มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2456 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 51/82 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(อังคาร)
๒๑ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(จันทร์)
๒๐ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าจะไปประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒

กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย

(อาทิตย์)
๑๙ ก.ค. ๒๕๕๒
กำหนดการเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
(เสาร์)
๑๘ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารกับครอบครัว
ที่โรงแรมบางกอกการ์เด้น เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๗ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม
บรรยายเรื่อง "การประนีประนอมในมุมมองเปิดฟ้าส่องโลก"
ให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาลและผู้พิพากษาสมทบ
ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดนครปฐม
(พฤหัสบดี)
๑๖ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปประเทศไนจีเรีย
ที่ห้อง VIP ชั้น ๑ ตึกบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(พุธ)
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ให้นำเสนอกรอบแนวคิด/ข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
ในทัศนะของนิติภูมิ"
ที่หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
(อังคาร)
๑๔ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ข้าพเจ้าประชุมกับผู้บริหารโรงแรมธาราแกรน ๒๕๕๑
ที่โรงแรมธาราแกรน ถนนกรุงเทพ - กรีฑา
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น..
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

(จันทร์)
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ให้ร่วมเสวนาเรื่อง "ลู่ทางการค้า การท่องเที่ยวจันทบุรีในอินโดจีน"
โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนาประกอบด้วย
๑.นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
๒.นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี
๓.นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยว
ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี
๔.นางอารยา สุนทรวิภาต อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดจันทบุรี
ที่ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

(อาทิตย์)
๑๒ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากรองศาสตราจารย์ อรุณทวดี พัฒนิบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รุ่นที่๔
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรยายเรื่อง "การต่อรองทางธุรกิจ"
ที่อาคารสวรรคโลก ชั้น๖ ห้อง๖๐๒
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๑๑ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าไปร่วมงานแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับ
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น
นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า คนใหม่
ที่ห้องบอลรูม บีซี ชั้น๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท(ประตูน้ำ)
ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๑๐ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่๑๓
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม
บรรยายเรื่อง "เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเชียงใต้"
ให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
วิทยาลัยการทัพบกเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ
วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก พลตรีธราธร ศรียะพันธ์
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ให้บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเจรจาต่อรอง"
ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย
ข้าราชการทหาร พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และนักธุรกิจเอกชน
ที่วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับ ดร.สิริกร มณีรินทร์
ที่ล็อบบี้โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
(พฤหัสบดี)
๙ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าจัดรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๗ ก.ค. ๒๕๕๒
ประมาณ ๐๑.๓๐ น. ข้าพเจ้าดูภาพยนตร์อินเดียดีวีดีที่ซื้อมาจากจังหวัดชียภูมิเรื่อง “แผ่นดินแม่” เป็นภาพยนตร์สมัยใหม่ของคนอินเดียที่ไปลงหลักปักฐานที่สหรัฐอเมริกา และกลับมาหาผู้หญิงอินเดียแต่งงานเพื่อเป็นภรรยาซึ่งเป็นพวกอินเดียอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน

คืนนี้เป็นคืนแรกหลังจากที่ข้าพเจ้าอายุ ๕๐ ปี และนอนที่บ้านบนเตียงเดิม โดยมีพระสุวรรณภูมิ พิมพ์พระพิฆเนศ และแหวนอัญมณีทับทิมสีแดงเลือดพิราบ อันเป็นสีมงคลสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์และเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเกิดและเดือนเกิดที่แท้จริงของข้าพเจ้า แขวนอยู่บนหัวนอน

หลังจากชมดีวีดีแผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๓ แผ่นจบ ข้าพเจ้าก็หลับ ในความฝันฝันว่า ข้าพเจ้าไปอบรมวิชาการที่ใดสักแห่งหนึ่ง อาจารย์สั่งให้นำช่อดอกไม้มาศึกษาในชั้นเรียน บังเอิญเมื่อข้าพเจ้านำความนี้ไปเล่าให้ข้าราชการของกระทรวงเกษตรคนหนึ่ง ฟัง บรรดาข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนรับร้อยคนนำต้นไม้หลากหลายพันธุ๋บ้างก็นำช่อดอกกล้วยไม้มาเรียนไว้ในห้องเพื่อให้ข้าพเจ้าเลือกเพื่อนำไปใ ช้ในชั้นเรียน ข้าพเจ้าและนายคุณนิติบุตรชายเลือกกันนานกว่าจะได้ช่อที่ถูกใจ

นอกจากนั้น ยังฝันว่า นายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ และภริยา เดินทางมาเยี่ยมเป็นแขกส่วนตัวอย่างมากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องพาไปทานอาหารและเทกแคร์ดูแลกันฉันท์เพื่อนมิตร

ข้าพเจ้าตื่นสายมากในวันนี้ ประมาณ ๙.๓๐ น. ในโทรศัพท์มือถือมีหมายเลขของนายสาโรช จินดาวณิชย์ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเรียนที่สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์รุ่นเดียวกับข้าพเจ้าเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ นายสาโรชโทรศัพท์มาถึง ๓ ครั้งเมื่อเวลา ๗.๒๘ น. ซึ่งคงจะเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าฝันเรื่องข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่พอดี เมื่อโทรศัพท์กลับไป นายสาโรชแนะนำข้าพเจ้าอยู่ ๓ เรื่อง

เรื่องแรก เพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ บัดนี้มีตำแหน่งใหญ่โตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันมากแล้ว เมื่อร่วมรุ่นพี่รุ่นน้องทั้ง ๒๕ รุ่น ก็จะเป็นพลังมหาศาล สามารถปฏิวัติการเกษตรของไทยให้เจริญรุดหน้าได้อย่างคาดไม่ถึง จึงแนะนำให้ข้าพเจ้าประชุมรุ่น และประชุมข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เรื่องที่ ๒ ผู้สำเร็จการศึกษาทางสหกรณ์รุ่น ๑๒ ท่านหนึ่ง เพิ่งสำเร็จปริญญาเอก ขณะนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ ต้องการลาออกจากราชการมาใช้แนวทางของพรรคสุวรรณภูมิทำการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง

เรื่องสุดท้าย ต้องการให้ข้าพเจ้าออกตระเวนไปพูดจาปราศรัยกับพี่น้องสหกรณ์ โดยเฉพาะในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอให้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
(ศุกร์)
๓ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(พฤหัสบดี)
๒ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าจัดรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา ๑๖.๐๐ น.
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าไปประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒
ที่อาคารสัมมนา๑ ห้อง๕๒๐๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(พุธ)
๑ ก.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(อังคาร)
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากนายเสรี คำภีรธัมโม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
บรรยายเรื่อง
"การนำมิติทางวัฒนธรรมมาสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชนในยุคปัจจุบัน"
ให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๒๐ คน
ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ จังหวัดแพร่
(จันทร์)
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายมานิต วัฒนเสน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๔๕ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
(เครื่องบินลงที่จังหวัดลำปาง)
และเดินทางต่อเพื่อไปบรรยายที่จังหวัดแพร่
ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(อาทิตย์)
๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๕๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการอบรมสัมมนาพัฒนาผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัดมหาชน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง "ทางแก้เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก"
ที่ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๔.๔๔ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(เสาร์)
๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับผู้บริหาร
บริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา ๑๕.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดนายชุมพล สังขปรีชา
ที่ล็อบบี้โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายสุพจน์ ภูมิใจตรง
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

(ศุกร์)
๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายเพชร เหมือนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
บรรยายเรื่อง
"ประเทศไทยกับการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า"
ให้กับผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จำนวน ๘๐๐ คน
ที่ห้องประชุมสระหงส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(พฤหัสบดี)
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ในโอกาสเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองอ้อโนนหวาย จังหวัดอุดรธานี
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายกเทศมนตรีตำบลหนองอ้อโนนหวาย
บรรยายเรื่อง
"จะพัฒนาเด็กไทยอย่างไรให้มีคุณภาพในมุมมองของนิติภูมิ"
ให้กับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่สนใจ
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ เทศบาลตำบลหนองอ้อโนนหวาย
(ในบริเวณโรงเรียนรัฐประชา ๕๐๙) จังหวัดอุดรธานี

(พุธ)
๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทบาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์ จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
"ศักยภาพการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐคาซัคสถาน"
ที่สำนักงานบริษัท BOI ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา ๑๘.๑๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อไปบรรยายที่จังหวัดอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(อังคาร)
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
บรรยายเรื่อง
"การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับผู้นำท้องที่"
ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน ๑๐๗ คน
ที่โรงแรมเมธาวลัยชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าอัดเทปรายการวิทยุ "บ้านเขาเมืองเรา"
ร่วมกับนางสาววริศรา เกษมศรี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM๙๙MHz
ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

(จันทร์)
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
กำหนดการประชุมร่วมกับบริษัท BOI ที่กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายชุมพล สังขปรีชา
(เสาร์)
๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๒
โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง
ในการปฎิบัติราชการและดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติค
จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดสัมมนาโครงการโดย
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
บรรยายเรื่อง
"บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด"
โดย นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๐.๐๕ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
"การปฎิบัติงานของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ให้บุคลากรของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วยปลัดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ
เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(ศุกร์)
๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกครั้งที่ ๒

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
พิธีเปิดการประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
"การพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน(ราชอาณาจักรกัมพูชา)"

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงประธานอนุกรรมาธิการ
ด้านกฎหมายและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง
"ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกจำนวน ๙ จังหวัด
ที่ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมอรัญเมอร์เมด
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
(พฤหัสบดี)
๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
บรรยายเรื่อง
"กลยุทธ์การเจาะตลาดอุตสาหกรรมอาหารในตลาดอินเดียและรัสเซีย"
ที่ห้อง ๘๑๒ ชั้น ๘ อาคารบุญชนะ อัตถากร
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดพันตำรวจโท สิทธิเมศวย์ ศิวคุปต์ศรีครุฑรานนท์
ที่ร้านอาหารแพรกลางกรุง กรุงเทพฯ
(พุธ)
๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก พลตำรวจโท สุรสีห์ สุนทรสารทูล
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
บรรยายเรื่อง " สถานการณ์โลก ปี ๒๕๕๓"
ให้ผู้บริหารระดับผู้กำกับการ - สารวัตรหัวหน้าสถานี
ในสังกัดภูธรภาค ๖ จำนวน ๑๖๐ คน
ที่ห้องวังธารา โรงแรมอัมรินทร์ลากูน ถนนพระองค์ขาว
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก