชิงถ้วย
นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ
- ประธานในพิธี ฮัจยี อารีฟีน
มะหะหมัด (ประธานสหพันธ์นกกรงหัวจุกฯ)
- ประธานจัดการแข่งขัน
นาย ณรงค์เดช วงศ์ประเสริฐ
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน)
ณ สนามตลาดสดสี่แยกหนองจอก
ถนนสุวินทวงค์ กรุงเทพฯ (ฟีโน่)

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ นายทองหล่อ ยังตรง
บิดาอดีต สส.นายแพทย์วัลลภ ยังตรง ณ วัดชัยมงคล
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการ วปอ.๒๕๕๕ สายอังกฤษนำโดยนายสิทธิชัย(หนุ่ม)
จัดงานเลี้ยงให้ พลเอกชาตรี และ พี่หมอโส (ช้าง)
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ บางกอก ฮอลล์ (กล้วย รีสอร์ท)