มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2460 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 51/82 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(เสาร์)
๒๕ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศปากีสถาน
(ศุกร์)
๒๔ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(พฤหัสบดี)
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(พุธ)
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(อังคาร)
๒๑ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(จันทร์)
๒๐ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าจะไปประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒

กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย

(อาทิตย์)
๑๙ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(เสาร์)
๑๘ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารกับครอบครัว
ที่โรงแรมบางกอกการ์เด้น เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๗ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม
บรรยายเรื่อง "การประนีประนอมในมุมมองเปิดฟ้าส่องโลก"
ให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาลและผู้พิพากษาสมทบ
ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดนครปฐม
(พฤหัสบดี)
๑๖ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
ที่ห้อง VIP ชั้น ๑ ตึกบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(พุธ)
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ให้นำเสนอกรอบแนวคิด/ข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
ในทัศนะของนิติภูมิ"
ที่หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
(อังคาร)
๑๔ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ข้าพเจ้าประชุมกับผู้บริหารโรงแรมธาราแกรน ๒๕๕๑
ที่โรงแรมธาราแกรน ถนนกรุงเทพ - กรีฑา
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น..
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

(จันทร์)
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ให้ร่วมเสวนาเรื่อง "ลู่ทางการค้า การท่องเที่ยวจันทบุรีในอินโดจีน"
โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนาประกอบด้วย
๑.นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
๒.นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี
๓.นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยว
ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี
๔.นางอารยา สุนทรวิภาต อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี
ที่ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

(อาทิตย์)
๑๒ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากรองศาสตราจารย์ อรุณทวดี พัฒนิบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่๔
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรยายเรื่อง "การต่อรองทางธุรกิจ"
ที่อาคารสวรรคโลก ชั้น๖ ห้อง๖๐๒
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๑๑ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าไปร่วมงานแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับ
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น
นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า คนใหม่
ที่ห้องบอลรูม บีซี ชั้น๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท(ประตูน้ำ)
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๐ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่๑๓
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม
บรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเชียงใต้"
ให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
วิทยาลัยการทัพบกเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ
วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก พลตรีธราธร ศรียะพันธ์
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ให้บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเจรจาต่อรอง"
ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย
ข้าราชการทหาร พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และนักธุรกิจเอกชน
ที่วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับ ดร.สิริกร มณีรินทร์
ที่ล็อบบี้โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
(พฤหัสบดี)
๙ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าจัดรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๗ ก.ค. ๒๕๕๒
ประมาณ ๐๑.๓๐ น. ข้าพเจ้าดูภาพยนตร์อินเดียดีวีดีที่ซื้อมาจากจังหวัดชียภูมิเรื่อง “แผ่นดินแม่” เป็นภาพยนตร์สมัยใหม่ของคนอินเดียที่ไปลงหลักปักฐานที่สหรัฐอเมริกา และกลับมาหาผู้หญิงอินเดียแต่งงานเพื่อเป็นภรรยาซึ่งเป็นพวกอินเดียอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน

คืนนี้เป็นคืนแรกหลังจากที่ข้าพเจ้าอายุ ๕๐ ปี และนอนที่บ้านบนเตียงเดิม โดยมีพระสุวรรณภูมิ พิมพ์พระพิฆเนศ และแหวนอัญมณีทับทิมสีแดงเลือดพิราบ อันเป็นสีมงคลสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์และเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเกิดและเดือนเกิดที่แท้จริงของข้าพเจ้า แขวนอยู่บนหัวนอน

หลังจากชมดีวีดีแผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๓ แผ่นจบ ข้าพเจ้าก็หลับ ในความฝันฝันว่า ข้าพเจ้าไปอบรมวิชาการที่ใดสักแห่งหนึ่ง อาจารย์สั่งให้นำช่อดอกไม้มาศึกษาในชั้นเรียน บังเอิญเมื่อข้าพเจ้านำความนี้ไปเล่าให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรคนหนึ่ง ฟัง บรรดาข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนรับร้อยคนนำต้นไม้หลากหลายพันธุ๋บ้างก็นำช่อดอกกล้วยไม้มาเรียนไว้ในห้องเพื่อให้ข้าพเจ้าเลือกเพื่อนำไปใ ช้ในชั้นเรียน ข้าพเจ้าและนายคุณนิติบุตรชายเลือกกันนานกว่าจะได้ช่อที่ถูกใจ

นอกจากนั้น ยังฝันว่า นายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ และภริยา เดินทางมาเยี่ยมเป็นแขกส่วนตัวอย่างมากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องพาไปทานอาหารและเทกแคร์ดูแลกันฉันท์เพื่อนมิตร

ข้าพเจ้าตื่นสายมากในวันนี้ ประมาณ ๙.๓๐ น. ในโทรศัพท์มือถือมีหมายเลขของนายสาโรช จินดาวณิชย์ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเรียนที่สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์รุ่นเดียวกับข้าพเจ้าเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ นายสาโรชโทรศัพท์มาถึง ๓ ครั้งเมื่อเวลา ๗.๒๘ น. ซึ่งคงจะเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าฝันเรื่องข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่พอดี เมื่อโทรศัพท์กลับไป นายสาโรชแนะนำข้าพเจ้าอยู่ ๓ เรื่อง

เรื่องแรก เพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ บัดนี้มีตำแหน่งใหญ่โตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันมากแล้ว เมื่อร่วมรุ่นพี่รุ่นน้องทั้ง ๒๕ รุ่น ก็จะเป็นพลังมหาศาล สามารถปฏิวัติการเกษตรของไทยให้เจริญรุดหน้าได้อย่างคาดไม่ถึง จึงแนะนำให้ข้าพเจ้าประชุมรุ่น และประชุมข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เรื่องที่ ๒ ผู้สำเร็จการศึกษาทางสหกรณ์รุ่น ๑๒ ท่านหนึ่ง เพิ่งสำเร็จปริญญาเอก ขณะนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ต้องการลาออกจากราชการมาใช้แนวทางของพรรคสุวรรณภูมิทำการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง

เรื่องสุดท้าย ต้องการให้ข้าพเจ้าออกตระเวนไปพูดจาปราศรัยกับพี่น้องสหกรณ์ โดยเฉพาะในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอให้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๓ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(พฤหัสบดี)
๒ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าจัดรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา ๑๖.๐๐ น.
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าไปประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒
ที่อาคารสัมมนา๑ ห้อง๕๒๐๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(พุธ)
๑ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(อังคาร)
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายเสรี คำภีรธัมโม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
บรรยายเรื่อง
"การนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชนในยุคปัจจุบัน"
ให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๒๐ คน
ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ จังหวัดแพร่
(จันทร์)
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายมานิต วัฒนเสน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๔๕ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
(เครื่องบินลงที่จังหวัดลำปาง)
และเดินทางต่อเพื่อไปบรรยายที่จังหวัดแพร่
ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(อาทิตย์)
๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๕๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการอบรมสัมมนาพัฒนาผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัดมหาชน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง "ทางแก้เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก"
ที่ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๔.๔๔ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(เสาร์)
๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับผู้บริหาร
บริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา ๑๕.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดนายชุมพล สังขปรีชา
ที่ล็อบบี้โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายสุพจน์ ภูมิใจตรง
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

(ศุกร์)
๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายเพชร เหมือนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
บรรยายเรื่อง
"ประเทศไทยกับการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า"
ให้กับผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จำนวน ๘๐๐ คน
ที่ห้องประชุมสระหงส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(พฤหัสบดี)
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ในโอกาสเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองอ้อโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายกเทศมนตรีตำบลหนองอ้อโนนหวาย
บรรยายเรื่อง
"จะพัฒนาเด็กไทยอย่างไรให้มีคุณภาพในมุมมองของนิติภูมิ"
ให้กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่สนใจ
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ เทศบาลตำบลหนองอ้อโนนหวาย
(ในบริเวณโรงเรียนรัฐประชา ๕๐๙) จังหวัดอุดรธานี

(พุธ)
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทบาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์ จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
"ศักยภาพการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐคาซัคสถาน"
ที่สำนักงานบริษัท BOI ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๑๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(อังคาร)
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
บรรยายเรื่อง
"การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผู้นำท้องที่"
ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน ๑๐๗ คน
ที่โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(จันทร์)
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกับบริษัท BOI ที่กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายชุมพล สังขปรีชา