Next event

กำหนดการได้รับเชิญจากนางขวัญนภา ผิวนิล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) บรรยายเรื่อง "ธุรกิจจะก้าวอย่างไรในตลาด AEC"
ให้กับผู้ประกอบการไทยกลุ่มสินค้าผ้า/สิ่งทอ

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คอลัมน์ประจำวัน

คอลัมน์ประจำวัน

  • เปิดฟ้า ภาษาโลก

Dwindle+in/careeris

22/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I don’t care if I do.

20/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Ghost town/care

19/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Apply the gag/ chauffeur/chauffeuse

18/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

I have to throw my cards.

17/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Don’t take the bread out of my mouth.

16/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

A bread-and-cheese marriage

15/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

นางนกต่อและตำรวจ

13/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

You went from bad to worse.

12/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

The Arabs had the worst of it.

11/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

Bad blood flowed among you.

10/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

ดรามา (2)

09/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

ดรามา (1)

08/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................

ใช้ บุพบท on ให้ถูก (6)

06/09/2557| คุณนิติ นวรัตน์
....................................................