มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 291 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 4/10 ของปี 2554


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(ศุกร์)
๒๓ ก.ย. ๒๕๕๔
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัล
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส)รุ่นที่๕๖ และรุ่นที่๕๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
เวลา ๐๘.๐๐ น.
-ผู้เข้ารับประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัล ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ น.
-ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะและโล่รางวัล
พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเพื่อซักซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตร
เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัล รายงานตัว
(การแต่งกาย ช่วงเช้าแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว)

เวลา ๐๙.๐๐ น.
-ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุม๑
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เวลา ๐๙.๓๐ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ ที่รับรองห้องประชุม๑
-ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานและเรียนเชิญ
ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัล
-ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพประกาศรายชื่อผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรมเพื่อรับมอบประกาศนียบัตรและเข็มจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
-มอบโล่รางวัล
-คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองรุ่นที่๕๖และรุ่นที่๕๗
กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวให้โอวาท
-เสร็จพิธี
-ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมถ่ายรูปหมู่ร่วมกับประธานพิธี
ณ ลานอเนกประสงค์

เวลา ๑๗.๓๐ น.
งานเลี้ยงฉลองที่ราชนาวีสโมสร
อาคารราชนาวีสโมสร ท่าช้าง วังหลวง ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทางไปสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เวลา ๑๗.๓๐ น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ ๔ ประตู ๒
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย (แถว C)

เวลา ๒๐.๔๐ น.
คณะออกเดินทางสู่กรุงจาการ์ตา โดยเที่ยวบินที่ QZ ๗๗๑๗
ใช้เวลาบิน ๓.๓๐ ชั่วโมง
(กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔)
(พฤหัสบดี)
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔
กำหนดการเดินทางกลับจากจังหวัดยะลา
(พฤหัสบดี)
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้าประชุมร่วมกับ นายโอฬาร อัศวฤทธิกุล
ณ สำนักงาน ไทย ไดมอนด์ ซิตี้

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น.
ฐานะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ออสเตรเลีย
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ฯพณฯ มร.นาบิล เอช อัชรี อุปทูตซาอุดีอาระเบีย
ประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานฉลองวันชาติ ครบรอบปีที่ ๘๑
ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมสวิสโอเต็ล
นายเลิศปาร์ค กรุงเทพฯ
(พุธ)
๒๑ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๑๑(สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๔๕ น.
ฐานะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เยอรมัน
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงฉลอง
ในโอกาสที่สวนนงนุชพัทยาไปประกวดจัดสวนที่เมืองเชลซี
ประเทศอังกฤษและได้รับรางวัล อันดับ ๑ ของโลก
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บัญชีรายชื่อ ที่พรรคเพื่อไทย ชั้น๑๐C

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการเข้าร่วมประชุมห้องภาค
ที่พรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น๒ ที่พรรคเพื่อไทย
(จันทร์)
๑๙ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการจังหวัดหนองคาย
บรรยายเรื่อง ''การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย''
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
จำนวน ๒๕๐ คน
ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมบิ๊กเจียง จังหวัดหนองคาย

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
ประธานเดินทางมาถึงในงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / ตัวแทน )

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.
ประธานจุดธูปเทียน / ผู้จัดงานกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน ให้ประธานทราบ
ประธานกล่าวเปิดงาน
และ ชี้แจงถึงการจัดตั้งเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ จังหวัดหนองคาย

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
พักรับประทานเบรก

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
พบการเสวนาพิเศษ เรื่องเครื่อข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ ในยุคโลกาภิวัตน์
โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๕.๔๐ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน
จังหวัดอุบลราชธานี กลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 011
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๔๐ น.
(อาทิตย์)
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.
กำหนดการอัดเทปรายการ "World Beyond เดินทางสร้างชาติ"
โดยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. วันเสาร์เว้นเสาร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนาที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๘.๐๕ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 014
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔
(เสาร์)
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
บรรยายเรื่อง
เวลา ๑๐.๑๐ - ๑๑.๐๐ น.
“ประเทศไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
“ภาคอีสาน กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการสัมมนา
“อนาคตคนอีสาน กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดการสัมมนา
- กล่าวต้อนรับ โดยประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
- กล่าวรายงาน โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
- กล่าวเปิดการสัมมนา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น.
บรรยายช่วงที่ ๑ ในหัวข้อ
“ประเทศไทย กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายช่วงที่ ๒ ในหัวข้อ
“ภาคอีสาน กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น.
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาการตลาด
ที่ชนะเสิศรางวัล “การประกวดการจัดทำกรณีศึกษา
ธุรกิจระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอ าเซียน”
โดยประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๕ น.
รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๓๕ – ๑๖.๑๕ น.
เสวนาทางธุรกิจ
“อนาคตคนอีสาน กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
ร่วมเสวนาโดย
- คุณธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- รศ.ดร.รุธิ์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดำเนินการเสวนาโดย
- รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
นักวิชาการด้านภูมิภาคอีสานศึกษา และรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปผล และปิดการสัมมนา

เวลา ๑๔.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯ
โดยสายการบินไทยเที่ยวTG 045
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๕.๓๐ น.
และเดินทางต่อโดยรถยนต์เพื่อไปร่วมงาน
แต่งงานที่จังหวัดจันทบุรีในตอนเย็นวันนี้

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายกรรณ เจียมเจริญ
และนางสุภัทรา เทพลิบ เพื่อไปเป็นเกียรติในงาน
เลี้ยงฉลองพิธีมงคลสมรส
ระหว่างนางสาวฉัตรวณิชย์ เทพลิบ(กวาง)
กับนายสุเมธา เจียมเจริญ(เปียว)
ที่เจ้าหลาวซีบีชรีสอร์ท ตำบลคลองขุด
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการ
เวลา ๐๗.๑๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น.ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร
รูปแบบงานปาร์ตี้ริมทะเล เครื่องแต่งกายสีฟ้า
(ศุกร์)
๑๖ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น.
กำหนดการนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย
สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ที่ห้องประชุม สำนักคุ้มแรงงานแรงงานชั้น ๑๐
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.
กำหนดการประชุมที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๑๕ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
โดยสายการบินไทยเที่ยวTG 046
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
(พฤหัสบดี)
๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กำหนดการ
-ฯพณฯ พิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี

เวลา ๐๘.๐๐ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางถึงสำนักงานเทศบาล
ตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เวลา ๑๐.๑๕ น.
-ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวต้อนรับ

เวลา ๑๐.๓๐ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวกับผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตจังหวัดระยอง

เวลา ๑๐.๔๕ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะมอบถุงยังชีพกับราษฎร

เวลา ๑๑.๓๐ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะเดินทางถึงสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
และมอบถุงยังชีพกับราษฎร

เวลา ๑๒.๐๐ น.
-พักรับประทานอาหารร้านเจี้ยงโภชนา ตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เวลา ๑๒.๓๐ น.
-ออกเดินทางไปชุมชนหลังวัดโรมัน เทศบาลเมืองจันทนิมิต
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๓.๐๐ น.
-เดินทางถึงเทศบาลเมืองจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๓.๑๕ น.
-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ

เวลา ๑๓.๓๐ น.
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัย
และมอบถุงยังชีพ

เวลา ๑๔.๓๐ น.
-เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.
กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร
พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวัง
การแต่งกายเครื่องแบบ ครึ่งยศไว้ทุกข์
(พุธ)
๑๔ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากประธานวิปฝ่ายรัฐบาล
ให้ชี้แจงเรื่องร่างพรบ.สหกรณ์ต่อที่ประชุมวิป
ที่ห้องประชุมกมธ.งบประมาณ ชั้น๓ อาคารรัฐสภา
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร
พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวัง
การแต่งกายเครื่องแบบ เต็มยศไว้ทุกข์
สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายมงกุฏไทย
(อังคาร)
๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าไดรับเชิญจากนายชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
บรรยายเรื่อง "๓ เสาหลักประชาคมอาเซียน"
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๔.๓๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เที่ยวบินที่ FD3235
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๑๕.๔๕ น.

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อบรรยายในวันที่๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
(จันทร์)
๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๒๐ - ๑๐.๔๕ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางอัญชลี พรหมนารท
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
บรรยายเรื่อง "มองโอกาส ตลาดแอฟริกา" Look Africa(in Thai)
ให้กับนักธุรกิจไทย ๕๐๐ คน
ที่ห้อง Garden Gallery ชั้น๑ โรงแรมShangrila
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายมานะ ภู่สมบุญ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(sme)
บรรยายเรื่อง “โอกาสทางการค้าใหม่ SME ไทยก้าวไกลสู่ AEC”
ให้กับผู้ประกอบการ
ห้อง Meeting Room ๑-๒ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ถนนพระราม๔ กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs
ภาคการผลิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
โดย คุณอรินทร์ จิรา ประธานโครงการฯ

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
บรรยายหัวข้อพิเศษ “โอกาสทางการค้าใหม่ SME ไทยก้าวไกลสู่ AEC”
โดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.
เสวนา “ผลกระทบ AEC ต่ออุตสาหกรรมไทย”
ร่วมเสวนาโดย
-ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ (คุณวัลลภ วิตนากร)
-ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (ดร.ปรียานุช มาลากุล ณ อยุธยา)
-ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์)

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร. วีริศ อัมระปาล หัวหน้าศูนย์วิจัยคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา ๒๑.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการโดยสารการบินแอร์เอเซีย
เที่ยวบินที่FD3240
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ น.
กำหนดการงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม
และเททองรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
ที่สำนักปฎิบัติธรรมพระพุทธบาทจันทาราม
บ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ติดกับหมู่บ้าน เตาถ่าน บ้านซับตารี บ้านหนองบอนเหนือ-ใต้
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๔ กิโลเมตร
(อาทิตย์)
๑๑ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการอัดเทปสารคดีรายการ"เปิดเลนส์ส่องโลก"
แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ อสมท
เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๐.๓๐ น. วันศุกร์เว้นศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๑๐ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดสงขลา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสมพงษ์ สระกวี
ที่ปรึกษากลุ่ม Active Team เพื่อไทย จังหวัดสงขลา
บรรยายเรื่อง
“จะเปลี่ยนความรุนแรงของชายแดนใต้
เป็นศักยภาพการค้าขายและความมั่งคั่งในโลกยุคใหม่ อย่างไร?”
ให้กับสมาชิกพรรคเพื่อไทย จำนวน ๒๐๐ คน
ที่โรงแรม บี. พี. แกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับสมาชิกในการดำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประสานนโยบาย
กับพรรคอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ)

เวลา ๑๙.๒๕ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเซีย
(เสาร์)
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
นายกสภามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น : UMT
จังหวัดอุบลราชธานี
บรรยายเรื่อง "การบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบในยุคโลกาภิวัตน์"
ให้กับนักบริหารท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและระดับจังหวัด
ที่เข้าอบรมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น
ที่อาคารที่ทำการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ถนนบรมราชชนนี ( ขาเข้า ) ที่ตั้งสมาคมฯ
อยู่ตรงข้ามสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๙ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
บรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล เพื่อการ
ประสานและติดตามงาน”
ให้กับข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และข้าราชการจากหน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล
จำนวน ๘๐ คน
ที่ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
- ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
- พิธีเปิดการสัมมนา

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล เพื่อการ
ประสานและติดตามงาน”
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประสาน ติดตามงาน
ตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี”
โดย
๑. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒. นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการภายในประเทศ

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
- ชี้แจงการแบ่งกลุ่มสัมมนา

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
- เดินทางไปโรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
- เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
- รับประทานอาหารเย็น

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวลา ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการประชุมกับนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ตึกปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น๒
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๘ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการนัดสนทนากับผู้บริหารรอยัลกอล์ฟ
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(พุธ)
๗ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๙.๐๐ น.
กำหนดการ ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในพิธีศพ
นายดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทย
และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และเป็นนักศึกษาวตท.รุ่นที่๑๐
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
โดยกำหนดพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดสวดพระอภิธรรม
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ที่ศาลา ๑๐ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ
(ในการนี้คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ ๑๐
เป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔)
(อังคาร)
๖ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ น.
ฐานะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร.มาโนช กล้องเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ให้ไปร่วมงานวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ ๑๐๐ ปี

กำหนดการ
พิธีบวงสรวงถวายราชสดุดี
เวลา ๐๘.๐๐ น.
แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและตัวแทนนักเรียนพร้อมกัน
ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่๕

เวลา ๐๘.๐๙ น.
-พิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๖ และสมโภชพระเกี้ยว
-ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรและเอกชนวางพวงมาลา

เวลา ๐๙.๐๙ น.
-นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี วงดุริยางค์บรรเลง
เพลงมหาฤกษ์
-รำบวงสรวงถวายราชสดุดี
-ประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๕และรัชกาลที่๖
-วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
-เสร็จพิธี

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๐๐ปี เพื่อการศึกษา
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ตั้งองค์ผ้าป่า

เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ๑๐๐ ปี เพื่อการศึกษา

เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป

เวลา ๑๒.๐๐ น.
เชิญร่วมรับประทานอาหาร

หมายเหตุ การแต่งกาย
-ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ชุดเครื่องแบบปกติขาว
-บุคคลทั่วไป ชุดสุภาพหรือชุดประจำกลุ่ม
-ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
ชุดเครื่องแบบปกติขาว
-คณะครู ชุดเครื่องแบบปกติขาวหรือชุดเครื่องแบบสีกากี
-ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ ชุดเสื้อร้อยปีเบญจม
-นักเรียน ชุดนักเรียน(งดชุดพละศึกษา)

เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคเพื่อไทย ห้อง๑๐C ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม ๔
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมภาคที่พรรคเพื่อไทย
ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม ๔
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
(จันทร์)
๕ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมอาเซียนปี๒๕๕๘"
ให้กับนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน ๔๕๐ คน
ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี


กำหนดการประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ร่วมกิจกรรมสันทนาการ

เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น.
พิธีเปิดการประชุม/และมอบนโยบายการดำเนินงานของกรม สบส. ปี ๒๕๕๕
โดย นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กล่าวรายงาน
โดยนายบัญชา ลีลานิภาวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน

กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ “
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เสวนามุมมองลูกค้าของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดย
–นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
-ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
-ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
-นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ( อสม.) จังหวัดกาญจนบุรี
-นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย
-นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผู้ดำเนินการเสวนา โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
นำเสนอผลงานวิชาการ คนละ ๑๕ นาที

เวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีเพื่อไปร่วมงาน
ครบรอบ ๑๐๐ ปีที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ในวันที่๖ กันยายน ๒๕๕๔
(อาทิตย์)
๔ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
บรรยายเรื่อง "การบริหารการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕"
ให้กับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
จำนวน ๕๒๐ คน
ที่ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
ชั้น๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียนผู้ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
ชั้น๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เสวนา เรื่อง “การบริหารการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕”

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
ซักถามปัญหา สรุปการสัมมนา มอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการสัมมนา

เวลา ๑๗.๒๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่TG031 อุบล - กรุงเทพ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พันตำรวจเอก ชัชธรรม พรหมนอก ท.ม.,ต.ช.
ที่ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๓ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(สสวท.)
บรรยายเรื่อง "กลยุทธ์ไร้คู่แข่งสู่ประตู AEC สำหรับ SMEs"
( Colorful Ocean Strategies to AEC for SMEs )
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs
ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง สาขารามอินทรา
ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ร่วมเสวนา หัวข้อ “กลยุทธ์ไร้คู่แข่ง สู่ประตู AEC สำหรับ SMEs
“Colorful Ocean Strategies to AEC for SMEs”
พร้อมกรณีศึกษาพิเศษ

เวลา ๑๘.๕๐น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เที่ยวบินFG3322 กรุงเทพ - อุบลราชธานี
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
(ศุกร์)
๒ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
บรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม
ต่อการพัฒนาของประเทศไทย "
ให้กับข้าราชการ/บุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๔๔
ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ตึกอียิปต์ ชั้น๕
โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑ ก.ย. ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
กำหนดการงานฉลอง SOLO NIGHT
สำหรับผู้อบรมหลักสูตรการฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่๖๕
(Sunny 65)
ที่โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ
(การแต่งกายให้ใส่ชุดฝึกบิน)
(พุธ)
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่๒๔ ปีที่๑ ครั้งที่๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
ที่ตึกรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๐๐ น.
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ นายสุรศักดิ์ ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
และนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวอย่างกะทันหัน
เพื่อนร่วมรุ่น นปส.๕๗ วิทยาลัยมหาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
และจะพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(อังคาร)
๓๐ ส.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
กำหนดการประชุมเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคเพื่อไทย ชั้น๑๐c

เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการประชุมภาค(ต่อ)

เวลา ๑๔.๐๐ น.
กำหนดการประชุมพรรค ชั้น๒

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ฐานะผู้อำนวยการโครงการวิจัย
“สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข”
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายกิจฐเชต ไกรวาส นักวิจัยโครงการ
นำเสนอผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข
ให้กับผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
ตัวแทนจากหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๑๐๐ คน
ที่ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ๑ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุมสัมมนา
โครงการวิจัย “สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข”

กำหนดการ

เวลา๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ลงทะเบียน

เวลา๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.
กล่าวต้อนรับ นำเสนอความเป็นมา และวัตถุประสงค์โครงการ
โดย ผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น.
นำเสนอผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและแนวทางแก้ไข
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์ (ผู้อำนวยการโครงการวิจัย)

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.
การร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นของตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปิดการประชุมสัมมนา
(จันทร์)
๒๙ ส.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายสายัณห์ ผาน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ จังหวัดขอนแก่น
บรรยายเรื่อง
"มุมมองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายชินภัทร ภูมิรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
บรรยายเรื่อง
"การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
และการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
ให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน ๒๖๐ คน
ที่โรงแรมบุศราคัม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๒๐.๐๐ น.
กำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย
เที่ยว TG047 KKC - BKK
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา ๒๑.๐๐ น.

(อาทิตย์)
๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายกิจฐเชต ไกรวาส
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๑๕ น.
กำหนดการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการโดยเที่ยวบิน TG046 BKK - KKC
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
(เสาร์)
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
กำหนดการมีนัดสนทนาที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล รัชดา.
(The Emerald Hotel Bangkok.)
ที่ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

(ศุกร์)
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔
กำหนดการไปวิทยาลัยมหาดไทย
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี