มีบันทึกประจำวันทั้งหมด 2560 ครั้ง

[ หน้าแรก ]   [ ก่อนหน้า ]   [ ถัดไป ]   [ หน้าสุดท้าย ]  

หน้าที่ 51/86 ของทุกปี


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86       

[.แสดงทั้งหมด.] [ 2502 ]9[ 2503 ]9[ 2504 ]9[ 2505 ]9[ 2506 ]9[ 2507 ]9[ 2508 ]9[ 2509 ]
[ 2510 ]9[ 2511 ]9[ 2512 ]9[ 2513 ]9[ 2514 ]9[ 2515 ]9[ 2516 ]9[ 2517 ]
[ 2518 ]9[ 2519 ]9[ 2520 ]9[ 2521 ]9[ 2522 ]9[ 2523 ]9[ 2524 ]9[ 2525 ]
[ 2526 ]9[ 2527 ]9[ 2528 ]9[ 2529 ]9[ 2530 ]9[ 2531 ]9[ 2532 ]9[ 2533 ]
[ 2534 ]9[ 2535 ]9[ 2536 ]9[ 2537 ]9[ 2538 ]9[ 2539 ]9[ 2540 ]9[ 2541 ]
[ 2542 ]9[ 2543 ]9[ 2544 ]9[ 2545 ]9[ 2546 ]9[ 2547 ]9[ 2548 ]9[ 2549 ]
[ 2550 ]9[ 2551 ]9[ 2552 ]9[ 2553 ]9[ 2554 ]9[ 2555 ]9[ 2556 ]9[ 2557 ]
[ 2558 ]9[ 2559 ]9[ 2560 ]9[ 2561 ]9[ 2562 ]9[ 2563 ]9[ 2564 ]9[ 2565 ]
[ 2566 ]9[ 2567 ]9[ 2568 ]9[ 2569 ]9[ 2570 ]9[ 2571 ]9[ 2572 ]9[ 2573 ]
[ 2574 ]9[ 2575 ]9[ 2576 ]9[ 2577 ]9[ 2578 ]9[ 2579 ]9[ 2580 ]9[ 2581 ]
[ 2582 ]9[ 2583 ]9[ 2584 ]9[ 2585 ]9[ 2586 ]9[ 2587 ]9[ 2588 ]9[ 2589 ]
[ 2590 ]9[ 2591 ]9[ 2592 ]9[ 2593 ]9[ 2594 ]9[ 2595 ]9[ 2596 ]9[ 2597 ]
[ 2598 ]9[ 2599 ]9[ 2600 ]9[ 2601 ]9[ 2602 ]

 วัน/เดือน/ปี  รายละเอียด
(พฤหัสบดี)
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๒
Energy-saving Consumer Electronics/ Ecology Houses
(Efforts by Japanese Consumer Electronics Manufactures)

10:00-12:00
Briefing by Government Officials

14:00-15:00
Visit Panasonic Center Tokyo for
Energy-saving Consumer Electronics

16:00-18:00
Visit JHFC Park for Fuel-Cell Car Tour and Test-ride

[Grand Prince Hotel Akasaka in Tokyo until November 12th]
(พุธ)
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๒
10:30-11:30 Orientation
14:00-16:00 Briefing by Government Officials

(อังคาร)
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๒๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น
ให้เดินทางไปดูงานในประเทศญี่ปุ่น
โดยรัฐบาลของญี่ปุ่นต้องการให้ข้าพเจ้ามีความรู้ด้านพลังงานทางเลือก
ข้าพเจ้าขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมา ณ โอกาสนี้
(จันทร์)
๙ พ.ย. ๒๕๕๒
9.00 - 12.00 noon
Teaching Negotiation at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและทีมงานถ่ายรายการเปิดเลนส์ส่องโลก
ที่ Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าถ่ายสารคดีรายการ World Beyond เดินทางสร้างชาติ
ร่วมกับบุตรสาว นางสาวธมลวรรณ นวรัตน์
ที่บ้านแด่แผ่นดิน ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๘ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๗.๔๕ น.
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารเช้า
ที่ห้องอาหารของโรงแรม เค พี แกรนด์

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง
“การพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล”
ผู้รับฟังการบรรยายประกอบ ด้วย
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมาณ ๓๕๐ คน

เวลา ๑๑.๔๕ น.
ข้าพเจ้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
กับคณะผู้จัดโครงการประชุ มสัมมนา
การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ประำจำปี ๒๕๕๓

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระหว่างทางข้าพเจ้าขับรถเลียบชา ยฝั่งทะเล
อ.บ้านเพ จ.ระยอง เพื่อชมวิวทิวทัศน์ทางทะเล
ซึ่งนานมาแล้วที่ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้มีโอกาสผ่อนคลาย
ซึ่งทำให้ข ้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นขึ้น

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางถึงบ้านพัก “บ้านแด่แผ่นดิน”
(เสาร์)
๗ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากบ้านพัก
บ้านแด่แผ่นดิน
ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ไปจังหวัดจันทบุรี
เพื่อบรรยายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ในการประชุมสัมมนา
การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓
ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้าร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อนรุ่นพี่
ซึ่งบัดนี้เ ป็นพ่อค้าอัญมณีที่ร่ำรวยมาก
เพื่อนรุ่นพี่ท่านนี้เรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ครบ ๘ ปีจะต้องรีไทร์
หากไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าพเจ้าจึงติวให้เป็นกรณีพิเศษฐานะท ี่เป็นคนจันทบุรี
ยังจำได้ว่า ต้องไปเปิดโรงแรมสอนกันกว่าจะผ่านได้
ต้องใช้ความพยายามกันนานน่าดู< br> จากจากท่านสำเร็จเป็นศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเจอท่านอีกเลยถึง ๒๖ ปี
จนกระทั่งคืนนี้

นอกจากรุ่นพี่หลายท่านจะมาทานอาหารด้วยกันแล้ว
ยังมีอดีตร ัฐมนตรีที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แนราษฎรจันทบุรี
มีรองผู้ว่าราชการจัง หวัดจันทบุรีฝ่ายทหาร
และผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกหลายท่านมาทานด้วย

การเดินทางมาจันทบุรีครั้งนี้
ข้าพเจ้าขับรถยนต์มาเอง
เพราะมีนักการศึกษาชาวออสเตรเลียและ
เลขานุการเอกของ
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาด้วย

เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเข้าพักที่โรงแรม เค พี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
(ศุกร์)
๖ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาวัตถุดิบ
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ห้องประชุม ชั้น๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

(พฤหัสบดี)
๕ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าพเจ้าจะไปประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒

(พุธ)
๔ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
ฐานะกรรมการจัดการประกวดโครงการ
ประกวดการออกแบบบ้านเหล็ก
ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมครั้งที่๑
ที่ห้องประชุมชั้น๒ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับเจ้าหน้าที่สถานฑูตญี่ปุ่น
ที่ร้านอาหารสวนลุมซีฟู้ด ภัตตาคาร
บริเวณสวนลุมไนท์พลาซ่า ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับเจ้าหน้าที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
ที่ห้องBusiness center ชั้น๓ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๓ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ในฐานะผู้อำนวยการโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์
ข้าพเจ้าไปรายงานความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการกำกับการศึกษาวิจัยโครงการฯ
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

คณะกรรมการประกอบด้วย
๑.นายจิตรกร สามประดิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒.นางสาววันทนีย์ ธีระพงค์นภาลัย
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.
๓. นายเสนอ ชูจันทร์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ฯลฯ

ส่วนผุ้วิจัยที่เดินทางมารายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ได้แก่
๑. ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
ผู้อำนวยการโครงการฯ
๒. นายนนทวัฒน์ สุขผล
เจ้าหน้าที่บุคลากร ๗ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและประเมินผล
งานพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
๓. ดร.นิยุทธ์ กรุงวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท ดีไซด์ เพลส จำกัด ,
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท มาเก็ต รีอินฟอรซ จำกัด ,
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท บิสซิเนสไวส จำกัด
๔. นายประพนธ์ ลิ้มธรรมหิศร
ผู้อำนวยการบริหาร Frence Garden Home
๕. นายวสิษฐ์ พรหมบุตร
๖. นางนิชานันท์ นิรันดร์สวิสดิ์
๗. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศ ณุวงษ์ศรี
๘. นายณรงค์ ชวนใช้
๙. นายกิจฐเชต ไกรวาส
๑๐. นางสาวอรวรรณ บุญบำรุง

ขณะกำลังจะเข้าประชุม พลตรี นายแพทย์สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
เพื่อนร่วมรุ่นวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๕๑
ได้โทรศัพท์มาแจ้งข่าวดีว่าเพื่อนรัก และเป็นบัดดี้ของข้าพเจ้า
ในระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยการทัพบกของข้าพเจ้าคือ
พันเอก (พิเศษ) ธีระยุทธ รอดจิตต์ หรือแบนด์
ได้รับตำแหน่งใหม่ เลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารม้า
ซึ่งข่าวนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขมาก
เพราะพันเอก (พิเศษ) ธีระยุทธ รอดจิตต์ เป็นเพื่อนที่ข้าพเจ้ารักมาก
ข้าพเจ้าเคยไปนอนบ้านของเพื่อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ในอนาคต
พันเอก (พิเศษ) ธีระยุทธ รอดจิตต์ จะไปได้ไกลมากในกองทัพบก

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ
นายคำรณ พวงมณี มาตามข้าพเจ้าไปพบ
นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ระหว่างสนทนา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า
จะแต่งตั้งให้นายคำรณ พวงมณี
ไปดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

ข้าพเจ้ากับนายคำรณ พวงมณี
เรียนด้วยกันที่สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ รุ่น ๑๒
ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ รับราชการระดับ ๑
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยกัน
ระยะเวลา ๒๙ ปี ของความเป็นเพื่อน นายคำรณ พวงมณี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด
เช่น นายคำรณ พวงมณี เคยเป็น
ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๙
และผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ข้าพเจ้า

วันหนึ่งในอดีต
ข้าพเจ้าไปพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายบุญมี จันทรวงศ์)
เพื่อแนะนำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาให้โอกาส
นายคำรณ พวงมณี
เป็นผู้อำนวยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ จ.ปทุมธานี
ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในสมัยนั้นทราบถึง
ความรู้ความความสามารถของนายคำรณ พวงมณี และเตรียมแต่งตั้งอยู่แล้ว


วันนี้ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่เพื่อนรัก ๒ คน
จาก ๒ สถาบันการศึกษาในอดีต
ประสบความสำเร็จในอาชีพราชการ
ได้รับตำแหน่งที่ทำให้ทั้งสองคนอยู่ในลู่วิ่ง
ที่จะขึ้นไปสุ่ตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานของตนเอง

นายคำรณ พวงมณี
ซึ่งถือว่าขณะนี้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของ
เพื่อนร่วมรุ่นสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์รุ่น ๑๒
ข้าพเจ้ามั่นใจว่า
ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นายคำรณ พวงมณี
จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

หลังจากประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เสร็จแล้ว
นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เชิญข้าพเจ้าขึ้นไปที่ห้องทำงาน และข้าพเจ้าได้แอบเห็นคำสั่งแต่งตั้ง
นายคำรณ พวงมณี ให้ไปดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ข้าพเจ้าคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก
ข้าพเจ้ามีความเชื่อเรื่องบุญนำกรรมแต่งของแต่ละบุคคล
ชีวิตมนุษย์หลายอย่างขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่ทำไว้แต่ปางหลัง
(จันทร์)
๒ พ.ย. ๒๕๕๒
9.00 - 12.00 noon
Teaching Negotiation at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

This is my second teaching on this subject
since 5th June 2000.

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดกับนายพุทธชาติ ช่วยราม
เพื่อปิดบัญชีชื่อ "พรรคสุวรรณภูมิ"
สาขาท่าอาศยานพรรคสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี ๘๖๒-๐-๐๘๐๐๘-๘

เวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าต้อนรับนายกิจฐเชต ไกรวาส
อาจารย์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งเดินทางมาพบข้าพเจ้าที่บ้านแด่แผ่นดิน
ถนนขุมทอง - ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เพื่อปรึกษารายงานความก้าวหน้า (Progress Report)
ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์
ที่มีข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการโครงการ

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้าเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ ๒ ถนนรามคำแหง
เพื่อซื้อของเล่นให้เด็กชาย ปาฏิหารย์ ทองประเสริฐ หรือ อาเฮิง
เป็น Playskool ซึ่งมี soft ears crinkle and squeak
ที่เรียกว่า The Busy Go and Grow Giraffe Toy ซึ่งเป็นได้ทั้ง
a chair and a rocker

เวลา ๑๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดที่จะลอยกระทงกับ เด็กชาย ปาฏิหารย์ ทองประเสริฐ
หลานชายคนแรกของข้าพเจ้า ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เด็กชาย ปาฏิหารย์ จะออกนอกบ้านกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าตื่นเต้นมาก
เพราะทุกครั้งจะอยู่แต่ในบ้านกับเด็กชาย ปาฏิหารย์ เท่านั้น
และการไปเยี่ยมเด็กชาย ปาฏิหารย์ ครั้งหลังสุด
ข้าพเจ้าทราบว่า พอจะได้ออกไปเที่ยวนอกบ้าน เขาจะดีใจมาก

แต่วันนี้เป็นวันลอยกระทง รถจึงติดมาก บนทางด่วนรถติดเป็นที่สุด
ในขณะที่เด็กชาย ปาฎิหารย์ ไปรอปู่อยู่ที่ที่จะลอยกระทงแล้ว
แต่ปู่ยังอยู่บนทางด่วนที่รถยนต์คลานไปได้ทีละคืบ

ข้าพเจ้าคำนวณเวลาแล้ว เมื่อข้าพเจ้าไปถึง
เด็กชาย ปาฏิหารย์ ก็คงจะอยากนอนแล้ว
เพราะเพิ่งอายุได้ขวบเศษ
ข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์ไปขอยกเลิกการนัด
และรอโอกาสที่จะไปหาหลานปู่ในโอกาสต่อไป
สรุปข้าพเจ้าไม่ได้ลอยกระทงกับหลานรัก ทั้งที่เตรียมตัวมาอย่างดี

กว่าจะเขียนหนังสือเสร็จก็ดึก
แต่ก็ยังชวนนายนพพร คนขับรถของข้าพเจ้า
ออกไปที่วัดราชโกษา แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม.
เพื่อดูงานวัด ที่มีทั้งลิเก และวงดนตรีลูกทุ่ง

ลิเกพูดจาหยาบคายมาก ไม่มีศิลป มีแต่เรื่องใต้สะดือ
ข้าพเจ้าเห็นด้วยที่เยาวชนไทยไม่ควรจะดูศิลปวัฒนธรรมไทยที่หยาบเกินไป

ส่วนวงดนตรีลูกทุ่งก็โป๊มาก ทั้งที่แสดงในวัด และมีพระภิกษุดูอยู่หลายรูป
นึกไม่ออกว่า เราจะมีวิธีการใดที่จะปฏิรูปศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทย
ไปนานเท่านาน ข้าพเจ้าเชื่อว่า คนที่มีการศึกษาจะถอยห่างวัดไปเรื่อยๆ
หรือไม่ก็หันไปนับถือศาสนาอื่นที่สร้างความสงบให้แก่จิตใจได้
(อาทิตย์)
๑ พ.ย. ๒๕๕๒
เวลา ๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะออกเดินทางไปทำบุญทอดกฐิน
ที่วัดป่าเขาล้อม ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะของข้าพเจ้าประกอบด้วย
๑. นางไพรวัลย์ เกษมศรี
๒. นางสาววริศรา เกษมศรี
๓. นางนภัสวรรณ์ ธีระศิลป์
๔. นายวรรณรงค์ วันทา
๕. พ.ต.ท. สิทธิเมศวริย์ ศิวคุปต์ ศรีครุฑรานนท์
๖. Mr. Maximilian Evegenivich Urith
๗. นายพุทธชาติ ช่วยราม
๘. นายภิญโญ แสนดี
๙. นางสุจิตรา แสนดี
๑๐. นายจรินทร์ อยู่สุข

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางบนยอดเนินเพื่อตรวจ
สถานที่สร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดป่าเขาล้อม

เวลา ๑๔.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเดินทางไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ที่วัดป่าเขาน้อย ตำบลคลองตะเกรา
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดป่าเขาล้อม

เวลา ๑๕.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะเยือนอ่างเก็บน้ำเขื่อนฤาไน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและคณะรับประทานอาหารเลี้ยงฉลอง
วันคล้ายวันเกิดปีที่ ๓๐ ของนางสาววริศรา เกษมศรี
ที่ภัตตาคารประดิษฐ์โภชนา
เลขที่ ๑๓๓ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

7.00 - 9.00 pm
Mr. Gary Holmes and I prepared for teaching
"Negotiation Strategy" at Assumption University
for the second period; Monday 9.00 - 12.00 noon
(เสาร์)
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าตรวจงานการถ่ายทำของนายวรรณรงค์ วันทา หรือโจ้
ช่างภาพประจำบริษัท บาลานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายต้นไม้ในสวนของบ้านแด่แผ่นดิน
และถ่ายสนามหญ้าของบ้านแด่แผ่นดินในยามที่มีแสงแดดตอนเช้า

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวจุไรรัตน์ จันทเลิศ และนางสาวธมลวรรณ นวรัตน์
เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีรายการ
World Beyond เดินทางสร้างชาติ ตอนการเดินทางไปสหภาพพม่า
กำหนดเดิมต้องถ่าย ๒ ตอน แต่มีเสียงรบกวนมาก จึงเหลือเพียง ๑ ตอน

ข้าพเจ้า บุตรสาว และพนักงาน
บริษัท บาลานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
เดินทางตระเวนไปในเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก
เพื่อหาสถานที่ถ่ายทำโดยปราศจากเสียงรบกวน
แต่ไม่สามารถหาได้

ได้รับของฝากเป็นหนังสือที่ต้องการมากชื่อ
Negotiation ที่เขียนโดย
Roy J. Lewicki, Bruce Barry และ David M. Saunders
รวมทั้งหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อ Living Japanese Style

หลังจากฤดูฝนผ่านไป ข้าพเจ้าพบว่าสวนของบ้านข้าพเจ้าสวยมาก
โดยเฉพาะเมื่อข้าพเจ้าตื่นนอนในตอนเช้า และออกไปเดินเล่นในสวน
เมื่อแสงแดดเช้าและแสงแดดเย็นสาดเข้าไปที่สนามหญ้า
ข้าพเจ้าก็นึกว่า ข้าพเจ้าเดินอยู่ในสวนสวรรค์
ยิ่งเวลานี้ ต้นปีบออกดอกขาวไปทั้งสวน
ยามราตรีดอกปีบมีกลิ่นหอมมาก
(ศุกร์)
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดสนทนากับนายฉัตร แสงสุริยะฉัตร(หมอเส็ง)
ที่บริษัทแสงสุริยะฉัตร(๒๐๐๒)จำกัด ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(พฤหัสบดี)
๒๙ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
บรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
และสภาวะแวดล้อมต่อการพัฒนา"
ให้กับข้าราชการ/บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๔
ที่ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ
ซึ่งการเดินทางมาบรรยายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่โรงแรมชาลีนา ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ เป็นครั้งแรก
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการซี ๓ - ๗
ข้าพเจ้าจำได้แต่นักศึกษาที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรี ๒ คน
คือ นางสาว น้ำฝน วิทยาอุ่นวิบูลย์
จาก อบต.หนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ และ
นางสาวสาวิตรี ทองยิ้ม จาก อบต.หนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
(พุธ)
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมทีมงาน
ที่ราชบัณฑิตยสถาน บริเณสนามเสือป่า
กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมร่วมกับผู้บริหารราชบัณฑิต
๓ ท่าน เรื่อง การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชบัณฑิต
ที่ราชบัณฑิตยสถาน บริเวณสนามเสือป่า
กรุงเทพฯ

(จันทร์)
๒๖ ต.ค. ๒๕๕๒
9.00 - 12.00 noon
Teaching Negotiation at Assumption University,
Suvarnabhumi Campus, Samutprakarn.

This is my fist teaching on this subject
since 5th June 2000.

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้ารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับคณบดีและรองคณบดี
School of Management ที่ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ข้าพเจ้าประชุมกับนายกำธน แก้วบัวดี กรรมการผู้อำนวยการ,
นางสาวธารทิพย์ แก้วบัวดี ผู้จัดการ และ
นางกมลทิพย์ ภาจำรงค์ ที่ปรึกษา
แห่ง Chuthana Hi-tech Company Limited
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ Tellmemore
ที่ชั้น ๑๒ ห้องผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา สมุทรปราการ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ
กรุณาเดินทางมาที่หน้าห้องผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา
ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการอยู่ และข้าพเจ้าได้มีโอกาสต้อนรับท่าน
นำความปลาบปลื้มใจมาให้ข้าพเจ้ามาก

เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายยงสุวัฒน์ โภคัยจิรพัส หรือกิ่ง
น้องจากจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งไปซื้อพลอยที่สาธารณรัฐโมซัมบิกรายงานว่า
หลังจากจากกับข้าพเจ้าที่สาธารณรัฐโมซัมบิกแล้ว
ได้เดินทางไปเทศบาลนครซ่างไห่
และบินต่อไปยังมณฑลเฮ่ย์หลงเจียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
แต่ทำพลอยไม่ค่อยได้ เพราะอากาศเริ่มหนาว ไม่มีน้ำในการร่อนพลอย
หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้าไปสาธารณรัฐโมซัมบิกอีกรอบ
แต่ซื้อพลอยลำบากเพราะขณะนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งประนาธิบดี
จึงกลับมาเมืองไทยเพื่อนำพลอยที่ซื้อได้มาเจียรนัย
และเตรียมเดินทางไปสาธารณรัฐซิมบับเว

คืนนี้ไฟฟ้าลัดวงจรที่บ้านหลังที่ ๓ แต่โชคดีที่ดับทัน
ความเสียหายจึงเกิดขึ้นไม่มาก
(อาทิตย์)
๒๕ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก นายรังศรี พิลาลี
ให้ไปร่วมงานมงคลสมรส
ระหว่าง นางสาวอุณารินทร์ พิลาลี(บุตรสาว)
กับนายเขมรินทร์ รอดบุญชัง
ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น๓ โรงแรมดิเอมเมอรัล
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
(เสาร์)
๒๔ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๓๐ น.
ข้าพเจ้าต้อนรับ รศ. ดร. สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี
นายสุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี และ
ดร. สุเทพ บุญซ้อน รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
ที่บ้านแด่แผ่นดิน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
เพื่อมาประชุมกันเรื่องตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์ ที่จังหวัดสระแก้ว
(ศุกร์)
๒๓ ต.ค. ๒๕๕๒
ระยะนี้ ฝนตกในกรุงเทพฯ หนักมาก
ก่อนนอน
ข้าพเจ้ายังได้ฟังเสียงสายฝนหล่นกระทบลงยังหลังคาบ้าน
ที่ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

ลืมตาครั้งแรกบนเตียงนอน เมื่อตอนเช้าวันนี้
ข้าพเจ้ากลับไม่ได้ยินเสียงใดๆ

เพราะข้าพเจ้าหูดับ
ดับด้วยอาการของไข้หวัดที่ถาโถมโจมตีเข้ามาอย่างรุนแรง
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ไวรัสตัวไหนทำร้ายข้าพเจ้าครั้งนี้
ไวรัสเป็นสาเหตุของเชื้อหวัด
แต่ไวรัสทั้งหมดก็มีมากว่า ๒๐๐ ชนิด ที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
เข้ามาโจมตีทางเดินหายใจส่วนต้นของมนุษย ์
ทั้งจมูก คอ และหู

เช้านี้ ข้าพเจ้ามีไข้ ครั่นเนื้อครั้นตัว อ่อนเพลียมาก
ปวดหนักศีรษะ
ข้าพเจ้าเป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล
จาม ไอ บ่อยมาก
และที่รู้สึกได้อย่างมากก็คือ
อาการเจ็บบริเวณลิ้นปี่ เมื่อมีอาการไอ

บางที มีหยดน้ำใสๆ ไหลออกมาทางจมูก
หยดลงบนหน้าอก
โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีทางบังคับมิให้ไหลได้

ข้าพเจ้าอยากพัก
ทว่าวันนี้ มีรายการวิทยุบ้านเขาเมืองเรา
ทางสถานีวิทยุ FM 99MHz อสมท
ข้าพเจ้าจึงต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย

โดยเฉพาะ ข่าวการประชุมอาเซียนในวันนี้
ผู้นำของหลายประเทศไม่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดด้วย
ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวในงานด้านการต่างประเทศของไทย
โดยเฉพาะในยุคที่มีนายกษิต ภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ

เช้านี้
มีหญิงวัยเลย ๖๕ ปี มาด้อมๆ มองๆ อยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เข้ามาเป็นแขก บอกว่า อ้า คุณพ่อของดิฉันเพิ่งตาย

ข้าพเจ้าจำได้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
สตรีผู้นี้เคยโทรศัพท์มาขอเงิน
โดยอ้างว่า สามีเสียชีวิต
ข้าพเจ้ายังเสียค่าโง่โอนสตางค์โดยหวังช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก

มาวันนี้ เอาอีกแล้ว คุณพ่อเสียชีวิต
ก็คุณป้าน่ะอายุเกิน ๖๕ ปี ถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่
ท่านก็ต้องอายุเกิน ๙๐ ปี ตายรอบไหนกันละนี่

เรื่องไถสตางค์อย่างนี้
ข้าพเจ้าโดนบ่อยมาก โดนจนเบื่อ
ใครพูดถึงเรื่องขอสตางค์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะหนีอย่างเดียว

นักข่าวบางคน เจอหน้ากันปุ๊ป ก็เข้ามาบอกปั๊ป
บอกว่าผมจะบวชลูกชาย จะขอเชิญท่านทำบุญในฐานะสื่อด้วยกัน
ข้าพเจ้าควักสตางค์ใส่ให้ซอง แซ่ซ้องร้องอนุโมทนาสาธุ
บุตรของท่านเป็นอภิชาติบุตรดีแท้ บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่
ข้าพเจ้าขอร่วมทำบุญ

ภายหลังต่อมา นักข่าวคนเดิมอีกแล้ว บอกว่า อ้า ลูกผมจะบวช
เมื่อข้าพเจ้าบอกว่า เมื่อปีก่อนก็บวชไปแล้ว จะบวชใหม่อีกหรือ?
พวกนี้ชวนให้สงสัย ว่าจะใช้ความเป็นนักข่าวเข้าถึงผู้คนและขอสตางค์
เมื่อสอบถามตามความจากคนอื่นๆ พวกท่านทั้งหลายก็เจออย่างนี้บ่อย

ป้าคนที่มานั่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ
ซึ่งอยู่ในบ้าน
ข้าพเจ้าจะแก้ไขกระไรได้?
สุดท้ายก็ต้องให้สตางค์ไปบางส่วน
ครึ่งหนึ่งของที่ป้าแกร้องขอ

ในโลกของเราใบนี้ มีคติที่ข้าพเจ้าได้ฟังมา
นึกไปนึกมาก็ลึกซึ้งเห็นว่าเป็นความจริง
"ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ขอย่อมเป็นผู้ตัดไมตรี"
เหมือนคุณป้าผู้นี้ ข้าพเจ้าไม่อยากจะเจอเธออีกเลย

แต่เชื่อข้าพเจ้าเถิด
อีกไม่นานเธอก็จะต้องมาใหม่
สงสัยก็แต่เพียงว่า
คราวหน้าจะอ้างว่า ใครตาย?

ข้าพเจ้าพูดวิทยุเสร็จ ก็ทานยา
และเข้านอนในตอนกลางวัน

ถึงตอนนี้
ข้าพเจ้าขอปากเปราะเราะร้ายสักหน่อย
เรื่องเภสัชกรในร้านขายยาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวาน ข้าพเจ้าสอบถามเรื่องการใช้ยา
ท่านอธิบายเป็นคุ้ง เป็นแควว่า
ยาประเภทนี้ ทานก่อนอาหาร ประเภทนั้น ทานหลังอาหาร

แต่เช้านี้ เมื่อข้าพเจ้ามาอ่านฉลากยา

ปรากฏว่า....
ยาที่ท่านบอกให้ทาน "ก่อน" อาหาร
ในฉลากบอกให้ทาน "หลัง" อาหาร
ยาอีกประเทศหนึ่งที่ท่านให้ทาน "ก่อน" อาหาร
ในฉลากบอกให้ทานใน "ระหว่าง" อาหาร
และยาที่ท่านให้ทาน "หลัง" อาหาร
กลับเป็นยาที่ในฉลากบอกให้ละลายน้ำและ "ดื่ม" ก่อนอาหาร

ข้าพเจ้าเคยทราบว่า
เภสัชกรพวกนี้สำเร็จการศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยเอกชน
เดิมข้าพเจ้าหนุนระบบการศึกษาเอกชนแบบนี้มาก
เพราะบุคคลากรทางแพทย์ของเราขาดแคลน
ต้องยอมให้เอกชนผลิต เพื่อช่วยสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
แต่เมื่อเจอในกรณีของตนเองเช่นนี้
ข้าพเจ้าขอกลับลำ
เพราะอย่างไรซะ พวกเอกชนก็มุ่งหวังแต่กำไร ไม่สนใจคุณภาพ

ข้าพเจ้าลืมตาตื่นมาอีกครั้งในตอนเย็น
ด้วยเสียงตะโกนปลุก ของแป๋ว
ข้าพเจ้าลุกออกไปแหวกม่าน และมองออกไปในเบื้องหน้า

พบว่า ระหว่างนั้น
บรรยากาศรอบบ้านของข้าพเจ้ากำลังเปลี่ยนจากสีทองเป็นดำขมุกขมัว
กลายเป็นสีดำมืดมิดลงไปทุกที

ทานข้าวเย็นเสร็จแล้ว
ข้าพเจ้าก็มาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเช็คจดหมายอิเลคทรอกนิกส์
และเขียนบันทุกประจำอยู่ในขณะนี้

ข้าพเจ้ากำลังจะไปนอน

และข้าพเจ้ากำลังนึกถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังไว้ในชีวิต
คือเมื่อความเฒ่าชะแรแก่ชรามาเยือนในวันหน้า
ขอข้าพเจ้ามีกิน มีใช้ มีที่อยู่อาศัยซุกหัวนอน
อย่าได้เหมือนคนชราทั้งหลายที่เร่สร้างเรื่องขอเงิน
อย่างที่ข้าพเจ้าได้พบเจอในวันนี้เลย
(พฤหัสบดี)
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๖.๓๐ น.
ข้าพเจ้าตื่นนอน ด้วยเสียงโทรศัพท์ภายในดัง
เพราะมีหมอนวดแผนไทยถูกส่งมานวดให้ข้าพเจ้าเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง
นึกว่าหมอนวดจะแก่ ที่ไหนอายุเพียง ๒๖ ปี หน้าตาดี
จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และที่ดีที่สุดก็คือ นวดเก่งมาก
สามารถทำลายพังพืดบนแผ่นหลังและที่จับอยู่ที่หัวไหล่ได้
คิดราคาค่านวด ๒ ชั่วโมง ๕๐๐ บาท

เวลา ๙.๓๐ น.
นายสาโรช จินดาวณิชย์ มารับข้าพเจ้าไปคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่

นายสาโรชเป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๐ จ.ลำปาง
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสิรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำเร็จจากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ รุ่น ๑๒ รุ่นเดียวกับข้าพเจ้า
และรับราชการครั้งแรกพร้อมข้าพเจ้า

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
รศ. ดร.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คณบดี
และอาจารย์ ดร.นฤมล กิมตากรณ์ รองคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญข้าพเจ้าเข้าวิพากษ์หลักสูตร
Mini MBA in Holistic Cooperative Business Management
ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ ๑๐
ประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าโฟนอินเพื่อพูดวิทยุรายการบ้านเขาเมืองเรา
ทาง FM 99MHz อสมท ที่กรุงเทพฯ
โดยวันนี้ข้าพเจ้าสนทนากับนางสาววริศรา เกษมศรี เรื่อง
การเลือกซื้อข้าว การเลือกพันธุ์ข้าว การเลือกข้าวที่มีคุณภาพดี
และข้าวทางเลือก ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวดอย ข้าวไร่
ข้าวฮาง ข้าวมันปู ข้าวสีนิล ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิแดง
ช้าวหอมกุหลาบแดง ข้าวเหนียวดำ ฯลฯ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าบรรยายเรื่อง "การตลาดสหกรณ์ยุคใหม่สู่ตลาดโลก"
ให้กับพนักงานสหกรณ์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๑๖.๔๐ น.
Boarding time ของเที่ยวบิน TG ๑๑๕
จากเชียงใหม่ สุ่กรุงเทพฯ

วันนี้ข้าพเจ้าป่วยหนักมาก มีไข้เล็กน้อย
แต่จามและไอตลอดเวลา
ก่อนกลับบ้านโดยรถแท้กซี่
ข้าพเจ้าซื้อยาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยได้เจ้า paracetamol ขนาด ๕๐๐ mg มาช่วย ๒๐ เม็ด
ได้เจ้า Zyrtec Cetirizine dihydrochloride ๑๐ mg และ
Nac long ชนิดฟู่ ที่มี Acetylcysteine ๖๐๐ mg มาช่วยด้วย
ก็ด้วยความหวังว่า วันพรุ่งนี้ อาการจะดีขึ้น
(พุธ)
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการโครงการให้ความรู้สู่ประชาชนของ
คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี
โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
บรรยายให้ความรู้กับประชาชนโดย
พ.ต.ท.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส
รอง ผกก.ปป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ข้าพเจ้าพูดเรื่อง
"ส่งเสริมโลกทัศน์ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ"

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ข้าพเจ้าเร่งเขียนบทความของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เรื่อง "๑๐ เทศบาลเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของไทย"
และ "Go to pieces"

เวลา ๑๘.๓๐ น.
Boarding time ของเที่ยวบินของการบินไทย TG ๑๒๐
จากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่
ในตอนแรกผู้ที่นั่งติดกับข้าพเจ้าคือ
รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
ภายหลังท่านได้ upgrade ไปนั่งชั้นธุรกิจ
ข้าพเจ้าจึงนั่งติดกับนางพงศ์ธร บุญเมือง
วิศวกรเครื่องบินแอร์บัสของสายการบินไทย
เมื่อสนทนากันข้าพเจ้าจึงได้ความรู้มากเรื่อง
Aircraft Engineering โดยเฉพาะเรื่อง Aircraft log book

ราตรีนี้ข้าพเจ้านอนที่ Room 1309 Kantary Hills Chiang Mai
Hotel & Serviced Apartments
44 Nimmanhaemin Road, Soi 12, Suthep,
Muang, Chiang Mai

นายสาโรช จินดาวณิชย์
เพื่อนอดีตนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ รุ่น ๑๒
ขึ้นมาสนทนาที่ห้องด้วย

ข้าพเจ้านอนประมาณ ๐๑.๐๐ น.
(อังคาร)
๒๐ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ข้าพเจ้านัดรับประทานอาหาร
ที่ร้านตำลึงแก้ว จังหวัดนครปฐม

เวลา ๑๘.๐๐ น.
ข้าพเจ้าและทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทบาลานซ์
ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนางภัสสร มั่นวิมล (อี๊ด)
ที่ศาลา ๘ วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(จันทร์)
๑๙ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
(สวค)จัดทำโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์
ทางการค้ากับกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช
(Commonwealth of Independent States:CIS)
ส่วนหนึ่งของโครงการฯคือ
การจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
และรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ประชาชน
และผู้ประกอบการให้ได้รับทราบถึงลักษณะของตลาดใหม่
การก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้า/การลงทุนและการใช้โอกาส
ต่างๆที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงเป็นเวทีสาธารณะให้
ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น
ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการจัดทำแนวทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในกลุ่มเครือเอกราช
โดยเฉพาะประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถานและยูเครน

เวลา ๑๕.๒๕ - ๑๖.๔๕ น.
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้รับเชิญจาก ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
บรรยายเรื่อง "เปิดประตูสู่กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช(cis)
ก้าวย่างบนเส้นทางสายไหม :ขายอะไรให้ใครที่ไหนดี"
หัวข้อ "เปิดฟ้าส่องโลกสองสถาน: คาซัคสถาน - อุซเบกิสถาน"
ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ

ที่ห้องเมจิก๓ ชั้น๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(อาทิตย์)
๑๘ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๒๐.๑๐ น.
นางอรดา มั่นวิมล หรือ นางภัสสร มั่นวิมล
เพื่อนรักของข้าพเจ้า จากโลกนี้ไป
ณ ห้อง ๒๓๐๒ โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ขอความสวัสดีจงมีแด่อี๊ด
ขอให้อี๊ดไปถึงแดนดินถิ่นสุขาวดีที่มีคงคาสวรรค์
อันมีน้ำขาวบริสุทธิ์ดุจแสงที่มาจากแหล่งแห่งดาวนับล้านดวง
ซึ่งไหลเป็นธารประสานสายให้ปรากฏความรื่นรมย์มิขาด

หมูขอให้อี๊ดอยู่ในสวรรค์อันเป็นดินแดนวิศวากาศที่หาอาณาเขตมิได้
ที่นั่น อี๊ดจงเป็นดาวเทพ
ที่ส่องแสงพร่างพรายสืบชีพรุ่งเรืองนับด้วยอสงไขยกััลป์

ลาก่อนนะอี๊ด
(เสาร์)
๑๗ ต.ค. ๒๕๕๒
ชีวิตของมนุษย์เราชาติหนึ่ง
มีทั้งมิตรแท้และเพื่อนเทียม
ชีวิตของข้าพเจ้า นิติภูมิ นวรัตน์ ก็เฉกเช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้ามีเพื่อนเทียมจำนวนมาก
แต่มิตรแท้นั้นมีน้อยนิด

หนึ่งในมิตรแท้ของชีวิต ข้าพเจ้าพบเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗
เมื่อข้าพเจ้าเข้าเรียนปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้าพเจ้าได้พบข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อ อรดา มั่นวิมล
เราสองคนสนิทกันไว เพราะจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากรามคำแหงเหมือนกัน
สมัยนั้น คนจบรามคำแหงยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมไทย
อี๊ดชมข้าพเจ้าในแง่ เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงอันเกรียงไกรให้สถาบันรามคำแหง

ข้าพเจ้าเกิด พ.ศ.๒๕๐๒
อี๊ดเกิด ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓
วัยของเราใกล้เคียงกัน
ข้าพเจ้าจึงเรียกเธอว่าอี๊ด
เธอเรียกข้าพเจ้าว่าหมู

อี๊ดรับรู้เรื่องชั่วเคยมี ดีเคยผ่าน ของข้าพเจ้าทุกประเภท
โดยเฉพาะเรื่องชีวิต การศึกษา และครอบครัว
เธอชื่นชมข้าพเจ้ามาก และรวมไปถึงบุตรของข้าพเจ้า
โดยเฉพาะ ด.ช.คุณนิติ นวรัตน์ ซึ่งเธอเห็นตั้งแต่ยังเป็นทารก

ภายหลังอี๊ดและสามีย้ายบ้านจากบางกอกน้อย
มายังบางพลี สมุทรปราการ
ทำให้การเดินทางมาทำงานลำบากมากขึ้น
สุดท้าย เธอจึงตัดสินใจลาออกจากราชการมาทำงานที่บริษัทยามาฮ่า
ซึ่งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ไม่ไกลจากบ้านของเธอ

๒๕ ปีที่มิตรภาพของอี๊ดและข้าพเจ้าแน่นแฟ้นมั่นคง
มีการโทรศัพท์ถึงกัน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเป็นระยะ
อี๊ดจะเป็นฝ่ายชมข้าพเจ้าอยู่เสมอในทุกเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องการสู้ชีวิต ล้มแล้วลุก ไม่ย่อท้อ

๕ ปีที่แล้ว อี๊ดยังเชิญข้าพเจ้าไปบรรยาย
ให้พนักงานบริษัทยามาฮ่าฟังที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ตอนนั้น แม้ว่าอายุจะสู่วัย ๔๐ ปีแล้ว แต่อี๊ดก็ยังสวย ผอม สูงโปร่ง
สวยเหมือนเมื่อสมัยวัยไม่ถึงสามสิบ
เหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายหลังอี๊ดเปลี่ยนชื่อจากอรดา มาเป็น "ภัสสร"
อี๊ดคือ นางภัสสร มั่นวิมล

๓ ปีที่แล้ว
อี๊ดโทรศัพท์มาบอกว่า เป็นมะเร็ง ต้องตัดเต้านมทิ้ง
แต่ตอนนี้หายแล้ว

เวลาผ่านไป ไม่นานเท่าใด
อี๊ดโทรศัพท์มาบอกว่า มะเร็งลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองอีกแล้ว

ไม่กี่เดือนมานี้
อี๊ดโทรศัพท์มาฝากลูกของคนที่ทำงานเดิมให้เข้าโรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง

ไม่นานมานี้
อี๊ดโทรศีพท์มาเล่าว่า ขณะนี้ อี๊ดไม่ได้ทำงานอะไร
ไม่มีรายได้ ต้องอาศัยคนอื่นเขาอยู่
ข้าพเจ้าบอกว่า จะจัดเตรียมงานคอมพิวเตอร์ให้อี๊ดทำอยู่กับบ้าน
ข้าพเจ้าถามอี๊ด ว่าอี๊ดทำไหวไหม อี๊ดบอกว่า "ทำไหว อี๊ดจะคอย"
แต่แล้ว ข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้า อย่างที่อี๊ดรู้จักมานาน ๒๕ ปี
ผู้ที่ต้องต่อสู้กับงานของตัวเองอยู่ทุกเวลานาที
และก็ลืมความเจ็บป่วยของเพื่อนรักไปบางช่วงบางขณะ

กระทั่งเมื่อคืนนี้ มี SMS จากนายราสิเดช มั่นวิมล
บุตรชายคนเดียวของอี๊ด
ว่าอาการคุณแม่ถึงขั้นสุดท้าย อยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลสำโรง

เช้าของเสาร์วันนี้
ข้าพเจ้าเดินทางไปโรงพยาบาลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเข้าไปในห้อง ๒๓๐๒ ข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้คนร้องไห้ระงม
ข้าพเจ้าใจหายวาบ คิดว่าข้าพเจ้ามาช้าไปหรือเปล่า?
เปล่า นั่นเป็นเสียงญาติๆ ของนางสำราญ ม่วงศรี ซึ่งเพิ่งเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็ง และรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกับอี๊ดเหมือนกัน

ท่ามกลางเสียงร้องไห้โหยหวลอาลัยผู้วายชนม์ที่เพิ่งจากไป
ข้าพเจ้ารี่ปรี่ไปที่เตียงคนไข้ บอกอี๊ดว่า “อี๊ด หมูมาแล้ว”
อี๊ดพูดไม่ได้ แต่ผายมือช้าๆ เหมือนกับว่า ต้องการเชิญให้ข้าพเจ้านั่ง
และนั่นคือการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเองครั้งสุดท้ายของอี๊ด

อี๊ดไม่มีแรงอีกแล้ว
อี๊ดสะอึกอยู่ตลอดเวลา

ข้าพเจ้ารู้ว่าอี๊ดทรมารมาก

อี๊ดมองตาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดว่า "อี๊ดไม่ต้องห่วง หมูจะดูแลลูกของอี๊ดเอง"
ข้าพเจ้าจับมืออี๊ดทั้งสองข้าง อี๊ดมองตาข้าพเจ้าอยู่นาน นานมาก
ปากเขยิบนิดๆ เหมือนกับจะส่งเสียง แต่กล้ามเนื้อของอี๊ดล้าเกินไปที่จะพูด

ข้าพเจ้าบอกกับนายราสิเดช บุตรชายคนเดียวของอี๊ด
ถึงแม้ว่าคุณแม่จะป่วย แต่คุณแม่ก็ยังสวยเหมือนเมื่อสมัยสาวๆ
คิวยังดกดำ มือของอี๊ดทั้งสองข้างยังอิ่ม ดวงตาเท่านั้นที่ล้าไปบ้าง
มองลงไปในเตียง ข้าพเจ้าเห็นอี๊ดมองข้าพเจ้าอยู่

อี๊ดเป็นคนไข้ของนายแพทย์ศิริพงษ์ วิทยเลิศปัญญา
ข้าพเจ้าขอพบนายแพทย์เจ้าของไข้ ได้รับทราบว่า แพทย์กลับไปแล้ว
มีแต่ประชาสัมพันธ์เท่านั้นที่บอกข้าพเจ้าว่า
“อาจารย์นิติภูมิคงทราบแล้วนะคะ ว่า คนไข้อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต”

ข้าพเจ้าผ่านเรื่องชีวิตมามาก
แต่กรณีของอี๊ด เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารับได้ยากจริงๆ
เพราะอี๊ดเป็นเพื่อนรัก เพื่อนที่สนทนาทั้งความสุขทุกข์กันมายาวนานถึง ๒๕ ปี
ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่ออี๊ด และอี๊ดมีต่อข้าพเจ้า เป็นยิ่งกว่าญาติ
นอกจากสามีและลูกของอี๊ดแล้ว
ข้าพเจ้าเชื่อว่าอี๊ดรักศรัทธาบูชาข้าพเจ้ามากกว่าใครในโลก
อี๊ดบอกเสมอว่า....
.....อี๊ดอยากเกิดมาเก่งเหมือนหมู

ก่อนลา ข้าพเจ้าจับมืออี๊ดทั้งสองข้าง
ข้าพเจ้ายกมืออี๊ดขึ้นมาหอม
ข้าพเจ้าก้มลงไปหอมหน้าผากของอี๊ด
อี๊ดมองข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลา

ข้าพเจ้าสื่อทางใจกับอี๊ดว่า "เพื่อนหมูให้กำลังใจเพื่อนอี๊ดนะ"
เกิดชาติหน้าฉันใด หมูขอเป็นเพื่อนรักของอี๊ดตลอดไป

เวลา ๑๗.๓๐ น.
ข้าพเจ้าไม่ได้ไปร่วมงานสานสัมพันธ์ วันครบรอบ ๑๓ ปี
ของการจัดตั้งวิทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
ที่โรงแรม Centara Grand Central World
ชั้นที่ ๒๓ กรุงเทพฯ

เมื่อกลับจากโรงพยาบาลสำโรง
ข้าพเจ้าเผลอนอนหลับไปอย่างไม่ไหวติง
เมื่อตื่นมาอีกครั้ง เข็มนาฬิกาก็ชี้เลยเลขหกไปแล้ว
(ศุกร์)
๑๖ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ข้าพเจ้านัดประชุมที่อาคาร pcc
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ
(พฤหัสบดี)
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ และ คณะ เชิญข้าพเข้า
รับประทานอาหารและสนทนาที่ภัตตาคารวอเตอร์ไซด์
ถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา กรุงเทพฯ

บุคคลที่ร่วมคณะรับประทานอาหารในวันนี้คือ

๑. นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ
อธิบดีกรมการจัดหารงาน
ซึ่งเคยเป็นติวเตอร์สอนหลักสูตรกวดเข้าปลัดอำเภอ
ที่สถาบันบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๐

๒. ภริยานายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ซึ่งเป็นอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์

๓. นายเกริกศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์
นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

๔.นายรังสรรค์ อนันต์
อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานไทยประจำกรุงไทเป
ปัจจุบันลาออกมาเป็นกรรมการบริหาร
บริษัทจัดหางาน Vinc Plcement Company Limited

๕. นายสุวรรณ ดวงตา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน

๖. นายสุทธิ สุโกศล
จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์

๗. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณสาร
ผู้ชำนาญด้านแรงงานประเทศลิเบีย
เจ้าของบริษัทจัดหางาน เงินและทอง พัฒนา จำกัด
(พุธ)
๑๔ ต.ค. ๒๕๕๒
เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปกล่าวปาฐกถาย่อย
และสนทนากับกลุ่มผู้สนับสนุนแนวความคิด
พัฒนาประเทศสไตล์นิติภูมิ นวรัตน์
ที่โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
(อังคาร)
๑๓ ต.ค. ๒๕๕๒
Congratulations to the members of the Royal Thai Police
on the Police Day!

6.00 am
Flying from Yangon to Dawei (ทวาย),
the capital city of Tenasserin Region (ตะนาวศรี).
Air Mandalay Flight No: 6T-707
Destination TVY Seat No: 1D
Deputy Minister of Commerce and I had a good
conversation with Miss Cho Mon Aung, an air-hostress
who is the daughther of ex Lt-Gen of Myanmar Army.

7.30 am
Arrived at Dawei.
Welcomed by the Governor,
Army Commander, Police Commander and Custom Head
of Dawei, Tanintharyi Division.

10.00 am
Visiting Tin mine of Myanmar Pongpipat Company which
is located very deep in the forest.

Welcomed by Mr. Sompong Chavaltanpipat
(สมพงษ์ ชวาลตันพิพัทธ์) Pesident and Mr. Kriandkrai
Chavaltanpipat (เกรียงไกร ชวาลตันพิพัทธ์) Managing Director

After presentation we had luch at the mine.

4.00 pm
Meeting with members of Dawei Chamber
of Commerce and Industries at the 1st
Commercial Cooperative meeting.

5.00 pm
Charter Air Bagan flied back to Yangon.

7.45 pm
Flying back to Bangkok, Thailand.
From Yangon/ RGN To Bangkok/ BKK
TG 306 Class C Gate 1 Boading time 1905 Seat 16E

9.00-12.00 midnight
Thai Massage at Laadkrabang Bangkok Thailand